Van der Muelen- Vastwijkschool

Singel 4 1381 AT Weesp

  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool
  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool
  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool
  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool
  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool

In het kort

Toelichting van de school

Schoolvenster biedt u een kijkje in de visie, resultaten en werkwijze van de Van der Muelen-Vastwijkschool.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het onderwijs en onze school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht willen wij de kinderen voorbereiden en uitdagen om met de opgedane kennis en vaardigheden, met vertrouwen de maatschappij in te gaan.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.vdmv.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek
  • Stevige, brede basis
  • Bagage toekomstige leven
  • Uitdagende leeromgeving
  • Plezierig veilig schoolklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van onze school is vrij stabiel. Onze school telt 16 groepen. De grootte van de groepen varieert van 25 tot 29 leerlingen per groep. Wij streven naar een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen. Van elk leerjaar heeft onze school 2 groepen. Dit biedt grote voordelen. onder meer door een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de beide groepen (een verdeling naar ondersteuningsbehoefte, aantallen jongens /meisjes enz.). Een ander voordeel is dat leerkrachten van beide parallelgroepen samen optrekken bij het voorbereiden en evalueren van de lessen. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs in beide groepen ten goede.

Onze school heeft een gemixte leerlingenpopulatie met kinderen met verschillende culturele achtergronden. We ervaren het als een verrijking voor alle kinderen op onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
423
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven