Basisschool De Schelp

Europasingel 110 1693 GV Wervershoof

  • Schoolfoto van Basisschool De Schelp
  • Elk jaar zetten de kinderen van De Schelp zich in voor meerdere goede doelen, waaronder de speelgoedbank.
  • De Schelp is een Kanjerschool. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf èn de ander leert denken.
  • Dankzij onze schooltuin leren kinderen over zaaien en planten, het belang van bodemdieren en een gezonde voeding.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kinderen komen naar school om zich optimaal te ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden. Als team van De Schelp zijn wij voortdurend bezig ons onderwijs af te stemmen op de behoefte van elke leerling. In de eerste plaats zijn observaties van de leerkracht van groot belang, omdat je daarmee kunt zien welke behoefte elk kind heeft en hoe daar het best op aangesloten kan worden met het aanbod. Wij willen vervolgens controleren of dit aanbod en deze aanpak resultaat heeft gehad. Daarom neemt de school regelmatig tussentijdse toetsen af. Dit zijn de methodegebonden toetsen, maar ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheden van de leerlingen in kaart brengen. De methodetoetsen worden bij afsluiting van een blok of hoofdstuk afgenomen. De Leerling in Beeld-toetsen hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden en aan het eind van het schooljaar.

Op De Schelp worden twee keer per jaar alle tussenresultaten op school en op groepsniveau besproken. Per groep wordt vervolgens samen met de intern begeleider en de specialist verder ingezoomd op de analyses van deze toetsen en observaties op groep- en leerlingniveau. Aan de hand van deze analyses maakt de leerkracht een plan van aanpak voor de komende periode, genaamd het groepsplan. Dit alles in samenwerking met de intern begeleider en de specialist. Aan het eind van elke periode wordt de werkwijze geëvalueerd. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het bepalen van het schooladvies gebeurt heel zorgvuldig en is onderdeel van een heel proces waarbij vele aspecten van een leerling worden meegewogen. Ouders en leerlingen worden hier in de bovenbouw stapsgewijs in meegenomen. In de groepen voorafgaand aan groep 8 worden tijdens de oudergesprekken alle resultaten (in de breedste zin van het woord) zorgvuldig besproken, maar wordt er nog geen advies afgegeven. Wel spreekt de leerkracht van groep 7 aan het einde van het leerjaar een verwachting naar de leerkracht van groep 8 uit.

In de aanloop naar de NIO-toets wordt zowel ouders als leerlingen gevraagd een verwachting uit te spreken. Rond oktober krijgen de leerlingen van groep 8 hun voorlopig advies aan de hand van de uitslag van de NIO toets, resultaten gedurende de schoolloopbaan (LVS), observaties van de leerkracht, werkhouding en methodetoetsen in de klas. Rond eind januari/ begin februari groep 8 krijgen de kinderen het definitieve schooladvies. Dit schooladvies kan na de afname van de eindtoets nog naar boven bijgesteld worden. Ook dit wordt per leerling zorgvuldig bekeken.

Welk percentage leerlingen krijgt vanuit de eindtoets een advies op, onder of boven zijn al eerder gekregen schooladvies? Op welk niveau starten de leerlingen in het voortgezet onderwijs in vergelijking met het verkregen advies en hoe is dit na 3 jaar op het voortgezet onderwijs? Deze data is voor u terug te zien op de website Scholen op de kaart. De antwoorden op deze vragen nemen wij ieder jaar mee in een nieuw proces van advisering. Ook dit schooljaar hebben wij weer specifiek ingezet op kansrijk adviseren. Hierbij hebben we voornamelijk gekeken naar de potentie van het kind. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Kanjertraining is leidend in ons handelen.

De Schelp streeft naar een goede sfeer op school en in de klassen. We gebruiken hiervoor de Kanjerregels als basis:

- we vertrouwen elkaar
- we helpen elkaar
- we spelen samen
- we hebben plezier
- we doen mee

De kracht van de Kanjertraining zit in het gebruik maken van de groep en het verlangen van een ieder om een goed mens te zijn. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor kinderen, leerkrachten en ouders. De Kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leren maakt sterk
  • Vertrouwen
  • Iedereen doet mee

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek voorjaar 2022

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in het voorjaar 2022 uitgevoerd bij Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland (SKO-WF). Er is onderzocht of het schoolbestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en op schoolniveau. Er zijn vier scholen waar een verificatieonderzoek is gedaan. Een verificatieonderzoek is altijd onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. Het onderzoek wordt in de eerste plaats uitgevoerd om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft de inspectie in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school.

Themaonderzoek 2021. 

De onderwijsinspectie heeft in 2021 de Schelp digitaal bezocht. Dit was geen waarderend onderzoek, maar een themaonderzoek met als onderwerp; ‘Gevolgen van de Corona-crisis in het basisonderwijs’. Dit leverde mooie gesprekken op en aanknopingspunten om het onderwijs op onze school nog beter vorm te geven. 

Terug naar boven