Kindcentrum Het Timpaan

Koningin Wilhelminastr 10 7031 AC Wehl

  • Onder het gebouw is een grote fietskelder. Hier worden dagelijks de fietsen gesteld. Daarnaast is er veel opslagruimte.
  • Een impressie van een van de informatieavonden. Dit keer over het voortgezet onderwijs.
  • De kinderopvang heeft de beschikking over een mooie lichte ruimte en er zijn 2 slaapkamers voor in het totaal 12 kinderen.
  • In de peuterspelgroep wordt gewerkt met het VVE programma Startblokken.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Het Timpaan. Samen met Ester Gelsing Kinderopvang vormen we Kindcentrum Het Timpaan.

Onze visie is: dat we als één team samen met ouders werken aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar in opvang, ontwikkeling en onderwijs; dat kinderen de kans krijgen om op alle ontwikkelingsgebieden hun talenten te onderzoeken, te ontwikkelen en te ontplooien in een veilige omgeving; dat we een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze kinderen door samen te werken met organisaties in de nabije omgeving.

Ons motto is: "Op Kindcentrum Het Timpaan vindt ieder talent zijn plek."

Voor meer informatie bezoekt u onze website www.kindcentrumhettimpaan.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • talentontwikkeling
  • van en met elkaar leren
  • eigenaarschap
  • doorgaande lijn
  • begaafdheidsprofielschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de start van het schooljaar 2020-2021 telde Het Timpaan afdeling onderwijs 388 kinderen. In september 2020 starten we in het gebouw aan de Koningin Wilhelminastraat met 16 onderwijsgroepen, de kinderopvang, twee peuterspelgroepen en de voor- en naschoolse opvang. In het Raadhuis is de jeugdbibliotheek gehuisvest en vindt het onderwijs aan de meer- en hoogbegaafden plaats. Tijdens het schooljaar 2020-2021 starten we in maart met een instroomgroep kleuters in het hoofdgebouw.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven