Openbare basisschool Dijkzicht

Kerklaan 22 A 8196 KW Welsum

Schoolfoto van Openbare basisschool Dijkzicht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds 2008 liggen de eindopbrengsten die wij behalen met ons onderwijs elk jaar boven de bovengrens die de inspectie hanteert. Daarom waardeert de inspectie deze als goed. Omdat wij een kleine school zijn, zijn de tussentijdse opbrengsten beoordeeld op basis van de meest recente resultaten van zeven toetsen. Het gaat om technisch lezen in groep 3 en 4, begrijpend lezen in groep 5 en 6 en rekenen-wiskunde in groep 4, 5 en 6. Meer dan de helft van deze toetsresultaten ligt boven de ondergrens die de inspectie gebruikt. Ook hiermee leveren wij volgens de inspectie voldoende kwaliteit.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om tot een goed schooladvies te komen, gebruiken we op obs Dijkzicht de gegevens van ons CITO leerlingvolgsysteem. Gedurende de gehele schoolloopbaan worden hierin de toetsen van de leerling opgeslagen, waardoor een duidelijk beeld van de prestaties ontstaat. Daarnaast kijken we naar de sociaal-emotionele kanten van de leerling, naar zijn/haar werkhouding en uiteraard vragen wij naar de wensen van de leerling en zijn/haar ouders.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs bij ons op OBS Dijkzicht op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.

Terug naar boven