Vitusschool

Kasteellaan 23 5855 AD Well (Limburg)

Schoolfoto van Vitusschool

Het team

Toelichting van de school

Met subsidieregelingen vanuit gemeente, muziekverenigingen en provincie, is het mogelijk met de gezamenlijke Bergense scholen een vakdocent voor zowel muziek- als bewegingsonderwijs één keer per week aan te stellen. Zij verzorgen de lessen, waarmee ook de eigen leerkracht zijn kennis en kunde kan versterken. De zorg bij dit soort gesubsidieerde banen is dat de continuïteit niet altijd is gewaarborgd als een subsidiestroom wordt gestopt. Met mogelijke cofinanciering willen we deze invulling van de muziek- en bewegingslessen zo lang mogelijk in onze formatie zien te bewaren.  De muzieklessen zijn in 2020 - 2021 al gestart. Het doel voor de bewegingslessen is te starten januari 2022. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lijn 83 beschikt in samenwerking met collega-stichtingen uit de regio over een centrale vervangingspool. Hiermee kunnen in theorie alle verlofaanvragen voor de scholen ingevuld worden.  Met het lerarentekort kan het voorkomen dat een verlof niet ingevuld kan worden. In dat geval wordt onderzocht welke mogelijkheden de school voor de eerste opvangdag op dát moment heeft. Bijvoorbeeld verschuiving van collega’s, inzet van een stagiaire, het verdelen over andere groepen, enz. Is er na de eerste verlofdag nog steeds geen vervanging beschikbaar, dan zal aan de ouders van de betreffende groep gemeld worden dat de leerlingen die dag thuis gehouden moeten worden. De scholen zullen er alles aan doen om dit te voorkomen. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen het Educatief Cluster wordt gewerkt in voornamelijk combinatiegroepen. De groeiende zelfredzaamheid van de leerling en daarmee de betere mogelijkheid voor de leerkracht de aandacht aan de verschillende leerlingen te geven, wordt gezien als een belangrijke en positieve ontwikkeling. Voor het kind een goede ontwikkeling in het zelfstandig werken en zelfredzaamheid, voor de school een opstap naar het meer gepersonaliseerd leren: aanbod op maat. 

De instructielessen worden gegeven middels het Interactief Gedifferentieerd model voor Directe Instructie (IGDI), waardoor leerlingen op verschillende niveaus de les aangeboden kunnen krijgen. Middels klasbezoeken (collegiale visitaties) worden de leerkrachtvaardigheden op dit gebied versterkt. Ook de inzet van coöperatieve werkvormen maken het dat álle leerlingen betrokken worden bij de lessen. Daar waar nodig wordt ook groepsdoorbrekend gewerkt om nog beter bij de onderwijsbehoefte van de leerling aan te sluiten. 

 


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle vakgebieden komen aan bod zoals in het curriculum (de onderwijsdoelen) wordt aangegeven. De teams van het cluster vinden het belangrijk de onderwijstijd te gebruiken die gevraagd wordt. Twee keer per jaar worden de leeropbrengsten gemonitord, de sociaal emotionele ontwikkeling één maal en waar nodig twee maal. Het cluster analyseert de gegevens en passen daar waar nodig de onderwijstijd per vakgebied per groep aan. Zo maken we maximaal efficiënt gebruik van de beschikbare onderwijstijd.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Net als bij de groepen 1-2 geldt ook voor de groepen 3 t/m 8 dat alle vakgebieden aan bod komen, zoals in het curriculum (de onderwijsdoelen) wordt aangegeven. De teams van het cluster vinden het belangrijk de onderwijstijd te gebruiken die gevraagd wordt. Twee keer per jaar worden de leeropbrengsten gemonitord, de sociaal emotionele ontwikkeling één maal en waar nodig twee maal. Het cluster analyseert de gegevens en passen daar waar nodig de onderwijstijd per vakgebied per groep aan. Zo maken we maximaal efficiënt gebruik van de beschikbare onderwijstijd.  

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. Schoolbesturen hebben voor de bij hen aangemelde kinderen zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs. Het belangrijkste doel is: voor alle leerlingen, zo thuisnabij mogelijk, de beste onderwijsplek te bieden. Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. Het fundament is basisondersteuning binnen het reguliere basisonderwijs. 

De basisondersteuning voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband bestaat uit: Extra ondersteuning voor leerlingen

 • die niet goed kunnen lezen (dyslexie),
 • die niet goed kunnen rekenen (dyscalculie),
 • met een lagere intelligentie dan gemiddeld,
 • met een hogere intelligentie dan gemiddeld,
 • met een hulpvraag op het gebied van gedrag (lichte mate).

Dit betekent op schoolniveau:

 • begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen in de klas,
 • duidelijke afspraken over de veiligheid op school,
 • duidelijke afspraken met gemeenten wat betreft jeugdzorg,
 • duidelijke afspraken over medische handelingen op school.   

De basisondersteuning staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school. Het Schoolondersteuningsprofiel wordt eens per 2 jaar aangepast en is terug te vinden binnen het Ouderportaal.  

Naast de basisondersteuning kent het samenwerkingsverband vormen van lichte en zware ondersteuning.

Basisondersteuning

Niveau 1: Groepsplan/OPP onder verantwoording van de leerkracht

Niveau 2: OPP met ondersteuning van interne begeleiding, waarbij een beroep gedaan kan worden op de regulier beschikbare middelen

Lichte ondersteuning

Niveau 3: Arrangementen (inclusief eventuele extra ondersteunings- middelen/expertise S(B)O) op de eigen school en/of in combinatie met andere scholen

Niveau 4: Plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs

Zware ondersteuning

Niveau 5: Plaatsing in het Speciaal Onderwijs    

Samenwerking met ouders

Ouders zijn per definitie partner van de school bij signalering van speciale vragen van kind en leerkracht. Ouders en school gaan samen op zoek naar antwoorden en oplossingen. Indien nodig wordt er voor het kind een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin concrete doelen en activiteiten staan en het perspectief wordt geschetst voor het vervolgonderwijs na de basisschool.  

Aanmelding lichte en zware ondersteuning

Toekenning van extra ondersteuning (niveau 3) wordt betaald uit gelden van passend onderwijs Noord-Limburg en loopt via het Bovenschools Ondersteuningsloket. Aanmelding gebeurt in principe door de school, liefst in goed overleg tussen ouders en school.  

Als extra ondersteuning op de basisschool (niveau 3) ontoereikend wordt geacht kan het Ondersteuningsloket een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor:

 • Het speciaal basisonderwijs (niveau 4)
 • Het speciaal onderwijs (niveau 5)   

Deze toelaatbaarheidsverklaringen hebben altijd een tijdelijk karakter. Na de afgesproken termijn zal opnieuw bij het Ondersteuningsloket afgewogen worden of er sprake is van herindicatie dan wel overstap naar een andere vorm van onderwijs. Ouders worden te allen tijde hierbij betrokken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het Onderwijskansenplan van de gemeente Bergen is opgenomen hoe voor-en vroegschoolse educatie (VVE) is ingericht en er samengewerkt wordt met 'andere partijen' . Eén van de partijen zijn de basisscholen. De scholen van het Educatief Cluster zijn in nauw overleg met de voorschoolse educatieve partner; 't Kienderbènkske . Overleg over de wijze van overdracht, hoe te handelen bij zorg en vooral een doorlopende ontwikkelingslijn te ontwikkelen van de voorschoolse - naar de vroegschoolse omgeving. Dit proces zal altijd in ontwikkeling blijven, aangepast aan de veranderende tijd en Passend Onderwijs. 

Terug naar boven