Delteykschool

De Curtis 7e 3985 LK Werkhoven

 • Schoolfoto van Delteykschool
 • Schoolfoto van Delteykschool
 • Schoolfoto van Delteykschool
 • Tutor lezen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verzuimbeleid

Als een leerkracht ziek is doen we er alles aan een vervanger te vinden.

Eerst proberen we een bevoegde leerkracht vanuit de vervangingspool binnen Fectio te vinden. Als dat niet lukt, zoeken we binnen de school een oplossing, zoals:

 • Een stagiaire die een groep begeleidt onder supervisie van een leerkracht.
 • Groepen samenvoegen (maximaal 1 dag).
 • In het uiterste geval moeten we een groep naar huis sturen. Voordat we dit doen stellen we alle ouders op de hoogte. Kinderen die niet thuis of elders terecht kunnen, blijven op school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we met een leerstof-jaarklassensysteem. Dit houdt in dat we, mede aan de hand van de kerndoelen die vanuit het ministerie voor het basisonderwijs zijn geformuleerd, voor ieder ontwikkelingsgebied (bijv. taal, rekenen) uitgezocht hebben welke leerstof we per leerjaar belangrijk vinden als basiskennis. We hebben daarbij passende methoden en middelen aangeschaft. We streven ernaar om na acht jaar alle basisstof aangeboden te hebben. Geen enkel kind is hetzelfde. Daarom streven we naar een ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse overgang soepel en zonder belemmeringen dient te verlopen.  

Ontwikkeling zien wij breder dan verstandelijke ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich immers ook sociaal, emotioneel en lichamelijk. Nieuwsgierig zijn, zelfvertrouwen hebben, emotioneel vrij zijn, de wereld willen verkennen, kunnen communiceren, je kunnen uiten, samen kunnen werken en spelen, kunnen redeneren en probleemoplossend bezig zijn, zelfstandig kunnen functioneren; een greep uit een aantal vaardigheden die we belangrijk vinden aandacht te geven binnen ons onderwijs.  

De kinderen besteden bij ons op school veel tijd aan zelfstandig werken. Er is ruimte voor eigen inbreng. Ze mogen zelf hun werk plannen en leren dat ook te beoordelen. In de groepen 1 en 2  wordt er met het digitale keuzebord gewerkt.

Vanaf groep 3 wordt er gebruik gemaakt van een dagtaak die we uitbreiden naar het werken met een weektaak in de hogere leerjaren. Kinderen worden betrokken bij het maken van afspraken. Door zelfstandig te werken krijgt een kind meer zelfvertrouwen en zicht op eigen kunnen. Afhankelijk van leeftijd en ontwikkeling stimuleren we kinderen zelf oplossingen te zoeken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen doen en laten.  

Belangrijk voor ons is de betrokkenheid van kinderen bij het onderwijs. Die betrokkenheid zien we wanneer een kind interesse toont in het onderwijsaanbod, zelf initiatieven neemt, onderzoekend en intensief bezig is. In de onderbouw van onze school werken we daarom aan de hand van thema’s. We sluiten hiermee aan bij de belevingswereld en vergroten de betrokkenheid doordat er ook een eigen inbreng van de kinderen wordt gevraagd. Binnen deze thema’s komen alle ontwikkelingsgebieden op verschillende niveaus aan bod. We werken in hoeken en proberen het aanbod zo uitdagend mogelijk te houden. We bieden ruimte en materialen om zelfstandig te werken en te experimenteren.   Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd in de sociaal-emotionele ontwikkeling; motorische ontwikkeling; verstandelijke ontwikkeling zoals begripsvorming en ontwikkeling van denkprocessen, ontwikkeling van geheugen en concentratie; ontwikkeling van creativiteit en fantasie.  

In de groepen 3 tot en met 8 wordt  meer gebruik gemaakt van methodisch materiaal (bijv. voor het leren lezen, rekenen en schrijven). Naast het leren van deze cognitieve vaardigheden wordt er aandacht besteed aan spel en het werken in hoeken. Door het afstemmen van ieders werkwijze, door ontwikkeling van kinderen centraal te stellen, door een gezamenlijke aanpak en afstemming van leerstof en door het creëren van een positief pedagogisch klimaat, proberen we binnen onze school de doorgaande lijn te verwezenlijken en tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen. De doorgaande lijn krijgt dagelijks gestalte door het ritmisch dagrooster waarbij kring, werk en spel elkaar afwisselen.  

De kring  

 Op maandagmorgen vertellen we elkaar hoe het weekend was. Tijdens de vertelkring kunnen kinderen hierbij hun verhaal kwijt. Natuurlijk kan ook op andere momenten in de week zo’n vertelkring plaats vinden. Op de Delteyk vinden we het belangrijk naar elkaar te luisteren, elkaar vragen te stellen en open te staan voor de mening van anderen.   

Presentaties en werkstukken

Leren presenteren is een belangrijke vaardigheid voor uw kind. Daarom houden de kinderen vanaf groep 3 elk jaar diverse presentaties. In groep 3 en 4 gebeurt dit  op speelse en vrijblijvende wijze. Het is natuurlijk heel spannend als kinderen voor de eerste keer iets presenteren voor de klas. Maar als ze dat vaker doen gaat het gemakkelijker. Er wordt geen beoordeling gegeven; de leerkracht schrijft wel twee tips en tops op voor het kind. De leerkracht bespreekt elk jaar in de klas waar de presentatie aan moet voldoen en welke criteria voor de beoordeling wordt gebruikt. Vanaf groep 5 maken de kinderen ook andere, schriftelijke opdrachten, zoals een muurkrant of een werkstuk. Dit verschilt per leerjaar. De kinderen werken op school en/of thuis aan de opdracht.   

Het werkuur

Uw kind krijgt de basisstof van de verschillende vak- en vormingsgebieden aangeboden. Dit vindt plaats tijdens instructie. De kinderen verwerken deze leerstof direct na de instructie of tijdens het werken aan de dag- of weektaak. Opdrachten die zelfstandig verwerkt kunnen worden, krijgen een plaats op de dag- of weektaak. Om tegemoet te komen aan de niveauverschillen tussen kinderen werken we bij de dag-/en weektaken met ‘basis-, herhalings- en verrijkingsopdrachten’. De kinderen leren door deze werkwijze zelf organiseren, plannen, samenwerken en zelfstandig problemen oplossen. De leerkracht gebruikt het zelfstandig werken om kleine groepjes instructie te geven of individuele kinderen hulp te bieden. Het werken in hoeken is in alle bouwen een ingeburgerde werkvorm. Onder een ‘hoek’ verstaan we een bepaalde situatie binnen of buiten het lokaal, die gecreëerd is om kinderen zelfstandig met een (gerichte) werk- of speelopdracht bezig te laten zijn. We hebben verschillende hoeken; de speelhoek, de computerhoek, de lees- en schrijfhoek, tekenhoek, techniekhoek, expressiehoek etc. Bij het werken in hoeken is de eigen keuze van uw kind een belangrijk element. Door zelf activiteiten te kiezen wordt de motivatie, het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van de kinderen gestimuleerd.  

Het spel

Spelen is leuk. Spelen doe je voor je plezier. Spelen is ook een middel om de wereld te ontdekken en een middel om te ontwikkelen. Vooral in de onderbouw neemt het vrije en geleide spel een belangrijke plaats in. Het ontwikkelen van motoriek, samenspel en fantasie komen hierbij ruimschoots aan bod. Sport en bewegingsonderwijs vallen bij ons ook onder de noemer spel.      

De leerlingenraad

In het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met een leerlingenraad op de Delteykschool. Door middel van een leerlingenraad willen wij de betrokkenheid van de leerlingen bij de school vergroten. Ze mogen meedenken over bepaalde thema’s, maar zij kunnen ook thema’s en onderwerpen inbrengen. Het overstijgende doel van een leerlingenraad is actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die van algemeen belang zijn. Dit bevordert het bewustzijn en eigenaarschap van leerlingen richting de school. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen de leerlingen op een democratische wijze actief deelnemen en meedenken over schoolse zaken.  

Onderwijsaanbod

Om ons onderwijsaanbod inhoud te geven maken we gebruik van diverse onderwijsmethoden, middelen en ontwikkelingsmaterialen. Bij de keuze van methoden, middelen en materialen houden we rekening met onze visie op hoe kinderen leren. We vinden het belangrijk dat ons aanbod:

 • dichtbij de werkelijkheid van het kind staat;
 • duidelijk van opbouw is en een logische structuur heeft;
 • kinderen uitdaagt tot nadenken, tot onderzoeken en tot zelf oplossingen zoeken; 
 • de mogelijkheid biedt tot samenwerken en overleg; -
 • de mogelijkheid biedt tot zelfstandig, taakgericht werken en differentiëren;
 • kinderen aanspreekt op hun specifieke intelligentie en vaardigheden;
 • succeservaringen oplevert;
 • de mogelijkheid biedt om te gaan met concreet materiaal;
 • een actieve leerhouding stimuleert;
 • een speelse aanbieding heeft (vooral in onder- en middenbouw);
 • daar waar mogelijk is, in samenhang met elkaar aan te bieden is;
 • verschillende werkvormen heeft;
 • zicht geeft op vorderingen van de kinderen.        

ICT

Leren in de 21ste eeuw is leren dat onderdeel uitmaakt van het leven met als doel leerlingen toe te rusten voor een actieve rol in de maatschappij en een blijvende inzetbaarheid in het arbeidsproces. Dit vraagt om andere, complexe, competenties van leerkrachten en leerlingen. ICT heeft een steeds grotere rol in het ondersteunen van het primaire proces in de school, als hulpmiddel bij het leren. ICT wordt door ons gezien als een onmisbaar middel om het onderwijs binnen onze visie vorm te geven. Het bewust en optimaal inzetten van ICT biedt kansen voor het  optimaliseren van een krachtige ondersteuning van het leerproces en de motivatie/betrokkenheid bij het leren van elke leerling in het bijzonder. Hierdoor vindt differentiatie, talentontwikkeling, gepersonaliseerd leren en samenwerkend leren plaats. Op de Delteyk school worden chromebooks gebruikt ter ondersteuning van diverse schoolvakken (taal, lezen, rekenen en oriëntatie op mens en wereld). Bij de kleuters werken de kinderen op een iPad. De programma’s bieden inoefening, extra oefening, herhaling of nieuwe uitdaging. Daarnaast zijn deze devices in gebruik als informatiebron en als communicatiemiddel. Vanaf groep 3 werken de kinderen op een eigen chromebook. In alle groepen gebruiken wij een digitaal schoolbord. Door middel van dit bord en de digitale software die bij de methodes wordt ingezet wordt het onderwijs interactiever en levendiger. Kinderen werken zelf ook regelmatig met het bord, bijvoorbeeld bij presentaties en andere opdrachten In de groepen 6 t/m 8 werken de leerlingen in TEAMS aan de weektaak, het huiswerk, toetsen en andere opdrachten.  

Vak- en vormingsgebieden

Wij gebruiken methoden die het beste passen bij onze uitgangspunten. Wij gebruiken ze ter ondersteuning van onze leer- en ontwikkelingslijnen (meer informatie kunt u lezen op onze scholenpagina van 'Scholen op de kaart' en/of onze website www.delteyk.nl).

Uw kind naar het vervolgonderwijs....

Er komt een dag dat uw kind onze school zal verlaten.... In groep 8 is het belangrijk dat u en uw kind een goede school voor voortgezet onderwijs uitkiezen.   De leerlingen van groep 8  maken in april de CITO eindtoets. Ook vindt de voorbereiding plaats op het voortgezet onderwijs. Wij willen samen met u komen tot een goede keuze. In de gesprekken die we in dat schooljaar met u voeren staat dit onderwerp altijd op de agenda. Met de kinderen van groep 8 wordt ‘de overstap’ naar het vervolgonderwijs besproken en voorbereid. De scholen voor Voortgezet Onderwijs houden open dagen die u samen met uw kind kunt bezoeken. Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige leerlingen en blijven op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen, door middel van cijferlijsten die ons worden toegezonden en gesprekken met mentoren.  Het percentage dat naar diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van vier elementen:

 • de capaciteiten van een kind; 
 • de (werk)houding van een kind;       
 • de kwaliteit van de basisschool; ·    
 • de  thuissituatie.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ondersteuning

Uw kind in ontwikkeling

U hebt vast en zeker ervaren dat de ontwikkeling van uw kind stapsgewijs verloopt. Soms is er sprake van een spontane ontwikkeling, dan weer ontwikkelt een kind zich door een duidelijke stimulans van de omgeving. Op sommige momenten bemerk je als ouders en leerkrachten een ontwikkelingssprong, op andere momenten verloopt de ontwikkeling van uw kind geleidelijker. Als school willen wij de ontwikkeling van uw kind goed volgen. Wij kunnen het onderwijsaanbod beter aan uw kind aanpassen als wij weten hoever zijn ontwikkeling is. Om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van elk kind hebben we een ‘leerlingvolgsysteem’. Hoewel wij regelmatig een momentopname van de leerresultaten van uw kind maken door middel van bijvoorbeeld een methodetoets, vinden wij het zeer belangrijk dit te plaatsen in de totaalontwikkeling van uw kind op dat moment. Door deze werkwijze kunnen wij vroegtijdig signaleren wanneer en waarbij uw kind problemen tegenkomt.  

Observeren

Naast de dagelijkse observatie in de groepen wordt er bij ons op school in de kleutergroepen gebruik gemaakt van een gericht observatie-instrument. Wij gebruiken hiervoor de leerlijnen van Parnassys. Uitgaande van de dagelijkse observatie en de gerichte 'kijkmomenten', bepaalt de leerkracht welke begeleiding en stimulans het best bij het kind past.  

Logopedie

Op onze school wordt het belangrijk gevonden dat de kinderen zich mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken. Om dit te kunnen bereiken werkt onze school samen met logopedisten uit de omgeving. Logopedisten zijn deskundigen op gebied van de mondelinge communicatie. Zij onderzoeken en behandelen hulpvragen op gebied van stem, spraak, taal, gehoor en mondgedrag (meer informatie kunt u lezen op onze scholenpagina van 'Scholen op de kaart' en/of onze website www.delteyk.nl).

Toetsen

Om goed zicht te krijgen van wat kinderen geleerd hebben, gebruiken we toetsen. Naast methode gebonden toetsen gebruiken we o.a. toetsen van het CITO. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en geven ons een indruk van het algemeen niveau van onze kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden. Daarnaast krijgen wij een beeld van de kwaliteit van ons onderwijs. We maken gebruik van de volgende Cito-toetsen: Drie Minuten Toets (technisch lezen), begrijpend lezen, rekenen en spelling. Verder hebben we een protocol voor leesproblemen en dyslexie. Hierin vinden twee meetmomenten plaats  a.d.h.v. de CITO en de AVI toets. Daarnaast zijn er twee tussentijdse metingen. De toetsen zijn verspreid over het schooljaar en worden gepland op ‘de toetskalender’. De ontwikkeling van de kleuters volgen en registeren wij a.d.h.v. de Parnassys ontwikkelings/leerlijnen.

Intern begeleider (I.B.)

Als team hebben we regelmatig groepsbesprekingen. Ook heeft iedere leerkracht overleg met de intern begeleider over individuele kinderen met individuele hulpvragen. De intern begeleider (I.B.) coördineert alle begeleiding ten behoeve van de kinderen; is een vraagbaak voor leerkrachten over de leerling; is begeleider bij het opstellen van een onderwijsplan; is verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem en dossiervorming; onderhoudt externe contacten; beheert de orthotheek en leidt de resultaatbesprekingen met het team. Na overleg met de I.B. en/of het teamoverleg maakt de leerkracht een begeleidingsprogramma. Bij leer- en gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen wordt een plan van aanpak beschreven. Dit wordt verwerkt in een individueel/of groepshandelingsplan.  

Dossier

Van elk kind bestaat op school een digitaal dossier, waarin alle relevante gegevens worden bewaard zoals gegevens als rapporten en verslagen van onderzoeken. Op deze wijze kan het ontwikkelingsverloop van ieder kind worden bijgehouden. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Als ouder heeft u het recht om het dossier van uw zoon of dochter in te zien.  

Schoolverslag

Natuurlijk bent u als ouder bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkeling van uw kind. Een duidelijke weergave van de ontwikkeling kunt u lezen in het schoolverslag. De kinderen ontvangen in groep 1 een kijklijst die u als ouder in kunt vullen over de sociaal emotionele ontwikkeling. Vanaf groep 2 ontvangen leerlingen 2 keer per jaar een schoolverslag. In dit verslag kunt u lezen hoe uw kind zich ontwikkelt op verschillende gebieden. Vanaf groep 3 voegen wij daar een overzicht van vorderingen op de verschillende vakgebieden aan toe. Een kind ontwikkelt zich echter niet alleen op school. Ook thuis ziet u vooruitgang of stagnaties. Wij gaan daarom graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind tijdens de 10- minutengesprekken die we  houden. Mocht het nodig zijn tussendoor of uitgebreider met elkaar van gedachten te wisselen is dat, na afspraak, altijd mogelijk.    

Als de ontwikkeling van uw kind niet zo goed verloopt.

Het kan zijn dat uw kind tijdens zijn ontwikkeling problemen tegenkomt en extra ondersteuning nodig heeft. Hiermee bedoelen we kinderen die bijvoorbeeld onder of boven het groepsgemiddelde ontwikkelen of sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen hebben. Extra ondersteuning staat bij onze school hoog in het vaandel, omdat we er vanuit gaan dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij zijn mogelijkheden past. Via ons ‘leerlingvolgsysteem’ en de dagelijkse omgang met kinderen signaleren we problemen in een zo vroeg mogelijk stadium. Juist u merkt aan uw kind dat er iets aan de hand is. Schroom dan niet contact op te nemen met de klassenleerkracht. Als team gaan wij zorgvuldig om in dit ondersteuningsproces. We volgen een stappenplan waarin signaleren, beeldvorming, intern teamoverleg, het maken van een hulpplan en overleg met ouders belangrijke onderdelen zijn. De intern begeleider speelt een belangrijke rol bij de begeleiding van het ondersteuningsproces.  

Op onze school is het onderwijs zo georganiseerd dat de leerkracht het kind met extra begeleidingsvragen zelf kan begeleiden onder schooltijd. Zo wordt het kind niet in een uitzonderingspositie geplaatst en kan begeleiding ‘op maat’ plaatsvinden. Het komt voor dat kinderen doubleren. Zij volgen zoveel mogelijk een eigen leerlijn tijdens het extra jaar. Soms is het nodig dat we als school hulp van buitenaf vragen. Het komt ook voor dat we onderzoek laten doen bij een instantie met een bepaald specialisme. In later stadium kunnen wij advies en begeleiding vragen aan scholen van het speciaal basisonderwijs in onze regio. Het kan zijn dat speciale hulp ‘buiten de school’ ter sprake komt (bijvoorbeeld motorische therapie, kunstzinnige therapie of sociaal vaardigheidstraining). Wij staan er altijd open voor om hierin mee te denken.    

Extra ondersteuning

Wij vinden dat onze extra ondersteuning aan kinderen bij ons op school ver reikt. Wij willen kinderen die extra zorg nodig hebben zo lang mogelijk in de eigen omgeving, binnen onze school begeleiden. Soms betekent dit dat we in overleg met ouders een kind een jaar laten doubleren om het wat meer tijd te gunnen voor groei en ontwikkeling aan de hand van een handelingsplan. Af en toe blijkt het begeleiden van een kind op school niet verder realiseerbaar te zijn. Een verwijzing naar een van de scholen voor speciaal basisonderwijs binnen ons samenwerkingsverband behoort dan tot de mogelijkheden. Als een kind onze school verlaat naar het speciaal onderwijs blijven we in contact met deze school om op de hoogte te blijven van zijn ontwikkeling.    

Toptalent

Naast extra ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met de basisstof zijn er ook kinderen die verrijkingsstof nodig hebben. In de klas streven we ernaar om ook voor deze kinderen een uitdagende leeromgeving te creëren. Wij zoeken hierbij bij voorkeur naar werkvormen die we structureel in onze onderwijspraktijk kunnen toepassen. De leerkrachten worden hierin begeleid door onze twee talentcoaches die hiervoor zijn opgeleid. In het beleidsplan hoogbegaafdheid wordt dit uitgebreid beschreven. Naast de extra aandacht in de klas hebben wij ook één verrijkingsuur per week in de midden en bovenbouw. Dit uur wordt ingevuld door de talentcoaches.  Onze talentcoaches zijn Gabrielle Goud en Kirsten van Pruissen.    

Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs? Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op een reguliere school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem/haar past (meer informatie kunt u lezen op onze scholenpagina van 'Scholen op de kaart' en/of onze website www.delteyk.nl).

Centrum voor Elkaar (CvE)

Soms is er meer nodig en moet er een beroep worden gedaan op Passend Onderwijs en/of de Jeugdwet. Passende ondersteuning  is gebaat bij een goede samenwerking tussen professionals van school en jeugdhulp. De gemeente heeft daarvoor extra middelen beschikbaar gesteld. Hierdoor is het mogelijk dat u, als uw kind ondersteuning nodig heeft, school en Centrum voor Elkaar snel samen kunt spreken. Als ouder(s) bent en blijft u immers - samen met uw kind - de belangrijkste betrokkene(n). Paul Mayer is het vaste gezicht voor CvE op onze school. Hij is regelmatig en op vaste tijden aanwezig op de Delteyk. U kunt  meestal op donderdagmorgen bij hem binnenlopen (boven in de ondersteuningsruimte) met vragen over de opvoeding, of zaken waar u bij het opgroeien van uw kind tegenaan loopt. Dit kan gaan over het slapen, eten, pesten, seksuele ontwikkeling, omgaan met social media en andere vragen. Maar u kunt ook terecht wanneer het thuis door omstandigheden even niet lekker loopt en u zich zorgen maakt om uw kind.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Geen verdere toelichting

Terug naar boven