Delteykschool

De Curtis 7e 3985 LK Werkhoven

  • Schoolfoto van Delteykschool
  • Schoolfoto van Delteykschool
  • Schoolfoto van Delteykschool
  • Tutor lezen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het oordeel over de eindopbrengsten is voldoende.

We kijken hiervoor naar het gemiddelde eindresultaat van de laatste drie jaar. In ten minste één van de drie jaren moet de score op of boven de ondergrens liggen die de inspectie hanteert als norm voor scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. In 2017 en 2015  ligt de gemiddelde score van groep 8 in onderstaand overzicht onder de grens. 

De beoordelingssystemiek geeft echter aan dat de score van een aantal leerlingen niet meegerekend  had hoeven te worden. In de schooljaren 2015 en 2017 is dit niet toegepast. De inspectie heeft over deze resultaten het volgende aangegeven: De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 liggen de schoolresultaten boven de inspectiegrens.

De Delteykschool is er trots op dat zij passend onderwijs biedt aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en nauwelijks verwijst naar (speciaal) basisonderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gebruikt als signalering om de vorderingen van de leerlingen via een niet-methode gebonden toets (CITO) te meten. De scores worden vergeleken met onze schoolambitie. Onze vastgestelde schoolambitie is passend/ gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Wij werken met onderwijsplannen voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. In het onderwijsplan is beschreven op welke wijze alle leerlingen passend onderwijs ontvangen gericht op het bereiken van de schoolambities. Er zijn onderwijsplannen voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.

In het schooloverzicht worden de opbrengsten van onze leerlingen en van alle afzonderlijke groepen getoond en afgezet tegen de schoolambities. Dit schooloverzicht gaat over de resultaten, over de opbrengsten op school- en groepsniveau.  

Tijdens de vier schoolbesprekingen (twee grote besprekingen en twee kleine besprekingen) worden de onderwijsplannen en de leerlingsresultaten geëvalueerd en indien nodig bijgesteld zodat de leerlingen op het juiste niveau onderwijs krijgen aangeboden.

In het groepsoverzicht worden de opbrengsten van alle vakken getoond op groepsniveau en individueel niveau. Dit overzicht heeft twee functies: het biedt handvatten voor de analyse en een eventuele groepsinterventies.   

De grote schoolbesprekingen vinden jaarlijks plaats, 2 weken na de afgenomen Cito toetsen, januari en mei. Tijdens deze schoolbespreking wordt a.d.h.v. van de monitor bepaald of er schoolbrede verbeteraanpakken of groepsgerichte interventies nodig zijn, of dat je door kan gaan met wat je deed.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Geen toelichting nodig

Terug naar boven