Kindcentrum Het Timpaan

Koningin Wilhelminastr 10 7031 AC Wehl

  • Onder het gebouw is een grote fietskelder. Hier worden dagelijks meer dan 350 fietsen gesteld. Daarnaast is er veel opslagruimte.
  • Een impressie van een van de informatieavonden. Dit keer over het voortgezet onderwijs.
  • De kinderopvang heeft de beschikking over een mooie lichte ruimte en er zijn 2 slaapkamers voor in het totaal 12 kinderen.
  • In de peuterspelgroep wordt gewerkt met het VVE programma Startblokken.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De gemiddelde score van de eindtoets 2018-2019 ligt boven het landelijk gemiddelde, namelijk 538,7 Alle kinderen hebben deelgenomen aan de eindtoets. Na het uitbrengen van het advies aan de ouders/verzorgers is de eindtoets afgenomen. Voor tien kinderen is het advies na de eindtoets heroverwogen. Acht kinderen gaan starten op een hoger niveau in het voortgezet onderwijs. Naast de eindtoets meten we de ontwikkeling van de kinderen via het ontwikkeling volgmodel en door middel van landelijk genormeerde toetsen van Cito. De resultaten van de kinderen aan de hand van deze toetsen worden ieder halfjaar geëvalueerd met de leerkrachten, de intern begeleiders en de directie. Gezamenlijk bespreken we of we de gestelde doelen hebben behaald en op welke wijze het onderwijsaanbod eventueel kan worden versterkt. In groepsplannen beschrijft de leerkracht vervolgens nieuwe doelen en een plan van aanpak voor het komende half jaar.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Twee keer per jaar meten we onze opbrengsten met landelijk genormeerde toetsen (Cito). Na de toetsafname worden deze resultaten geanalyseerd door de groepsleerkracht en besproken met collega's van parallelgroepen, de interne begeleiders en de directie. Vervolgens worden verbeterpunten vastgelegd in een groepsplan. Dit groepsplan is de leidraad voor het handelen van de leerkracht in de groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Bij de start van het schooljaar informeren we de ouders/verzorgers over de procedure die we volgen met betrekking tot de schoolkeuze. Na een aantal maanden volgt een informatieavond voor ouders/verzorgers en kinderen door teamleden van de scholen van het VO in onze omgeving. Tevens werken kinderen aan een project rond het VO om meer inzicht te krijgen in de verschillende richtingen en scholen uit de omgeving. Tijdens het laatste voortgangsgesprek in groep 7 wordt een richtinggevend advies gegeven. In november daaropvolgend wordt een voorlopig advies gegeven met betrekking tot de schoolkeuze. De ouders/verzorgers en het kind spreken hun wens uit met betrekking tot de schoolkeuze. Na de CITO LOVS toetsen in januari en februari bespreekt de leerkracht van groep 8 samen met de ouders/verzorgers en het kind de ontwikkeling en wordt het definitieve basisschooladvies gegeven. In overleg met de leerkracht vindt een aanmelding plaats. De ontvangende school besluit op basis van de adviezen en de resultaten of het kind wordt toegelaten. In april wordt de eindtoets Cito afgenomen. De uitslag van deze toets kan leiden tot een hoger schooladvies. Het schooladvies kan nooit naar beneden worden bijgesteld. Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen een juist vervolgadvies geven. Om die reden stellen we ons op de hoogte van de kwaliteit van ons advies door gegevens op te vragen bij het VO.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven