Montessorischool Weert

Wiekendreef 101 6003 BV Weert

  • Je kunt werken aan je tafel of op een kleedje.
Dit kan in de klas of in de uitwerkruimte. Zo creëren we optimale mogelijkheden om te werken.
  • Samenwerken met elkaar kun je leren. Dit kan je nieuwe ideeën en inzichten geven. Kinderen vragen ook hulp aan elkaar.
  • Werken aan je motorische ontwikkeling door een pop te wassen met zeep en water en deze vervolgens af te drogen en aan te kleden.
  • Elke leerling heeft elke dag weer zin om iets te leren. De leerkrachten en de omgeving dagen hen hierin uit. Er is altijd iets te ontdekken.
  • We zitten met drie leeftijdsjaren bij elkaar in een groep. Onderbouw 3-6 jarigen, middenbouw 6-9 jarigen en bovenbouw 9-12 jarigen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als we ‘eruit willen halen wat er in zit’, dan zullen we goed moeten volgen hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt, op school en buiten de school. In alle bouwen doen we dit door nauwkeurig te observeren en registreren. Daarnaast maken wij gebruik van het Cito Leerlingvolgsysteem.

In de onderbouw wordt een observatie- en registratiesysteem gebruik, genaamd KIJK!. We volgen hiermee de brede ontwikkeling van het jonge kind en bepalen op basis van de observaties het passend aanbod voor elk kind.  Dit observatie- en registratie systeem helpt ons om de juiste ondersteuning te geven aan alle kinderen in de onderbouw.

In de midden- en bovenbouw wordt, naast de dagelijkse observaties, registraties en methodegebonden toetsen, twee keer per jaar getoetst om de ontwikkelingen op het gebied van technisch en begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen te volgen. Tijdens observaties ziet de leerkracht hoe en op welke wijze het kind leert als ook de hoeveelheid leerstof die wordt verwerkt.

Alle leerkrachten bespreken vier keer per schooljaar de leerlingen van hun groep met de intern begeleider tijdens de voortgangsgesprekken. Bij de overstap van onder- naar middenbouw en van midden- naar bovenbouw vindt er een overdrachtsgesprek plaats tussen de betreffende leerkrachten. De resultaten van de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem en de gegevens van de observaties worden door de groepsleerkracht in kaart gebracht en bekeken, samen met de intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onderstaande grafieken geven een beeld van de voortgang van onze schoolverlaters van 2013/14 in relatie tot hun adviezen. Opvallend vinden we het dat hier sprake is van richtingen die met een dubbel niveau in leerjaar 2 (bv Havo/Vwo).

Uit vijf van de zes grafieken valt op te maken dat 100% van de kinderen die door ons naar dat niveau zijn geadviseerd, daar in het tweede jaar ook daadwerkelijk naar zijn doorgestroomd.

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn ook naar ons toe complimenteus geweest dit jaar, over de waarde van onze advisering.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2012 hebben wij ons laatste inspectie bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Dit bezoek resulteerde in een goede beoordeling. We zijn een school die staat voor kwaliteit. Hier werken dagelijks met veel passie en inzet aan.

De Nederlandse Montessori Vereniging visiteerde ons in oktober 2013. Zie voor dit verslag onze website; www.montessorischoolweert.nl . Ook dit bezoek leverde een zeer goed resultaat op.

Wij zijn er trots op dat wij dit samen met elkaar waar maken.

Terug naar boven