Delteykschool

De Curtis 7e 3985 LK Werkhoven

 • Schoolfoto van Delteykschool
 • Schoolfoto van Delteykschool
 • Schoolfoto van Delteykschool
 • Tutor lezen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verzuimbeleid

Als een leerkracht ziek is doen we er alles aan een vervanger te vinden.

Eerst proberen we een bevoegde leerkracht vanuit de vervangingspool binnen Fectio te vinden. Als dat niet lukt, zoeken we binnen de school een oplossing, zoals:

 • Een stagiaire die een groep begeleidt onder supervisie van een leerkracht.
 • Groepen samenvoegen (maximaal 1 dag).
 • In het uiterste geval moeten we een groep naar huis sturen. Voordat we dit doen stellen we alle ouders op de hoogte. Kinderen die niet thuis of elders terecht kunnen, blijven op school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we met een leerstof-jaarklassensysteem. Dit houdt in dat we, mede aan de hand van de kerndoelen die vanuit het ministerie voor het basisonderwijs zijn geformuleerd, voor ieder ontwikkelingsgebied (bijv. taal, rekenen) uitgezocht hebben welke leerstof we per leerjaar belangrijk vinden als basiskennis. We hebben daarbij passende methoden en middelen aangeschaft. We streven ernaar om na acht jaar alle basisstof aangeboden te hebben. Geen enkel kind is hetzelfde. Daarom streven we naar een ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse overgang soepel en zonder belemmeringen dient te verlopen.  

Ontwikkeling zien wij breder dan verstandelijke ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich immers ook sociaal, emotioneel en lichamelijk. Nieuwsgierig zijn, zelfvertrouwen hebben, emotioneel vrij zijn, de wereld willen verkennen, kunnen communiceren, je kunnen uiten, samen kunnen werken en spelen, kunnen redeneren en probleemoplossend bezig zijn, zelfstandig kunnen functioneren; een greep uit een aantal vaardigheden die we belangrijk vinden aandacht te geven binnen ons onderwijs.  

De kinderen besteden bij ons op school veel tijd aan zelfstandig werken. Er is ruimte voor eigen inbreng. Ze mogen zelf hun werk plannen en leren dat ook te beoordelen. In de groepen 1 en 2  wordt er met het digitale keuzebord gewerkt.

Vanaf groep 3 wordt er gebruik gemaakt van een dagtaak die we uitbreiden naar het werken met een weektaak in de hogere leerjaren. Kinderen worden betrokken bij het maken van afspraken. Door zelfstandig te werken krijgt een kind meer zelfvertrouwen en zicht op eigen kunnen. Afhankelijk van leeftijd en ontwikkeling stimuleren we kinderen zelf oplossingen te zoeken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen doen en laten.  

Belangrijk voor ons is de betrokkenheid van kinderen bij het onderwijs. Die betrokkenheid zien we wanneer een kind interesse toont in het onderwijsaanbod, zelf initiatieven neemt, onderzoekend en intensief bezig is. In de onderbouw van onze school werken we daarom aan de hand van thema’s. We sluiten hiermee aan bij de belevingswereld en vergroten de betrokkenheid doordat er ook een eigen inbreng van de kinderen wordt gevraagd. Binnen deze thema’s komen alle ontwikkelingsgebieden op verschillende niveaus aan bod. We werken in hoeken en proberen het aanbod zo uitdagend mogelijk te houden. We bieden ruimte en materialen om zelfstandig te werken en te experimenteren.   Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd in de sociaal-emotionele ontwikkeling; motorische ontwikkeling; verstandelijke ontwikkeling zoals begripsvorming en ontwikkeling van denkprocessen, ontwikkeling van geheugen en concentratie; ontwikkeling van creativiteit en fantasie.  

In de groepen 3 tot en met 8 wordt  meer gebruik gemaakt van methodisch materiaal (bijv. voor het leren lezen, rekenen en schrijven). Naast het leren van deze cognitieve vaardigheden wordt er aandacht besteed aan spel en het werken in hoeken. Door het afstemmen van ieders werkwijze, door ontwikkeling van kinderen centraal te stellen, door een gezamenlijke aanpak en afstemming van leerstof en door het creëren van een positief pedagogisch klimaat, proberen we binnen onze school de doorgaande lijn te verwezenlijken en tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen. De doorgaande lijn krijgt dagelijks gestalte door het ritmisch dagrooster waarbij kring, werk en spel elkaar afwisselen.  

De kring  

 Op maandagmorgen vertellen we elkaar hoe het weekend was. Tijdens de vertelkring kunnen kinderen hierbij hun verhaal kwijt. Natuurlijk kan ook op andere momenten in de week zo’n vertelkring plaats vinden. Op de Delteyk vinden we het belangrijk naar elkaar te luisteren, elkaar vragen te stellen en open te staan voor de mening van anderen.   

Presentaties en werkstukken

Leren presenteren is een belangrijke vaardigheid voor uw kind. Daarom houden de kinderen vanaf groep 3 elk jaar diverse presentaties. In groep 3 en 4 gebeurt dit  op speelse en vrijblijvende wijze. Het is natuurlijk heel spannend als kinderen voor de eerste keer iets presenteren voor de klas. Maar als ze dat vaker doen gaat het gemakkelijker. Er wordt geen beoordeling gegeven; de leerkracht schrijft wel twee tips en tops op voor het kind. De leerkracht bespreekt elk jaar in de klas waar de presentatie aan moet voldoen en welke criteria voor de beoordeling wordt gebruikt. Vanaf groep 5 maken de kinderen ook andere, schriftelijke opdrachten, zoals een muurkrant of een werkstuk. Dit verschilt per leerjaar. De kinderen werken op school en/of thuis aan de opdracht.   

Het werkuur

Uw kind krijgt de basisstof van de verschillende vak- en vormingsgebieden aangeboden. Dit vindt plaats tijdens instructie. De kinderen verwerken deze leerstof direct na de instructie of tijdens het werken aan de dag- of weektaak. Opdrachten die zelfstandig verwerkt kunnen worden, krijgen een plaats op de dag- of weektaak. Om tegemoet te komen aan de niveauverschillen tussen kinderen werken we bij de dag-/en weektaken met ‘basis-, herhalings- en verrijkingsopdrachten’. De kinderen leren door deze werkwijze zelf organiseren, plannen, samenwerken en zelfstandig problemen oplossen. De leerkracht gebruikt het zelfstandig werken om kleine groepjes instructie te geven of individuele kinderen hulp te bieden. Het werken in hoeken is in alle bouwen een ingeburgerde werkvorm. Onder een ‘hoek’ verstaan we een bepaalde situatie binnen of buiten het lokaal, die gecreëerd is om kinderen zelfstandig met een (gerichte) werk- of speelopdracht bezig te laten zijn. We hebben verschillende hoeken; de speelhoek, de computerhoek, de lees- en schrijfhoek, tekenhoek, techniekhoek, expressiehoek etc. Bij het werken in hoeken is de eigen keuze van uw kind een belangrijk element. Door zelf activiteiten te kiezen wordt de motivatie, het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van de kinderen gestimuleerd.  

Het spel

Spelen is leuk. Spelen doe je voor je plezier. Spelen is ook een middel om de wereld te ontdekken en een middel om te ontwikkelen. Vooral in de onderbouw neemt het vrije en geleide spel een belangrijke plaats in. Het ontwikkelen van motoriek, samenspel en fantasie komen hierbij ruimschoots aan bod. Sport en bewegingsonderwijs vallen bij ons ook onder de noemer spel.      

De leerlingenraad

Door middel van een leerlingenraad willen wij de betrokkenheid van de leerlingen bij de school vergroten. Ze mogen meedenken over bepaalde thema’s, maar zij kunnen ook thema’s en onderwerpen inbrengen. Het overstijgende doel van een leerlingenraad is actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die van algemeen belang zijn. Dit bevordert het bewustzijn en eigenaarschap van leerlingen richting de school. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen de leerlingen op een democratische wijze actief deelnemen en meedenken over schoolse zaken.  

Onderwijsaanbod

Om ons onderwijsaanbod inhoud te geven maken we gebruik van diverse onderwijsmethoden, middelen en ontwikkelingsmaterialen. Bij de keuze van methoden, middelen en materialen houden we rekening met onze visie op hoe kinderen leren. We vinden het belangrijk dat ons aanbod:

 • dichtbij de werkelijkheid van het kind staat;
 • duidelijk van opbouw is en een logische structuur heeft;
 • kinderen uitdaagt tot nadenken, tot onderzoeken en tot zelf oplossingen zoeken; 
 • de mogelijkheid biedt tot samenwerken en overleg; -
 • de mogelijkheid biedt tot zelfstandig, taakgericht werken en differentiëren;
 • kinderen aanspreekt op hun specifieke intelligentie en vaardigheden;
 • succeservaringen oplevert;
 • de mogelijkheid biedt om te gaan met concreet materiaal;
 • een actieve leerhouding stimuleert;
 • een speelse aanbieding heeft (vooral in onder- en middenbouw);
 • daar waar mogelijk is, in samenhang met elkaar aan te bieden is;
 • verschillende werkvormen heeft;
 • zicht geeft op vorderingen van de kinderen.        

ICT

Leren in de 21ste eeuw is leren dat onderdeel uitmaakt van het leven met als doel leerlingen toe te rusten voor een actieve rol in de maatschappij en een blijvende inzetbaarheid in het arbeidsproces. Dit vraagt om andere, complexe, competenties van leerkrachten en leerlingen. ICT heeft een steeds grotere rol in het ondersteunen van het primaire proces in de school, als hulpmiddel bij het leren. ICT wordt door ons gezien als een onmisbaar middel om het onderwijs binnen onze visie vorm te geven. Het bewust en optimaal inzetten van ICT biedt kansen voor het  optimaliseren van een krachtige ondersteuning van het leerproces en de motivatie/betrokkenheid bij het leren van elke leerling in het bijzonder. Hierdoor vindt differentiatie, talentontwikkeling, gepersonaliseerd leren en samenwerkend leren plaats. Op de Delteykschool worden Chromebooks gebruikt ter ondersteuning van diverse schoolvakken (taal, lezen, rekenen en oriëntatie op mens en wereld). Bij de kleuters werken de kinderen op een tablet. De programma’s bieden inoefening, extra oefening, herhaling of nieuwe uitdaging. Daarnaast zijn deze devices in gebruik als informatiebron en als communicatiemiddel. Vanaf groep 3 werken de kinderen op een eigen Chromebook. In alle groepen gebruiken wij een digitaal schoolbord. Door middel van dit bord en de digitale software die bij de methodes wordt ingezet wordt het onderwijs interactiever en levendiger. Kinderen werken zelf ook regelmatig met het bord, bijvoorbeeld bij presentaties en andere opdrachten In de groepen 6 t/m 8 werken de leerlingen in TEAMS aan de weektaak, het huiswerk, toetsen en andere opdrachten.   

Vak- en vormingsgebieden

Wij gebruiken methoden die het beste passen bij onze uitgangspunten. Wij gebruiken ze ter ondersteuning van onze leer- en ontwikkelingslijnen (meer informatie kunt u lezen op onze scholenpagina van 'Scholen op de kaart' en/of onze website www.delteyk.nl).

Vervolgonderwijs

Er komt een dag dat uw kind onze school gaat verlaten. In groep 8 is het belangrijk dat u en uw kind een goede school voor voortgezet onderwijs uitkiezen. De leerlingen van groep 8  maken in april de CITO eindtoets. Ook vindt de voorbereiding plaats op het voortgezet onderwijs. Wij willen samen met u komen tot een goede keuze. In de gesprekken die we in dat schooljaar met u voeren staat dit onderwerp altijd op de agenda. Met de kinderen van groep 8 wordt ‘de overstap’ naar het vervolgonderwijs besproken en voorbereid. De scholen voor Voortgezet Onderwijs houden open dagen die u samen met uw kind kunt bezoeken. Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige leerlingen en blijven op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen, door middel van cijferlijsten die ons worden toegezonden en gesprekken met mentoren. Het percentage dat naar diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van vier elementen:

 • de capaciteiten van een kind; 
 • de (werk)houding van een kind;       
 • de kwaliteit van de basisschool; ·    
 • de  thuissituatie.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuning

Schoolniveau

Aan de hand van de schoolanalyse stellen we doelen op en bij waarna we de aanpak hiervan  beschrijven we in onze school- en groepsanalyse.

Groepsniveau

Aan de hand van de antwoorden op de analysevragen en op basis van specifieke onderwijsbehoeften stellen we de groepsoverzichten bij waarin we de doelen en aanpak per groep per vak beschrijven. Ook beschrijven we welke differentiatie we toepassen per groep. De didactische aanpak per vak staat beschreven in onze onderwijsplannen ( ‘blauwdruk per vak’).  

Groepsbespreking

Vier keer per jaar evalueren wij de doorgaande lijn. Twee keer per jaar doen we dat samen met de leerkracht en intern begeleider. Tijdens de groepsbespreking bekijken we of er nog individuele leerlingen zijn die een andere aanpak van ons nodig hebben gezien het feit dat ze ten opzichte van zichzelf stil zijn blijven staan of achteruit zijn gegaan.  

Leerlingvolgsysteem

Het Leerlingvolgsysteem (LVS) is een belangrijk hulpmiddel bij de zorgverbreding binnen de school. Het helpt de leerkrachten om sneller te signaleren waar extra hulp noodzakelijk is. Bovendien geeft het inzicht in het niveau van de individuele leerling, het niveau van de groep en het niveau van de school. We gebruiken hiervoor voornamelijk de toetsen van CITO Leerling in Beeld. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. Elk jaar wordt een kalender opgesteld door de intern begeleider.

De resultaten worden zichtbaar in het LVS ParnasSys, vanuit CITO leerling in beeld en de methode toetsen vanaf groep 3 voor o.a. taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen. In de groepen 2 t/m 8 wordt de voortgang van het reken-, lees- en spellingproces nauwkeurig gevolgd. Hiermee wordt geobserveerd of leerlingen voldoende groeien of zorg is rondom (de voorwaarden) voor het leren rekenen en lezen. (volgens het Protocol voor Rekenproblemen en dyscalculie en, Leesproblemen en Dyslexie). Naast het toetsen van cognitieve vaardigheden worden ook de sociaal-emotionele vaardigheden in kaart gebracht en in het Leerlingvolgsysteem (toetsrooster) opgenomen. Hiervoor worden de lijsten van Kanjer (Kanvas) gebruikt.   

In de groepen 1-2 wordt voornamelijk gewerkt met observaties vanuit de leerlijnen. Hiermee wordt de ontwikkeling van de kleuters nauwlettend in de gaten gehouden. Hierdoor kan goed worden aangesloten bij de behoefte van de leerlingen en hun zone van naaste ontwikkeling.  

Leerlingenzorg 

Het kind staat centraal en wordt zoveel en waar mogelijk betrokken bij het eigen leerproces. De zorg omtrent een kind wordt met ouders besproken en gezamenlijk wordt er gekeken welke mogelijkheden en werkwijze past bij hun kind. We hebben een transparant volgsysteem waarmee ons onderwijs geborgd wordt en we verantwoordelijkheid afleggen over de optimale groei van de kinderen. We praten over mogelijkheden en kennen daarin ook onze grenzen van begeleiden.

Zorg voor leerlingen kan van toepassing zijn op allerlei gebieden en niveaus. Wij noemen het passend onderwijs wanneer wij in kaart hebben gebracht wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en hier ook naar handelen.  

Begeleiding van een leerling kan zowel in de klas als buiten de klas worden ingevuld geheel afhankelijk wat de leerling nodig heeft en wat onze mogelijkheden zijn op dat moment. Ook de inhoud van de begeleiding is geheel afhankelijk van de behoeften van de leerling. Dat kan liggen op het vlak van rekenen, taal of spelling, maar kan ook gaan over taakaanpak, zelfvertrouwen of bijvoorbeeld gedrag. Wanneer de leerling buiten de groep begeleiding krijgt kan dit zijn door een leerkracht, maar kan ook in samenspraak met de leerkracht en IB worden gegeven door de onderwijsassistent, talentcoach of leerlingcoach.  

De intern begeleider

De Delteykschool heeft één Intern Begeleider. De intern begeleider vervult een ondersteunende en coachende rol naar de leerkracht bij de ontwikkeling van alle kinderen. Hierbij gaan wij ervan uit dat de leerkracht degene is die het beste op de hoogte is van (de kwaliteiten van) het kind en de klas. De Intern Begeleider heeft dan ook niet als primaire taak de leerkracht te adviseren, maar om de leerkracht te coachen met vragen op het gebied van de zorg in de groep. Daarnaast is de intern begeleider verantwoordelijk voor het bewaken en het coördineren van leerlingenzorg.  

Onderwijsassistentes

De onderwijsassistentes ondersteunen de leerkracht zowel binnen als buiten de klas. Onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht en Intern Begeleider voert de onderwijsassistent allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de leerlingen. Onderwijsassistentes hebben evaluatieoverleg met de Intern Begeleider.  

Samenwerking met ouders bij ondersteuning

Wanneer er op een bepaald vakgebied nauwelijks tot geen groei laat zien en/of sociaal- emotioneel problemen heeft, waardoor deze leerling niet tot leren komt is er reden tot gesprek. Ouders worden van de signalen en extra begeleiding op de hoogte gebracht. Met de ouders wordt bekeken of en hoe zij binnen het plan een rol  kunnen spelen met als doel een betere afstemming tussen school en thuis. Input van ouders als kennisexperts van hun eigen kind vinden wij ook een krachtige aanvulling. Na afloop van het traject worden de ouders van de kinderen waarmee een plan is gemaakt door de leerkracht en/of IB op de hoogte gebracht van de evaluatie. 

Toptalent

Naast extra ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met de basisstof zijn er ook kinderen die verrijkingsstof nodig hebben. In de klas streven we ernaar om ook voor deze kinderen een uitdagende leeromgeving te creëren. Wij zoeken hierbij bij voorkeur naar werkvormen die we structureel in onze onderwijspraktijk kunnen toepassen. De leerkrachten worden hierin begeleid door onze twee talentcoaches die hiervoor zijn opgeleid. In het beleidsplan hoogbegaafdheid wordt dit uitgebreid beschreven. Naast de extra aandacht in de klas hebben wij ook één verrijkingsuur per week in de midden en bovenbouw. Dit uur wordt ingevuld door de talentcoach. Onze talentcoach is Kirsten van Pruissen.

Passend Onderwijs en het Samenwerking

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

·        alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;

·        een kind naar een gewone school gaat als dat kan;

·        een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;

·        scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;

·        de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;

·        kinderen niet langdurig thuis komen te zitten.

Voor uitgebreide informatie kijk op www.passendonderwijs.nl

 

Het samenwerkingsverband ZOUT 

In het samenwerkingsverband hebben de scholen voor speciaal (basis)onderwijs de rol van expertisecentrum. Zij kunnen leerlingen opvangen die intensieve zorg nodig hebben of ambulante begeleiding aanbieden aan de reguliere basisscholen. De Delteykschool valt onder samenwerkingsverband ZOUT.

Uitgebreide informatie is te vinden op de website www.swvzout.nl.

Ondersteuning vanuit Fectio

Fectio speelt een actieve rol in de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zij reserveert budget vanuit het samenwerkingsverband om op stichtingsniveau de middelen te faciliteren die bijdragen aan passend onderwijs. Zo zijn er bijvoorbeeld op iedere school onderwijsassistenten benoemd. Ook worden licenties stichting breed aangeschaft als duidelijk is dat deze bijdragen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Daarnaast zijn binnen de Fectio bovenschoolse specialisten beschikbaar, bijvoorbeeld gedragsspecialisten en specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid. Deze specialisten kunnen worden ingezet op aanvraag van een school. Ook biedt de scholenstichting aan leerkrachten de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei naschoolse workshops, gericht op het verhogen van de professionaliteit. Er is ook de mogelijkheid wanneer een leerling langere tijd ondersteuning nodig heeft en er geen ondersteuningsruimte binnen school  beschikbaar is om een arrangement aan te vragen bij Fectio.  

 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In onze schoolanalyse worden jaarlijks de doelen voor het nieuwe schooljaar opgesteld.

In schooljaar 2023-2024 staat de ontwikkeling van de plus lijn rekenen centraal. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Geen verdere toelichting

Terug naar boven