PCBO De Sjofar Prinses Beatrix

Papegaaiweg 95 7345 DL Wenum Wiesel

  • Met Chromebooks in de klas kunnen kinderen adaptief werken met digitale programma's
  • Ik heb gekozen om te ontdekken en samen te spelen in de huishoek
  • Samen met de juf leren hoe je kunt rekenen. Dit doen we samen met anderen in de kleine kring
  • Lezen is zo fijn, even wegduiken in een boek. En je leert de wereld om je heen goed kennen.
  • Wanneer we een spelletje met getallen spelen, leren we ook nog hoe we moeten rekenen

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de homepage van PCBO De Sjofar Prinses Beatrix.

Duidelijk de school voor je leven!

Onze school bevindt zich in buurtschap Wenum Wiesel aan de rand van Apeldoorn. Een prachtige omgeving met veel groen. Onze school is een kleine school met ongeveer 110 leerlingen. Het is een plaats waar kinderen een groot deel van de dag doorbrengen. Een goede sfeer, een gezellige werkomgeving en vertrouwen tussen leerlingen en leerkrachten zijn belangrijke voorwaarden om tot goed onderwijs te komen. Kinderen voelen zich bij ons prettig en veilig. Rekening houden met de gevoelens van een medeleerling is daarbij een belangrijk aspect. In het onderwijs worden leerlingen uitgedaagd om actief en creatief bezig te zijn en kritisch te leren nadenken. Op het vergroten van de zelfstandigheid wordt in onze school veel nadruk gelegd.

De Sjofar Prinses Beatrix is een school die verbonden is met de omgeving en waar we samen met ouders, kinderen en leerkrachten zorgen voor plezierig en kindgericht onderwijs. We hebben een lange en rijke historie als kleine school met alle ruimte om groot te denken. Onderwijs waarin we kinderen laten leren met hoofd, hart en handen. We leren van de wereld om ons heen, leren van onszelf en anderen. We zoeken naar verwondering in het leslokaal en daarbuiten. We vieren lokale feesten en gaan op bezoek bij een boer of bakker in de buurt. Zo zijn we betrokken bij elkaar, betrokken bij het dorp waar de school staat en bij de wereld waar straks onze toekomst ligt. In onze school willen we vanuit onze christelijke overtuiging, kinderen toerusten met de verhalen uit de Bijbel die verwonderen en ontroeren. We willen de christelijke identiteit op een eigentijdse manier zichtbaar maken door het vertellen van de Bijbelverhalen, door te zingen en te bidden maar ook dans en toneel kunnen daarbij horen. We luisteren niet alleen naar de verhalen maar praten ook met elkaar over wat zij voor ons betekenen. Zo groeien en leren we. Je leert op onze basisschool met het hoofd, hart en handen. Er is ruimte voor verschil in ontwikkeling en verschillende talenten. Er is ruimte om verschillend te leren, te denken en te doen. Die ruimte gaat samen met respect voor elkaar en onze christelijke normen en waarden. Van de verschillen die we delen, leren we vanuit het hart. Handen zijn er om mensen te kunnen helpen, om samen te werken. Op school leren we vaardigheden zoals schrijven en tekenen maar ook de ander een handje helpen of samen de handen uit de mouwen steken voor een goed doel. Dat is De Sjofar Prinses Beatrix. De school waar je weet, beseft en voelt dat we met elkaar werken aan een waardevolle basisschooltijd voor onze kinderen.

Wij werken met een continurooster, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur. Op woensdag van 8.30 tot 12.30uur. De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij om 12.30 uur.

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identintiteit
  • Sterk pedagogisch klimaat
  • Ouderbetrokkenheid
  • Peuterspeelgroep in huis
  • Dorpsschool in het groen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school blijft groeien. Dit jaar starten we met 107 leerlingen en 5 groepen.  

We hebben een groep 1/2 van 23 leerlingen en we weten dat er gedurende de eerste maanden nog nieuwe kinderen instromen. Groep 3 start met 14 leerlingen dit jaar, groep 4/5 met 23 leerlingen en groep 5/6 met 24 leerlingen en groep 7/8 met 22 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Via onderstaande link komt u bij de meldcode van de rijksoverheid t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier kunt u alles vinden over wat u moet als u een vermoeden hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

