Openbare Basisschool De Triangel

Singel 6 1381 AT Weesp

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Na elke IEP toetsperiode evalueren wij onze tussenopbrengsten. De middentoets wordt altijd rond februari geëvalueerd en de eindtoets van juni evalueren wij aan het einde van het schooljaar of het begin van het nieuwe schooljaar. De individuele leerlingresultaten worden geëvalueerd door de leerkracht en intern begeleider. De resultaten van de groep worden geëvalueerd op bouw of schoolniveau. De afgelopen jaren hebben wij de behaalde resultaten van het LOVS op deze manier vergeleken met het landelijk gemiddelde, de eisen van de inspectie en het door ons vastgestelde ambitieniveau. Daarbij werd ook altijd gekeken hoe de resultaten zich verhouden tot de vorige afname periode. We kijken ook naar de vaardigheidsgroei per leerjaar bt.o.v. de door IEP verwachte vaardigheidsgroei. Met dit gegeven weet de leerkracht aan welk vakgebied hij/zij extra aandacht moet besteden. Als de vaardigheidsgroei op rekenen voldoende is en op spelling te klein, dan kun je de focus iets meer op de instructie van spelling richten. Kanttekening bij deze manier van vergelijken is dat dit in groep 3 nog niet mogelijk is en dat de vaardigheidsgroei (in punten) in de groepen 4, 5 en 6 veel groter dient te zijn, dan in de leerjaren 7 en 8.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de overgang van PO naar VO wordt gebruikgemaakt van de richtlijnen van het CTC. vanaf schooljaar 2014/2015 bepaalt de school het advies van de leerling. De eind IEP toets is geen leidraad meer voor het advies. Op OBS De Triangel baseren wij het advies op werkhouding en IEP resultaten. De directie ondertekend de adviesformulieren.

Eind groep 7 - rapportgesprekken (deze zijn niet verplicht)
September 2023 - ouderavond advisering groep 8 - uitnodiging volgt
Oktober/november 2023 - gesprekkenronde (nog geen voorlopig advies)
Januari 2024 (vóór 31 januari) - voorlopig advies
Februari 2024 - doorstroomtoets
25 maart 2024 - definitief advies
25 maart – 31 maart - inschrijven middelbare school

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zien de school als een samenleving in het klein. Kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Iedereen is verschillend en mag zijn wie hij/zij is. We monitoren een aantal belangrijke zaken van de leerling op sociaal-emotioneel gebied:

* het welbevindende
* betrokkenheid
* sociaal initiatief
* sociale flexibiliteit
* sociale autonomie
* impulsbeheersing
* inlevingsvermogen

Twee keer per jaar vult de leerkracht een uitgebreide vragenlijst in voor iedere leerling. Hiermee zien we per leerling en per klas aan welke aspecten voorrang geven moet worden in de ondersteuning. De leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 vullen ook twee keer per jaar vragenlijsten in over sociale vaardigheden   

De uitkomst van de monitoring geeft aan welke lessen uit onze lessen sociaal-emotionele ontwikkeling prioriteit krijgen. In ons onderwijs is uitgebreid aandacht voor het opgroeien tot autonome en betrokken volwassenen. Daarbij mag ieder kind zichzelf zijn en moet ieder kind zich veilig voelen.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen bevorderen
  • Omgaan met gevoelens
  • Respectvol gedrag

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven