Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert

Anjelierstraat 9 6002 TP Weert

  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert
  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert
  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school volgen en analyseren we de ontwikkeling van onze leerlingen goed en wordt het onderwijs afgestemd op de behoefte van ieder kind. Door middel van toetsen en observaties in de klas, worden de leerresultaten van ieder kind het hele jaar gevolgd. Voor kinderen in groep 1-2 gebeurt dit aan de hand van de leerlijnen van Parnassys. Observaties worden hier in bijgehouden.
Voor kinderen vanaf groep 3 gebruiken we CITO. We hebben een model waarin we eenmaal per jaar samen een schoolzelfevaluatie maken (op basis van de medio toetsen van CITO) en eenmaal per jaar de opbrengsten (eindtoetsen) in de clusters analyseren en nagaan of ons onderwijs tot de gewenste ontwikkeling heeft geleid. Ook gegevens op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling (Viseon) maken hier deel van uit.
Vanuit de clusters worden de acties vertaald in een onderwijsplan. In dit onderwijsplan staat beschreven wat leerkrachten aan differentiatie verzorgen. Het werken met het portfolio en eigen leerdoelen voedt op termijn meer en meer ons beredeneerde aanbod. De leerlingen krijgen twee keer per jaar een portfolio mee naar huis. 
De resultaten van leerlingen worden drie keer per jaar besproken in een oudergesprek. De leerlingen zijn bij deze gesprekken aanwezig. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van uw kind volgen we middels allerlei toetsen (o.a. Cito- en methodetoetsen) en observaties gedurende de gehele schoolloopbaan. De leerkracht gebruikt de resultaten om te bepalen welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. De resultaten van deze toetsen en observaties geven ook het niveau van kennis en vaardigheden van uw kind aan. De toetsen begrijpend lezen en rekenen zijn de belangrijkste indicatoren voor schoolsucces.

Het traject van advisering en de overgang naar het voortgezet onderwijs start op de Odaschool eind groep 6. De leerkracht bespreekt het uitstroomperspectief tijdens de oudergesprekken in juni/juli. De leerkracht brengt op een open en verkennende manier de verwachtingen vanuit school ter sprake. Deze verwachtingen worden naast de verwachtingen van het kind en ouders gelegd. Midden groep 7 bespreekt de leerkracht het uitstroomperspectief tijdens de oudergesprekken. Hierbij wordt de niveau indicatie vanuit groep 6 als leidraad gebruikt. De ontwikkelingen die de leerling in de eerste helft van het schooljaar heeft laten zien worden besproken. Het gaat hierbij om de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de VO-competenties. Ook worden de resultaten en ontwikkelingen op didactisch vlak besproken. De leerkracht bespreekt met de leerling en ouders waar naartoe gewerkt kan worden en welke ontwikkelingen er nog nodig zijn. Deze ontwikkelingen worden telkens gevolgd, besproken en indien nodig bijbesteld. Eind groep 7 wordt het voorlopig advies gegeven. Midden groep 8 (voor 1 maart) volgt het definitieve advies. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze leerlingen moeten emotioneel vrij en met zelfvertrouwen kunnen spelen en ontwikkelen. Zij moeten zich vrij en veilig voelen anders te mogen zijn, doen en denken. Zij leren vanuit een goed zelfbeeld te reflecteren op eigen denken en handelen om zo met respect voor anderen samen te kunnen werken. Op basis van normen en waarden werken en spelen zij samen in de digitale en levensechte wereld.   

De leerkracht daagt leerlingen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de sfeer in de groep en schept een vriendelijke, veilige  en coöperatieve sfeer in de klas.

Samenwerking met ouders als gelijkwaardige partners zien wij als vanzelfsprekend.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • EMOTIONEEL VRIJ
  • ZELFVERTROUWEN
  • NIEUWSGIERIG

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens het inspectiebezoek op 22-11-2018 heeft de Odaschool de kwalificatie GOED gekregen.

Een bijzondere prestatie waar wij als team erg trots op zijn.

Het inspectieverslag vindt u in de bijlage.

Terug naar boven