Prinses Margriet School

Dennenweg 4 8881 CJ West-Terschelling

  • Schoolfoto van Prinses Margriet School
  • Schoolfoto van Prinses Margriet School
  • Schoolfoto van Prinses Margriet School

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit: één locatiedirecteur, één internbegeleider, zes leerkrachten , twee onderwijsassistentes en één vakleraar bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt een vervanger gezocht. Er zijn een paar vervangers beschikbaar op het eiland die per direct kunnen worden gevraagd. Wanneer deze vervangers niet beschikbaar zijn, probeert de school vervanging van de wal te laten komen. Het tekort aan invallers is ook op onze school merkbaar. Wanneer er geen vervanging is, wordt getracht intern met inzet van intern begeleider, onderwijsassistent en directeur de vervanging op te lossen. Eventueel kunnen er nog groepen worden samengevoegd. Wanneer dit echter te lang duurt of niet verantwoord is, kan de locatiedirecteur besluiten een groep naar huis te laten gaan.  Wijzig

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De inrichting van ons onderwijs:
De kinderen werken op vaste momenten in de week zelfstandig aan een taak. Dit is volgens een vaste opbouw vanaf groep 1/2 tot en met groep 8. We leren de kinderen plannen vanaf groep 1 (bijv.  takenbord) tot en met groep 8 ( bijv. weektaak en huiswerk). Op onze school hebben we ervoor gekozen om binnen de methodes te werken op 3 niveaus. Dit heeft tot gevolg dat sommige kinderen delen van de instructie mogen overslaan en d.m.v. extra verrijkingswerk uitgedaagd blijven om zich te blijven ontwikkelen.  Andere kinderen krijgen een verlengde instructie en draaien het minimumgedeelte van de methodes. Zo hebben zij meer tijd om bepaalde aspecten van de stof te herhalen of extra in te trainen. Om dit beleid extra krachtig te kunnen inzetten, wordt de onderwijsassistente ingezet in de groepen. Indien  uw kind  structurele ondersteuningsbehoefte heeft, wordt dit met u besproken. Samen verkennen wij dan of er specialistische zorg nodig is of een specifiek onderwijsaanbod. Belangrijk is dat u weet en ervaart dat we hierin geheel samen op weg zijn. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De school maakt voor alle groepen gebruik van de sporthal naast de school.

Zwemlessen worden gegeven in zwembad de Dobe en het vervoer hier naartoe is per bus geregeld.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het is moeilijk exact aan te geven hoeveel tijd er per week aan de diverse vakken wordt besteed. De organisatie binnen een drie-klassige combinatiegroep is van een andere orde dan de organisatie binnen één jaargroep. Daarnaast kan het voorkomen dat een vak voor de ene groep een andere inspanning vraagt dan voor een andere groep. Ook op individueel niveau kan dit een rol spelen. Binnen het opbrengstgericht werken bekijkt de leerkracht samen met de intern begeleider wat nodig is voor een groep, een groepje of een individuele leerling. Door te werken met onderbouwde groepsplannen en individuele handelingsplannen wordt onderwijs op maat gegeven. Middels zorgvuldig evalueren kunnen de plannen bijgesteld worden en de onderwijstijd voor een bepaald vak aangepast. Het is de leerkracht die dit uiteindelijk in een weekplanning verwerkt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel:
Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel(beleidsstuk) opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de (basis)ondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Op deze manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.  

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

·                Een korte typering van onze school.

·                De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.

·                De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van                buiten de school)

·                De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.  

In de bijlage kunt u meer over de inhoud ons schoolondersteuningsprofiel lezen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven