Openbare Basisschool De Twamêster

B.K. van den Bergstrjitte 3 9005 PW Wergea

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Twamêster
  • Het programma van de Vreedzame school leert kinderen verantwoordelijk te zijn voor jezelf de ander en de omgeving.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Kind in de groep centraal
  • Gezonde school
  • Samenwerking
  • Socialisatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Twamêster is een dorpsschool. De kinderen komen uit het dorp Wergea en het omringende gebied. De Twamêster heeft de laatste jaren tussen 135-150 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen

De bel gaat om 8.25 uur, dan moeten de kinderen naar binnen

De school start om 8.30 uur.

Continurooster en pauze

De leerlingen eten tussen de middag op school onder leiding van een teamlid van De Twamêster. 's Morgens worden de bekers met drinken in een bak in de klas verzameld. Deze bak wordt in de koelkast gezet zodat de kinderen altijd fris drinken hebben tussen de middag. De Twamêster wil een gezonde school zijn maar de teamleden bepalen niet wat een kind op de boterham heeft. Wel wordt gezonde voeding gestimuleerd

Absentie en ongeoorloofd verzuim

Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig en mogen niet zomaar thuis blijven. De school mag ook niet zomaar vrij geven. Dit is aan strikte regels gebonden. Extra verlof, buiten de vakanties, mag alleen worden verleend  als er sprake is van een bijzondere gebeurtenis, zoals een bruiloft, een huwelijksjubileum of een begrafenis. Het aanvragen van verlof gebeurt schriftelijk en moet via de directie ruim van te voren plaatsvinden (zie voor verder informatie het algemene gedeelte van Proloog). Een aanvraagformulier kunt u vinden op de website: www.detwamester.nl onder: verlofaanvraag. Om het luxe verzuim tegen te gaan controleert de leerplichtambtenaar steeds vaker het (luxe) verzuim vlak voor vakanties. De Schoolleiding moet de aanvragen ter controle voorleggen. Er wordt een proces verbaal gegeven bij luxe verzuim.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven