Vitusschool

Kasteellaan 23 5855 AD Well (Limburg)

Schoolfoto van Vitusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score op de eindtoets van 2020 2021 laat zien dat er ook in Corona-tijd prima resultaten zijn behaald. Daar is het team trots op. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk jaar worden de tussenresultaten gemeten vanuit het leerlingvolgsysteem van Cito (LOVS) van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. De hiervan opgemaakte diepte- en trendanalyse wordt met het gehele team geanalyseerd. Bevindingen worden besproken en van daaruit conclusies getrokken. Waar is winst behaald en wat verdient extra aandacht? De nodige actiepunten worden omschreven en als nieuw te behalen doelen opgenomen in de groepsplannen om na een jaar te worden geëvalueerd. Hebben de gestelde actiepunten hun effect gehad? Worden de ingezette acties voortgezet? Moeten er nieuwe stappen worden gezet? Een jaarlijks terugkerend proces dat door het team als erg waardevol wordt bevonden. Het geeft aan of je als school op de goede weg bent.

De in de groepsplannen opgenomen aandachtspunten hebben of effect op het handelen van de leerkracht richting de gehele groep, of op het handelen richting de individuele leerling. Hierbij kan de hulp ingezet worden van de interne begeleider, of indien nodig kan externe hulp ingeroepen worden.  

Voor de leerlingen van groep 1-2 geldt de wettelijke verplichting niet (meer) om ze via het LOVS te monitoren. De Vitus volgt de leerlingen middels het instrument "Mijn kleutergroep". Deze methode wordt in 2021 - 2022 geïmplementeerd.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies dat gegeven wordt aan de leerling en ouders bij het verlaten van de basisschool (Primair Onderwijs (PO) ) naar het Voortgezet Onderwijs (VO) , wordt zorgvuldig, met de betrokken leerkrachten vanaf groep 6, leerling en ouders opgesteld. Eind groep 7 ontvangen leerling en ouders in gesprek een eerste advies; een indicatie naar een definitief advies toe; praktisch gericht (van PRO tot VMBO) of theoretisch gericht (van HAVO tot Gymnasium) 

Mocht na het maken van de eindtoets blijken dat de uitkomst van de eindtoets afwijkt naar een hoger niveau, dan kunnen de ouders een heroverweging aanvragen bij de school. Mochten school en ouders geen overeenstemming bereiken, wordt op het overdrachtsformulier naar VO aangegeven dat ouders het niet eens zijn met het advies van de de basisschool. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een 'democratisch burger' te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage  leveren aan algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze 'er toe doen'. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • democratisch burgerschap
  • positief, sociaal klimaat
  • prettige- en veilige omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven