Vitusschool

Kasteellaan 23 5855 AD Well (Limburg)

Schoolfoto van Vitusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score op de eindtoets van 2020 2021 laat zien dat er ook in Corona-tijd prima resultaten zijn behaald. Daar is het team trots op. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk jaar worden de tussenresultaten gemeten vanuit het leerlingvolgsysteem van Cito (LOVS) van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. De hiervan opgemaakte diepte- en trendanalyse wordt met het gehele team geanalyseerd. Bevindingen worden besproken en van daaruit conclusies getrokken. Waar is winst behaald en wat verdient extra aandacht? De nodige actiepunten worden omschreven en als nieuw te behalen doelen opgenomen in de groepsplannen om na een jaar te worden geëvalueerd. Hebben de gestelde actiepunten hun effect gehad? Worden de ingezette acties voortgezet? Moeten er nieuwe stappen worden gezet? Een jaarlijks terugkerend proces dat door het team als erg waardevol wordt bevonden. Het geeft aan of je als school op de goede weg bent.

De in de groepsplannen opgenomen aandachtspunten hebben of effect op het handelen van de leerkracht richting de gehele groep, of op het handelen richting de individuele leerling. Hierbij kan de hulp ingezet worden van de interne begeleider, of indien nodig kan externe hulp ingeroepen worden.  

Voor de leerlingen van groep 1-2 geldt de wettelijke verplichting niet (meer) om ze via het LOVS te monitoren. De Vitus volgt de leerlingen middels het instrument "Mijn kleutergroep". Deze methode wordt in 2021 - 2022 geïmplementeerd.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies dat gegeven wordt aan de leerling en ouders bij het verlaten van de basisschool (Primair Onderwijs (PO) ) naar het Voortgezet Onderwijs (VO) , wordt zorgvuldig, met de betrokken leerkrachten vanaf groep 6, leerling en ouders opgesteld. Eind groep 7 ontvangen leerling en ouders in gesprek een eerste advies; een indicatie naar een definitief advies toe; praktisch gericht (van PRO tot VMBO) of theoretisch gericht (van HAVO tot Gymnasium) 

Mocht na het maken van de eindtoets blijken dat de uitkomst van de eindtoets afwijkt naar een hoger niveau, dan kunnen de ouders een heroverweging aanvragen bij de school. Mochten school en ouders geen overeenstemming bereiken, wordt op het overdrachtsformulier naar VO aangegeven dat ouders het niet eens zijn met het advies van de de basisschool. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een 'democratisch burger' te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage  leveren aan algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze 'er toe doen'. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • democratisch burgerschap
  • positief, sociaal klimaat
  • prettige- en veilige omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven