Kindcentrum Hoogholtje

Mernaweg 55 A 9964 AR Wehe-den Hoorn

  • Schoolfoto van Kindcentrum Hoogholtje
  • Schoolfoto van Kindcentrum Hoogholtje
  • Schoolfoto van Kindcentrum Hoogholtje
  • Schoolfoto van Kindcentrum Hoogholtje
  • Schoolfoto van Kindcentrum Hoogholtje

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In februari van groep 8 maken alle leerlingen van onze basisschool de doorstroomtoets van IEP. Deze toets is verplicht en vormt het sluitstuk van hun basisschoolperiode. Voorheen stond deze toets bekend als de eindtoets. De doorstroomtoets geeft inzicht in de vaardigheden die de leerlingen hebben verworven gedurende hun tijd bij ons onderwijs.

Op basis van de toetsgegevens scoren onze leerlingen boven het landelijk gemiddelde, hier zijn wij trots op. Dit is echter niet alleen leidend. Het welbevinden en de sociale ontwikkeling vinden wij net zo belangrijk. Uw kind is meer dan cijfers en resultaten die worden vergeleken met een landelijk gemiddelde. Dit toetsen wij door de leergesprekken die wij voeren en het bijhouden van Looqin!.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school heeft de verantwoordelijkheid om elke leerling te begeleiden naar optimale ontwikkeling. Wij bieden onze leerlingen essentiële basisvaardigheden aan die van cruciaal belang zijn voor hun succes gedurende hun hele schoolloopbaan.

Om de voortgang van onze leerlingen nauwlettend te volgen, maken we gebruik van betrouwbare, valide en adequaat genormeerde toetsen. Tweemaal per jaar toetsen we de prestaties van onze leerlingen aan de hand van het leerlingvolgsysteem van IEP. De resultaten van deze toetsen worden zorgvuldig geanalyseerd voor elk kind. Deze analyse vormt het startpunt voor een nieuwe periode waarin leerlingen samen met hun leerkrachten hun persoonlijke doelen formuleren. Deze toetsen dienen als waardevol instrument om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen en om de leerresultaten te analyseren.

Daarnaast voeren we op groeps- en schoolniveau analyses uit om ons onderwijsaanbod voortdurend te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs, het uitstoomniveau. Het schooladvies is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het schooladvies wordt altijd in overleg met de ouders en het kind vastgesteld. Het uitstroom niveau moet passend zijn bij het kind in alle opzichten. Hierin hebben we elkaar nodig, wij vanuit onze expertise en u omdat u uw kind het beste kent. 

Wij stimuleren het dat u goed met uw kind onderzoekt welke middelbare school bij uw kind past. Hierin willen wij u graag adviseren en faciliteren. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het pedagogisch handelen van onze leerkrachten speelt een cruciale rol bij het creëren van een omgeving waarin leerlingen zich veilig, gesteund en uitgedaagd voelen. Een positief pedagogisch klimaat kenmerkt zich door een vriendelijke, ontspannen sfeer waarin elke leerling wordt erkend en gezien.

Welzijn
Het welzijn van onze leerlingen groeit wanneer leerkrachten aansluiten bij hun basisbehoeften: het gevoel van veiligheid, acceptatie en waardering. Tekenen van welzijn zijn spontaniteit, plezier, ontspanning en openheid. Het is van groot belang dat leerlingen zich goed voelen, omdat een positief welzijn essentieel is voor een gezonde emotionele ontwikkeling.

Betrokkenheid
Een betrokken leerling is geconcentreerd en gemotiveerd, wat veel energie vergt maar ook veel voldoening schenkt. Leerlingen raken betrokken bij activiteiten die aansluiten bij hun nieuwsgierigheid en niveau. De betrokkenheid van een leerling is merkbaar in zijn houding, gezichtsuitdrukking en reactiesnelheid. Bij een hoge betrokkenheid bevindt de leerling zich op de rand van zijn capaciteiten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Saamhorigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs is belast met het toezicht op het onderwijs. Zij houdt toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften en bevordert de ontwikkelingen van het onderwijs. Het werk van de Inspectie van Onderwijs wordt kort uitgelegd in de volgende video: http://www.youtube.com/watch?v=Phys_-AyF-U

Het Hoogholtje heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en heeft dan ook een basistoezicht. Wij zijn blij met de positieve bevindingen in het rapport. Daar waar aangegeven werken we aan de verbeterpunten. De reeds bereikte kwaliteiten houden we vast.

Terug naar boven