Basisschool De Schelp

Europasingel 110 1693 GV Wervershoof

  • Schoolfoto van Basisschool De Schelp
  • Elk jaar zetten de kinderen van De Schelp zich in voor meerdere goede doelen, waaronder de speelgoedbank.
  • De Schelp is een Kanjerschool. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf èn de ander leert denken.
  • Dankzij onze schooltuin leren kinderen over zaaien en planten, het belang van bodemdieren en een gezonde voeding.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht zal eerst op schoolniveau naar een oplossing worden gezocht, door het inzetten van de duo-partner of een andere collega. Als dat niet lukt, zullen wij een aanvraag doen voor externe vervanging vanuit de invalpool of vanuit de vervangersorganisatie Lukida. Mocht er niemand beschikbaar zijn, kan het voorkomen dat de directeur moet besluiten om een groep naar huis te sturen. Uiteraard vinden wij dit bijzonder vervelend, maar soms is er geen andere mogelijkheid. Wij proberen dit uiteraard zo snel als mogelijk met u te communiceren. Mocht het echt zover komen, en de ouders zijn niet in staat opvang te regelen, geven wij de mogelijkheid tot noodopvang in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alweer verschillende jaren geleden werd duidelijk dat de situatie met hele grote groepen, in met name de middenbouw, niet wenselijk was voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Met het team is toen gekeken naar een evenwichtigere verdeling, waarbij het onderwijs en de leerlingen zelf beter tot hun recht komen. Wij hebben toen, in goed overleg met de MR, als team besloten om te gaan werken met combinatiegroepen. Hierdoor kunnen we kleinere groepen formeren en is er meer aandacht voor alle kinderen. Het aanbod in de combinatiegroepen is hetzelfde als bij de homogene groepen en wordt met collega's onderling nauwgezet afgestemd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kunstzinnige en culturele vorming; muziek, Engels, levensbeschouwing en knutselen

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijden in de tabel zijn gebaseerd op het lesrooster. In de praktijk past de leerkracht de lestijd vaak aan, aan de behoefte van de groep.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisschool De Schelp biedt onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar. Het team volgt de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig. Hierbij gaat het niet alleen om de vorderingen op het gebied van lezen, spellen, schrijven en rekenen, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. We maken hierbij gebruik van methode gebonden toetsen, Cito-toetsen en observaties. Op basis van onder andere de resultaten en observaties, kan de leerkracht vaststellen of er problemen zijn met de aangeboden leerstof of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze gegevens bewaren en verzamelen we in ons leerlingvolgsysteem (Leerling in Beeld).Vervolgens wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van uw kind. Het team analyseert de resultaten (niet alleen de cijfers, maar resultaten in de brede zin van het woord) van uw kind regelmatig en bespreekt deze met collega-leerkrachten en de intern begeleider. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het bieden van zorg aan kinderen.

Als de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind op één of meer gebieden, dan wordt er een plan van aanpak opgesteld om uw kind te helpen. Veelal wordt bij zorg gedacht aan kinderen die extra hulp bij de stof nodig hebben, maar het kan ook betekenen dat we uw kind juist meer uitdaging en verdieping van de lesstof aanbieden. Na afloop van de periode van het plan van aanpak, toetst de leerkracht de voortgang en wordt het plan geëvalueerd en bijgesteld. Vanzelfsprekend wordt u als ouders meegenomen in het proces. We zullen dit met u bespreken en betrekken u bij de aanpak. 

Binnen onze school zijn wij met ingang van het schooljaar '21-'22 gaan werken met een adviesteam, in samenwerking met de Intern begeleider. Dit is een team van eigen leerkrachten met expertise gericht op een bepaald onderdeel. Denk hierbij aan een specialist voor rekenen, taal/spelling, lezen, hoogbegaafdheid en gedrag. Hun kennis en expertise wordt ingezet door collega's die een hulpvraag hebben rondom een leerling. Zij kunnen samen sparren en waar nodig observaties uitvoeren om de leerkracht zo te adviseren en ondersteunen. Daarnaast denken de specialisten mee over onderwijsontwikkelingen binnen hun vakgebied en expertise in een doorgaande lijn voor de hele school.  

Als we nog meer expertise nodig hebben om uw kind op de juiste manier te kunnen helpen, bespreken wij dat in het Ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit: de intern begeleider van onze school, een psycholoog (orthopedagoog) van het samenwerkingsverband, een medewerker van de school voor speciaal basisonderwijs (ambulant begeleider) en de schoolmaatschappelijk werker. Vaak schuift hier ook een specialist aan uit ons eigen adviesteam. Wanneer wij uw kind in dit externe Ondersteuningsteam willen inbrengen, vragen wij daarvoor altijd eerst uw toestemming. U wordt als ouder(s) ook altijd uitgenodigd om bij het overleg van het Ondersteuningsteam aanwezig te zijn. Om een kind in het Ondersteuningsteam te mogen bespreken, is het nodig dat de school een uitgebreid formulier (het groeidocument) invult. Ook de ouders vullen hierbij een deel in.

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan en hebben scholen zorgplicht. Dit betekent dat de school waar een kind wordt aangemeld, de best passende onderwijsplek voor dit kind moet vinden als zij die zelf niet kan bieden. Dit gaat in overleg met de ouders.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Met regelmaat worden allerlei onderwerpen op De Schelp geëvalueerd. We houden hierbij het belangrijkste in het oog: onze leerlingen en hun onderwijsbehoeftes. Jaarlijks wordt het jaarplan opgesteld en één keer in de vier jaar het schoolplan. In het jaarplan worden onze ambities voor het toekomstige/lopende schooljaar omschreven. Met regelmaat worden interventies ingezet om tegemoet te kunnen blijven komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven