Kindcentrum Het Timpaan

Koningin Wilhelminastr 10 7031 AC Wehl

  • Onder het gebouw is een grote fietskelder. Hier worden dagelijks de fietsen gesteld. Daarnaast is er veel opslagruimte.
  • De kinderopvang heeft de beschikking over een mooie lichte ruimte en er zijn 2 slaapkamers voor in het totaal 12 kinderen.
  • Wekelijks gaan alle kinderen naar de schoolbibliotheek. Kinderen lenen hier leesboeken voor thuis en in de klas. We maken van alle kinderen
  • Het Timpaan is een begaafdheidsprofielschool. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er een passend arrangement.
  • Ik ben zelf aan zet wanneer ik wil groeien! De actieve betrokkenheid van kinderen vinden we op Het Timpaan belangrijk.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score van de eindtoets 2020-2021 ligt net onder het landelijk gemiddelde. Alle kinderen hebben deelgenomen aan de eindtoets. Ook de kinderen die sinds kort op Het Timpaan zitten of een eigen leerlijn hebben gevolgd gedurende in de laatste schooljaren. Na het uitbrengen van het advies aan de ouders/ verzorgers is de eindtoets afgenomen. Voor één kind is het advies na de eindtoets heroverwogen. De adviezen van het team waren passend bij de resultaten op de eindtoets. Naast de eindtoets meten we de ontwikkeling van de kinderen via het ontwikkeling volgmodel en door middel van landelijk genormeerde toetsen van Cito. De resultaten van de kinderen aan de hand van deze toetsen worden ieder halfjaar geëvalueerd met de leerkrachten, de intern begeleiders en de directie. Gezamenlijk bespreken we of we de gestelde doelen hebben behaald en op welke wijze het onderwijsaanbod eventueel kan worden versterkt. In groepsplannen beschrijft de leerkracht vervolgens nieuwe doelen en een plan van aanpak voor het komende half jaar

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar meten we onze opbrengsten met landelijk genormeerde toetsen (Cito). Na de toetsafname worden deze resultaten geanalyseerd door de groepsleerkracht en besproken met collega's van parallelgroepen, de interne begeleiders en de directie. Vervolgens worden verbeterpunten vastgelegd in een groepsplan. Dit groepsplan is de leidraad voor het handelen van de leerkracht in de groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij de start van het schooljaar informeren we de ouders/verzorgers over de procedure die we volgen met betrekking tot de schoolkeuze. Na een aantal maanden volgt een informatieavond voor ouders/verzorgers en kinderen door teamleden van de scholen van het VO in onze omgeving. Tevens werken kinderen aan een project rond het VO om meer inzicht te krijgen in de verschillende richtingen en scholen uit de omgeving. Tijdens het laatste voortgangsgesprek in groep 7 wordt een richtinggevend advies gegeven. In november daaropvolgend wordt een voorlopig advies gegeven met betrekking tot de schoolkeuze. De ouders/verzorgers en het kind spreken hun wens uit met betrekking tot de schoolkeuze. Na de CITO LOVS toetsen in januari en februari bespreekt de leerkracht van groep 8 samen met de ouders/verzorgers en het kind de ontwikkeling en wordt het definitieve basisschooladvies gegeven. In overleg met de leerkracht vindt een aanmelding plaats. De ontvangende school besluit op basis van de adviezen en de resultaten of het kind wordt toegelaten. In april wordt de eindtoets Cito afgenomen. De uitslag van deze toets kan leiden tot een hoger schooladvies. Het schooladvies kan nooit naar beneden worden bijgesteld. Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen een juist vervolgadvies geven. Om die reden stellen we ons op de hoogte van de kwaliteit van ons advies door gegevens op te vragen bij het VO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naast het inspectietoezicht is er een audit-groep van directeuren van de stichting PRO8 en de directeur van Het Timpaan. Deze auditoren bezoeken De jaarlijks een aantal scholen van de aangesloten besturen. De directie krijgt vervolgens aanbevelingen om de kwaliteit van de school te verbeteren. Het audit-handboek voldoet aan het kwaliteitskader van de inspectie en op basis hiervan worden de scholen gevisiteerd.

In het kader van het 4-jaarlijks onderzoek heeft de inspectie Het Timpaan in maart 2019 bezocht. Alle onderzochte onderdelen waren op orde. Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur werden beoordeeld met een "goed".

Terug naar boven