Kindcentrum Het Timpaan

Koningin Wilhelminastr 10 7031 AC Wehl

  • Onder het gebouw is een grote fietskelder. Hier worden dagelijks meer dan 350 fietsen gesteld. Daarnaast is er veel opslagruimte.
  • Een impressie van een van de informatieavonden. Dit keer over het voortgezet onderwijs.
  • De kinderopvang heeft de beschikking over een mooie lichte ruimte en er zijn 2 slaapkamers voor in het totaal 12 kinderen.
  • In de peuterspelgroep wordt gewerkt met het VVE programma Startblokken.

Het team

Toelichting van de school

De bestuurder legt verantwoording af aan de interne toezichthouder. Hij beheert de portefeuilles personeel, gebouwen en beheer en is eind verantwoordelijk. De directeur geeft onderwijskundig leiding aan de school. Ze stuurt het onderwijskundig team aan dat bestaat uit vakspecialisten en groepsleerkrachten:

De interne begeleiders: zij zijn belast met het coördineren van de uitvoering van het ondersteuningsbeleid in de dagelijkse praktijk. Zij ondersteunen collega's met betrekking tot specifieke ondersteuningswerkzaamheden in de groep;

De reken- en taalcoördinator volgen de nieuwste ontwikkelingen op hen vakgebied en adviseren leerkrachten bij de inzet van de methoden, onderzoeken knelpunten in de methoden en geven advies aan de directeur;

De gedragsspecialist volgt de uitvoering van de sociaal emotionele programma's in de groepen, volgt de inzet van het anti pestprogramma " Noblame", voert gesprekken met kinderen en geeft "Rots en water"  training aan de groepen 5 en 7. Tevens coacht en adviseert ze leerkrachten bij het pedagogisch handelen in de groep;

De talentbegeleider is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de meer- en hoogbegaafden in de " kangoeroegroep". Zij begeleidt en adviseert leerkrachten bij het signaleren van hoogbegaafde kinderen en bij het onderwijs in de groep aan de meer- en hoogbegaafde kinderen;

De schoolopleider is verantwoordelijk voor de plaatsing en de begeleiding van studenten;

De preventiemedewerker geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en stelt het integraal veiligheidsplan op;

De ICT-coördinator is coördineert de invoering van de informatie- en communicatietechnologie en ondersteunt de leerkrachten hierbij;

De motoriek specialist screent op aangeven van de collega’s kinderen met mogelijke motorische problemen en is deskundig in het begeleiden van leerkrachten in het omgaan met kinderen met motorische problemen;

De unit coördinatoren coördineren de uitvoering van de onderwijskundige zaken en adviseren de directeur;

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het primaire proces en de overige medewerkers ondersteunen hierbij. Daarnaast is er administratieve en beheersmatige ondersteuning van: een administratief medewerker; een conciërge; een ict-er(technisch).

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het Timpaan is aangesloten bij het personeelscluster Oost Nederland (PON). Vervangingen worden geregeld via de vervangingspool van het PON. Er zijn eveneens collega's die in geval van noodzakelijke vervangingen extra willen werken. Mocht er alsnog geen leerkracht beschikbaar zijn voor de groep van uw kind dan zal uw kind de eerste vervangingsdag opgevangen worden op school. Vanaf de tweede dag kan het voorkomen dat we u vragen uw kind thuis te houden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dit doen we, zodat oudere en jongere kinderen van elkaar leren. Het creëren van een veilige schoolomgeving voor uw kind vinden wij voor ieder kind van groot belang. Vanaf groep 3 worden de kinderen zo mogelijk in jaargroepen geplaatst. Na klassikale instructie wordt door de leerkracht verlengde instructie  gegeven aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit gebeurt bij ieder vak. Buiten de klaslokalen bevinden zich leerpleinen. Kinderen werken er zelfstandig of onder begeleiding van de onderwijsassistent of leraar-ondersteuner. Zij ondersteunt de leerkracht wanneer kinderen met specifieke onderwijsbehoeften extra begeleiding nodig hebben. De leraar-ondersteuner werkt ook met instructiegroepen. De ochtend begint met een inloop. De school is open vanaf 8.15 uur en de kinderen gaan naar het lokaal waar de leerkracht ze ontvangt. Naast de aandacht voor de cognitieve vakken vinden wij het belangrijk dat kinderen leren hoe je met elkaar omgaat. In de groepen 5 en 7 bieden we daarvoor een sociale vaardigheidstraining aan naast de reguliere methode. Wij werken samen met de muziekschool en Gruitpoort voor de expressieve vakken.

De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs. De bestuurder beheert de portefeuilles personeel, gebouwen en beheer en is eindverantwoordelijk. Daarnaast zijn er leerkrachten die zich volledig op het lesgeven richten en Leerkrachten die naast het lesgeven specifieke taken uitvoeren op één vakgebied. Zij ondersteunen en adviseren de leerkrachten op hun specialisme. Het gaat hierbij om: gedrag, taal, rekenen, ICT, motoriek en ondersteuning/zorg, meer- en hoogbegaafden. Wij kennen twee unit-coördinatoren, respectievelijk voor de leeftijdsgroep 3 t/m 7 jaar en voor de groep 8 t/m 12 jaar. Zij coördineren de onderwijskundige zaken voor de betreffende groepen en adviseren de directeur. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het leerstofaanbod voor de kinderen op Het Timpaan wordt gedifferentieerd op drie niveaus aangeboden. Door deze aanpak kunnen veel kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften de aangeboden leerstof  blijven volgen. Voor kinderen die het onderwijsaanbod volgen middels een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld door de intern begeleiders en besproken met de ouders. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). We hebben specifieke deskundigheid in huis op het gebied van gedragsproblematiek. We zijn  tevreden over de mate waarin wij ondersteuning kunnen bieden aan kinderen met ADHD en kinderen met een autistische stoornis. Er is specifiek deskundigheid op het gebied van dyslexie, sociaal emotionele ontwikkeling en hoogbegaafdheid. Deskundigheid op het gebied van dyscalculie is in ontwikkeling. Deze expertise ligt bij verschillende teamleden. Dit is een voordeel van een grote school en hierdoor zijn we minder kwetsbaar wanneer een teamlid (tijdelijk) uitvalt. Daarnaast maken we momenteel gebruik van externe expertise voor kinderen met een visuele beperking. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven