Delteykschool

De Curtis 7e 3985 LK Werkhoven

  • Schoolfoto van Delteykschool
  • Schoolfoto van Delteykschool
  • Schoolfoto van Delteykschool
  • Tutor lezen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het oordeel over de eindopbrengsten is voldoende.

We kijken hiervoor naar het gemiddelde eindresultaat van de laatste drie jaar. In ten minste één van de drie jaren moet de score op of boven de ondergrens liggen die de inspectie hanteert als norm voor scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. In 2017 en 2015  ligt de gemiddelde score van groep 8 in onderstaand overzicht onder de grens. 

De beoordelingssystemiek geeft echter aan dat de score van een aantal leerlingen niet meegerekend  had hoeven te worden. In de schooljaren 2015 en 2017 is dit niet toegepast. De inspectie heeft over deze resultaten het volgende aangegeven: De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 liggen de schoolresultaten boven de inspectiegrens.

De Delteykschool is er trots op dat zij passend onderwijs biedt aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en nauwelijks verwijst naar (speciaal) basisonderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gebruikt als signalering om de vorderingen van de leerlingen via een niet-methode gebonden toets (CITO) te meten. De scores worden vergeleken met onze schoolambitie. Onze vastgestelde schoolambitie is passend/ gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Wij werken met onderwijsplannen voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. In het onderwijsplan is beschreven op welke wijze alle leerlingen passend onderwijs ontvangen gericht op het bereiken van de schoolambities. Er zijn onderwijsplannen voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.

In het schooloverzicht worden de opbrengsten van onze leerlingen en van alle afzonderlijke groepen getoond en afgezet tegen de schoolambities. Dit schooloverzicht gaat over de resultaten, over de opbrengsten op school- en groepsniveau.  

Tijdens de vier schoolbesprekingen (twee grote besprekingen en twee kleine besprekingen) worden de onderwijsplannen en de leerlingsresultaten geëvalueerd en indien nodig bijgesteld zodat de leerlingen op het juiste niveau onderwijs krijgen aangeboden.

In het groepsoverzicht worden de opbrengsten van alle vakken getoond op groepsniveau en individueel niveau. Dit overzicht heeft twee functies: het biedt handvatten voor de analyse en een eventuele groepsinterventies.   

De grote schoolbesprekingen vinden jaarlijks plaats, 2 weken na de afgenomen Cito toetsen, januari en mei. Tijdens deze schoolbespreking wordt a.d.h.v. van de monitor bepaald of er schoolbrede verbeteraanpakken of groepsgerichte interventies nodig zijn, of dat je door kan gaan met wat je deed.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen de kinderen voor het eerst hun voorlopig advies te horen; het niveau dat aansluit bij het voortgezet onderwijs.
Om dit advies te geven, kijken wij naar verschillende aspecten, waaronder: werkhouding, motivatie, planning, zelfstandigheid, methode- en cito resultaten. Op basis van deze aspecten vormen wij een passend voorlopig advies.

In groep 8 krijgen de kinderen een definitief advies. 
De kinderen kunnen een middelbare school kiezen passend bij het schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociaal-emotionele vorming is een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van ieder kind. Door de aandacht die wij schenken aan het pedagogisch klimaat binnen onze school, leren de kinderen dat zij vrijuit met elkaar en met de leerkrachten kunnen spreken over gevoelens en kwetsbare ervaringen. We schenken aandacht aan het stimuleren van een positief zelfbeeld, het goed leren omgaan met anderen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Bovenstaande zaken keren dagelijks terug in onze onderwijspraktijk.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Geen toelichting nodig

Terug naar boven