Openbare Basisschool De Triangel

Singel 6 1381 AT Weesp

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de school hebben we leerkrachten die af en toe geen klas hebben, maar een andere taak vervullen. Bij nood kunnen zij een  groep overnemen.  Binnen het bestuur en de regio hebben we een invalpool met leerkrachten waar we een beroep op kunnen doen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de drie kleuterklassen zijn de groepen 1 en 2 bewust wel gecombineerd.  De jonge kinderen leren van de oudsten. De oudsten ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel voor de jongsten.  Leerkrachten bieden de ontwikkelingsactiviteiten op verschillende niveaus aan.

De groepen 3 t/m 8 zijn enkelvoudige klassen (geen combinatiegroepen).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters werken wij volgens het principe van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Het schooljaar is ingedeeld in zes thema’s. Binnen de thema’s komen alle elementen van onderwijs aanbod. Via het voorbereidingsformulier worden taal, reken, spel, kring, gesprek, muziek, constructieve, onderzoek, beweging en sociaal-emotionele activiteiten gepland. Spelactiviteiten nemen de meeste aantal uren in beslag. Door uitdagende hoeken te maken zijn de kinderen voldoende uren met spel bezig. Daarnaast worden tijdens de kringactiviteiten en werken met niveaugroepjes veel aandacht besteed aan taal en rekenen. De kinderen krijgen 30 minuten professioneel muziekles en bewegingsonderwijs van een vakdocent. Naast deze uren besteden de kleuterleerkrachten ook tijd aan muziekonderwijs tijdens kringactiviteiten. De kinderen krijgen van de leerkracht ook nog een uur bewegingsonderwijs. De kinderen spelen elke dag minimaal 30 minuten buiten. Bij droog weer is dit een uur. Bij elk thema wordt er een onderzoeksactiviteit gepland. De kinderen gaan een dagdeel op excursie of er komt een specialist naar school toe.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden een positief schoolklimaat essentieel voor een goed leerklimaat. Als kinderen zich veilig voelen en een goede relatie met de omgeving hebben komen ze tot leren.Vanaf het moment dat een kind op school komt, wordt de individuele ontwikkeling van gevolgd en vastgelegd. Hierbij worden de verschillende ontwikkelgebieden gevolgd. Hoe is b.v. het contact met de medeleerlingen en leerkracht(-en), waar ligt de interesse, hoe leerbaar is het kind, hoe is de motorische ontwikkeling, de sociaal- en emotionele ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling, etc. Veel wordt hierbij vastgelegd in ons digitale leerlingvolg- en registratiesysteem Parnassys. O.a. de  resultaten van de IEP- en methodetoetsen voor de vakgebieden technisch- en begrijpend lezen, spelling, taal, rekenen & wiskunde en begrijpend lezen worden hier vastgelegd.
In Parnassys worden ook notities en verslagen van gesprekken en de groepsplannen voor het gedifferentieerd onderwijsaanbod voor de hele groep vastgelegd. Bij de groepen 1 en 2 gebruiken we een aparte observatielijst per leerling. De school heeft een intern begeleider. De intern begeleider voert twee maal per jaar een groepsbespreking waarin alle leervakken doorgesproken worden. Vragen die gesteld worden zijn: Waar liggen de onderwijsbehoeften van de groep en wat wordt er gedaan om daaraan tegemoet te komen. Daarnaast hebben zij gedurende het hele schooljaar overleg met de leerkrachten over bepaalde leerlingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij vinden een positief schoolklimaat essentieel voor een goed leerklimaat. Als kinderen zich veilig voelen en een goede relatie met de omgeving hebben komen ze tot leren. Onder begeleiding van Academica gaan we een stevig leerklimaat neerzetten waar leerlingen goed tot hun recht komen en weten wat er van ze wordt verwacht. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven