Het Timpaan school voor basisonderwijs

Koningin Wilhelminastr 10 7031 AC Wehl

  • Onder het gebouw is een grote fietskelder. Hier worden dagelijks de fietsen gesteld. Daarnaast is er veel opslagruimte.
  • De kinderopvang heeft de beschikking over een mooie lichte ruimte en er zijn 2 slaapkamers voor in het totaal 12 kinderen.
  • Wekelijks gaan alle kinderen naar de schoolbibliotheek. Kinderen lenen hier leesboeken voor thuis en in de klas. We maken van alle kinderen
  • Het Timpaan is een begaafdheidsprofielschool. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er een passend arrangement.
  • Ik ben zelf aan zet wanneer ik wil groeien! De actieve betrokkenheid van kinderen vinden we op Het Timpaan belangrijk.

Het team

Toelichting van de school

De directeur geeft onderwijskundig leiding aan de school. Ze stuurt het onderwijskundig team aan dat bestaat uit vakspecialisten en groepsleerkrachten:

De interne begeleiders: zij zijn belast met het coördineren van de uitvoering van het ondersteuningsbeleid in de dagelijkse praktijk. Zij ondersteunen collega's met betrekking tot specifieke ondersteuningswerkzaamheden in de groep en zij begeleidt en adviseert leerkrachten bij het signaleren van kinderen die in aanmerking komen voor het arrangement praktisch leren;

De reken- en taalcoördinator volgen de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied en adviseren leerkrachten bij de inzet van de methoden, onderzoeken knelpunten in de methoden en geven advies aan de directeur;

De gedragsspecialist volgt de uitvoering van de sociaal emotionele programma's in de groepen, volgt de inzet van het anti pestprogramma " Noblame", voert gesprekken met kinderen en geeft "Rots en water"  training aan de groepen 5 en 7. Tevens coacht en adviseert ze leerkrachten bij het pedagogisch handelen in de groep;

De talentbegeleider is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de meer- en hoogbegaafden. Zij begeleidt en adviseert leerkrachten bij het signaleren van hoogbegaafde kinderen en bij het onderwijs in de groep aan de meer- en hoogbegaafde kinderen. Het Timpaan is een begaafdheidsprofielschool. Dit betekent dat we een hoogwaardig aanbod hebben voor deze groep kinderen.

De specialist jonge kind is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn van de kinderopvang naar het onderwijs. Zij volgt de ontwikkelingen op dat gebied en coördineert het onderwijsaanbod in de groepen 1-2. Tevens adviseert ze het managementteam;

De schoolopleider is verantwoordelijk voor de plaatsing en de begeleiding van studenten;

De ICT-coördinator coördineert de invoering van de informatie- en communicatietechnologie en ondersteunt de leerkrachten hierbij;

De motoriek specialist screent op aangeven van de collega’s kinderen met mogelijke motorische problemen en is deskundig in het begeleiden van leerkrachten in het omgaan met kinderen met motorische problemen;

De bouwcoördinator coördineert de uitvoering van de onderwijskundige zaken en adviseert de directeur;

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het primaire proces en de overige medewerkers ondersteunen hierbij.

Daarnaast is er administratieve en beheersmatige ondersteuning van: een administratief medewerker; een conciërge; een ict-er(technisch).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het Timpaan is aangesloten bij het personeelscluster Oost Nederland (PON). Vervangingen worden geregeld via de vervangingspool van het PON. Er zijn eveneens collega's die in geval van noodzakelijke vervangingen extra willen werken. Mocht er alsnog geen leerkracht beschikbaar zijn voor de groep van uw kind dan zal uw kind de eerste vervangingsdag opgevangen worden op school. Vanaf de tweede dag kan het voorkomen dat we u vragen uw kind thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dit doen we, zodat oudere en jongere kinderen van elkaar leren. Het creëren van een veilige schoolomgeving voor uw kind vinden wij voor ieder kind van groot belang. Vanaf groep 3 worden de kinderen zo mogelijk in jaargroepen geplaatst. Na klassikale instructie wordt door de leerkracht verlengde instructie  gegeven aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit gebeurt bij ieder vak. Buiten de klaslokalen bevinden zich leerpleinen. Kinderen werken er zelfstandig of onder begeleiding van de onderwijsassistent of leraar-ondersteuner. Zij ondersteunt de leerkracht wanneer kinderen met specifieke onderwijsbehoeften extra begeleiding nodig hebben. De leraar-ondersteuner werkt ook met instructiegroepen. De ochtend begint met een inloop. De school is open vanaf 8.15 uur en de kinderen gaan naar het lokaal waar de leerkracht hen ontvangt. Naast de aandacht voor de cognitieve vakken vinden wij het belangrijk dat kinderen leren hoe je met elkaar omgaat. In de groepen 5 en 7 bieden we daarvoor een sociale vaardigheidstraining aan naast de reguliere methode. Wij werken samen met de muziekschool en Gruitpoort voor de expressieve vakken. We bieden arrangementen aan voor kinderen die makkelijk lerend zijn in verschillende vormen.

De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs. Daarnaast zijn er leerkrachten die zich volledig op het lesgeven richten en leerkrachten die naast het lesgeven specifieke taken uitvoeren op één vakgebied. Zij ondersteunen en adviseren de leerkrachten op hun specialisme. Het gaat hierbij om: gedrag, taal, rekenen, ICT, motoriek en ondersteuning/zorg, meer- en hoogbegaafden. Wij kennen twee unit-coördinatoren, respectievelijk voor de leeftijdsgroep 3 t/m 7 jaar en voor de groep 8 t/m 12 jaar. Zij coördineren de onderwijskundige zaken voor de betreffende groepen en adviseren de directeur. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 5 en groep 7 geven we weerbaarheidstraining. Dit aanbod komt bovenop ons reguliere aanbod om de weerbaarheid van kinderen te vergroten en de zelfreflectie te stimuleren.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het leerstofaanbod voor de kinderen op Het Timpaan wordt gedifferentieerd op drie niveaus aangeboden. Door deze aanpak kunnen veel kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften de aangeboden leerstof  blijven volgen. Voor kinderen die het onderwijsaanbod volgen middels een eigen leerlijn wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld door de intern begeleiders en besproken met de ouders. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). We hebben specifieke deskundigheid in huis op het gebied van gedragsproblematiek. We zijn  tevreden over de mate waarin wij ondersteuning kunnen bieden aan kinderen met ADHD en kinderen met een autistische stoornis. Er is specifiek deskundigheid op het gebied van dyslexie, sociaal emotionele ontwikkeling en hoogbegaafdheid. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen hebben we specifieke arrangementen buiten de groep. We zijn een begaafdheidsprofielschool. Dat betekent dat we hoogwaardig onderwijs bieden voor de (hoog) begaafde kinderen. Deskundigheid op het gebied van dyscalculie is in ontwikkeling. Deze expertise ligt bij verschillende teamleden. Dit is een voordeel van een grote school en hierdoor zijn we minder kwetsbaar wanneer een teamlid (tijdelijk) uitvalt. Daarnaast maken we momenteel gebruik van externe expertise voor kinderen met een visuele beperking en een taalontwikkelingstoornis (TOS). 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op Het Timpaan zijn we in het schooljaar 2021-2022 gestart met een arrangement voor kinderen die meer praktisch leren in groep 8. Deze kinderen krijgen gedurende één dag in de week een programma waarbij de leerdoelen die zijn aangeboden in de groep in praktische opdrachten worden verwerkt. Deze groep heet "de Beverbende"

Naast dit arrangement gaan meerbegaafde kinderen naar een plusklas. Voor de jonge kinderen zijn. Dit de "Joey's" en voor de oudere kinderen de "Kangoeroegroep".

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In Kindcentrum Het Timpaan werken alle medewerkers voor de afdeling opvang en onderwijs samen als één team aan de uitvoering van de visie. Dit betekent dat er professionele leergemeenschappen (PLG) zijn ingericht waarin de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten samen de ontwikkeling van het Kindcentrum voorbereiden en uitrollen. 

De voor- en vroegschoolse programma's lopen door vanuit de peuterspelgroep naar groep 1. Kinderen van de peuterspelgroep en kleuters spelen samen rond thema's op verschillende momenten in de week. Regelmatig worden thema's gezamenlijk voor de 0-6 jarigen aangeboden.

Twee keer per jaar kijken de intern begeleiders mee in de groep. Op afroep en na toestemming van de ouders kan dit ook worden ingezet aan de hand van een specifieke hulpvraag.

Terug naar boven