VEILIGHEID IN EN ROND DE SCHOOL
BHV
We streven er naar een school te zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Dit hebben we verwoord in de volgende doelstelling:“Het realiseren en behouden van een veilig leef-, werk-, en leerklimaat dat ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs, waarin het kind centraal staat en het welbevinden van de medewerkers niet mag ontbreken”
Op PCBO De Sjofar Prinses Beatrix werken drie Bedrijfshulpverleners. Op alle dagen van de week is er een BHV-er aanwezig. Het team van BHV-ers zorgt ervoor dat er een actueel ontruimingsplan is. Er wordt minimaal twee keer per schooljaar geoefend. Zij verlenen ook de EHBO. Het team wordt aangestuurd door de veiligheidscoördinator. Deze is verantwoordelijk voor:
• Jaarlijkse inspectie van het schoolgebouw.
• Inventariseren en bijstellen van de schoolregels.
• Oefenen en evalueren van het ontruimingsplan.
• Jaarlijks een veiligheidsverslag opstellen.
• Deelname aan de cursus ‘Veilige school’.
• Twee maal per jaar ‘Veilige school’ ter sprake brengen in team en -bouwvergadering.
Om zorg te dragen voor de continuïteit van de veiligheid heeft de Arbo-cöordinator een ‘Plan van Aanpak’ geschreven. Dit plan is tot stand gekomen naar aanleiding van de RisicoInventarisatie en Evaluatie (RI&E) door de Arbo-Unie. (risicoinventarisatieen evaluatie) door de Arbo-Unie. In dit plan staan alle arbeidsverbeterpunten benoemd en er wordt in beschreven hoe en wanneer deze verbeteringen worden doorgevoerd in de school. Het team ‘Veiligheid’ wordt aangestuurd door de VECO.
Mw. I. Keizer is veiligheidscoördinator van PCBO De Sjofar Prinses Beatrix
Verkeer en veiligheid
• De leerlingen zijn vanaf 8.10 uur welkom op het schoolplein.
• Vanaf 8.20 uur is er pleinwacht buiten.
• Voor groep 1 en 2 gaat de deur ‘s ochtends om 8.20 uur open.
• Groep 3 tot en met 8 gaat voor schooltijd niet naar binnen.
• De hoofdingang is voor de groepen 3 tot en met 8.
• De zij-ingang is voor de groepen 1 en 2, de peuterspeelgroep en voor de voor- en naschoolse opvang (VSO/NSO).
• Tijdens de schooluren worden de buitendeuren zo veel mogelijk gesloten, men moet aanbellen bij de hoofdingang.
• Bij het ophalen van de leerlingen loopt iedere leerkracht met zijn groep mee naar buiten.
• Als ouders iets later zijn, nemen de leerkrachten de kinderen altijd weer mee naar binnen of blijven buiten op het plein bij de kinderen staan.
• De leerkracht blijft verantwoordelijk tot de kinderen overgedragen zijn aan de ouders.
• Kinderen mogen niet fietsen op het schoolplein.
• De fietsen worden netjes in de fietsenrekken gezet.
• Speelmateriaal wordt door de kinderen mee naar binnen genomen en netjes opgeruimd.
• De kinderen lopen rustig naar binnen of naar buiten.
• In de school wordt niet gerend – de school is wandelgebied.
• Een leerkracht staat bij de uitgang van de fietsenstalling om kinderen veilig over te laten steken.

Parkeren bij de school
De Papegaaiweg is een enorm drukke weg met weinig mogelijkheden om goed te parkeren. De verkeersouders hebben daarom een protocol opgesteld: ‘Hoe houden we het veilig voor onze kinderen?’
• Als het mogelijk is, probeer dan zoveel mogelijk met de fiets naar school te gaan.
• Fietsen van de ouders/verzorgers kunnen op de aangewezen plaatsen langs het groene hek neergezet worden.
• Als u de kinderen met de auto brengt, rij dan stapvoets op de wegen dichtbij de school.
• Parkeer uw auto niet ter hoogte van het groene hek voor de school, dan blijft het overzichtelijk.
• Let erop dat uw auto niet voor de inritten van de buurtbewoners staat en zorg ook voor voldoende ruimte naast de inrit (1,5 meter).
• De kinderen kunnen op het schoolplein worden opgehaald.
• Als u voor of na schooltijd nog even staat te praten, let dan op uw kind.
Belemmer hierbij niet de doorgang van de andere kinderen.
• Zorg dat alle mensen die uw kinderen komen ophalen van bovengenoemde regels op de hoogte zijn.

Verzekering en aansprakelijkheid 
De school heeft een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten via Verus bij de Reatsheren van Orden B.V.
De verzekeringen gelden zowel voor de leerlingen als de school en diegenen die voor de school actief zijn.
Denk aan medewerkers en stagiaires. Maar ook vrijwilligers zoals klaarovers, overblijfvaders- en moeders, oppasmoeders- en vaders, etc.  
We geven, aan de hand van een veel voorkomend voorbeeld, weer wanneer zo’n aansprakelijkheidsverzekering niet van toepassing is: 
Gedurende het uurtje handenarbeid is er verf op de kleding van de leerling gekomen, wat er (bijna) niet meer uit gaat. Is de school dan aansprakelijk? Nee. De leerkracht kan helaas niet 30 leerlingen continu in de gaten houden waardoor verf op de kleding gewoonweg kan gebeuren. De school kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.  
Zolang uw kind jonger is dan 14 bent u als ouder met uw kind verantwoordelijk voor het doen en laten van uw kind. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (samen met de ouders) verantwoordelijk voor. Daarom is het van belang dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit. 

Terug naar boven