Vitusschool

Kasteellaan 23 5855 AD Well (Limburg)

Schoolfoto van Vitusschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de Vitusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en in grote lijnen de werkwijze van school.

Natuurlijk bent u van harte welkom om de school te bezoeken om zo een totaalbeeld van de school te krijgen en uw eventuele vragen te stellen. Zij zullen u graag ontvangen en rondleiden door de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welbevinden
  • samenwerken
  • kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Al enkele jaren heeft de school te maken met een terugloop van het aantal leerlingen, met als hoofdoorzaak de zogenaamde demografische krimp (ontgroening en vergrijzing). In 2007 bezochten 260 leerlingen onze school. Vanaf dat moment zien we een gestage terugloop van het aantal leerlingen naar 131 in 2022 -2023. We verwachten dat we de grootste krimp achter de rug hebben. Deze leerlingenaantallen zijn van de teldatum 1 oktober. Na 1 oktober stromen nog 4 jarige leerlingen in en wordt het leerlingenaantal na 1 oktober hoger. De prognose laat zien dat de aankomende jaren het leerlingenaantal redelijk stabiel blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Anti-Pestprotocol is in het schooljaar 2021 2022 vastgesteld en zal na instemming van betrokkenen geplaatst worden in Vensters PO.

Het Cluster had zich in 2021 2022 actief bezig gehouden met Social Emotioneel Leren (SEL) en Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO). Hierbij werd het Cluster ondersteund en begeleid  door de GGD op het thema Welbevinden.

Hiermee hebben we het Themacertificaat Relaties en seksualiteit behaald en daarmee tonen we aan op dit vlak nadrukkelijk met de leerlingen én de ouders aan de sociaal-emotionele omgeving in de dagelijkse praktijk te werken.   

Terug naar boven