Van der Muelen- Vastwijkschool

Singel 4 1381 AT Weesp

  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool
  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool
  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool
  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool
  • Schoolfoto van Van der Muelen- Vastwijkschool

In het kort

Toelichting van de school

Met het Schoolvenster geven we u graag een kijkje in onze school.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten, werkwijze en visie op de diverse onderdelen op de Van der Muelen-Vastwijkschool.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het onderwijs en onze school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Wij willen met ons onderwijs bereiken dat de kinderen met hun aangeleerde kennis en vaardigheden, binnen de eigen mogelijkheden, in staat zijn zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek
  • Stevige, brede basis
  • Bagage toekomstige leven
  • Uitdagende leeromgeving
  • Plezierig veilig schoolklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tegen de landelijk trend in, is het leerlingaantal van onze school vrij stabiel. De laatste jaren maakt de school een lichte groei door. Onze school telt 16 groepen. De grootte van de groepen varieert van 25 tot 29 leerlingen per groep. Wij streven naar een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen. Van elk leerjaar heeft onze school 2 groepen. Dit biedt grote voordelen. Ondermeer een evenwichtige verdeling van de leerlingen over beide groepen (een verdeling naar ondersteuningsbehoefte, jongens/meisjes enz.). Een ander voordeel is dat leerkrachten van beide parallelgroepen veelvuldig overleg hebben over de inhoud van de lessen. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs in beide groepen ten goede.

Onze school heeft een gemixte leerlingenpopulatie met kinderen met verschillende culturele achtergronden. We ervaren het als een verrijking voor alle kinderen in onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
426
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven