Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert

Anjelierstraat 9 6002 TP Weert

  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert
  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert
  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert
  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert
  • Schoolfoto van Odaschool voor basisonderwijs Boshoven Weert

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school volgen en analyseren we de ontwikkeling van onze leerlingen goed en wordt het onderwijs afgestemd op de behoefte van ieder kind. Door middel van toetsen en observaties in de klas, worden de leerresultaten van ieder kind het hele jaar gevolgd. Voor kinderen in groep 1-2 gebeurt dit aan de hand van de leerlijnen van Parnassys. Observaties worden hier in bijgehouden.
Voor kinderen vanaf groep 3 gebruiken we CITO. We hebben een model waarin we eenmaal per jaar samen een schoolzelfevaluatie maken (op basis van de medio toetsen van CITO) en eenmaal per jaar de opbrengsten (eindtoetsen) in de clusters analyseren en nagaan of ons onderwijs tot de gewenste ontwikkeling heeft geleid. Ook gegevens op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling (Viseon) maken hier deel van uit.
Vanuit de clusters worden de acties vertaald in een onderwijsplan. In dit onderwijsplan staat beschreven wat leerkrachten aan differentiatie verzorgen. Het werken met het portfolio en eigen leerdoelen voedt op termijn meer en meer ons beredeneerde aanbod. De leerlingen krijgen twee keer per jaar een portfolio mee naar huis. 
De resultaten van leerlingen worden drie keer per jaar besproken in een oudergesprek. De leerlingen zijn bij deze gesprekken aanwezig. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 6 wordt al voorbereidend gewerkt aan de overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO). Resultaten van de leerling worden meegenomen in een voorlopig advies. Dit voorlopig advies bespreken we met u.
Naast de leerresultaten zijn ook de werkhouding, interesse(s) en motivatie voor school en leren een belangrijke factor in het schooladvies. Indien de uitslag van de doorstroomtoets in groep 8 hoger uitvalt dan dit schooladvies dan wordt het advies heroverwogen. Hierbij betrekken we u als ouder(s)/verzorger(s). Is het resultaat op de eindtoets lager of gelijk aan het schooladvies? Dan gaat het schooladvies niet naar beneden. Op basis van de kennis en ervaring die de school heeft opgedaan tijdens alle jaren dat uw zoon/dochter op onze school zit, is het schooladvies tot stand gekomen. 

Binnen ons Samenwerkingsverband maken leerlingen de overstap naar het VO via route A of route B. Route B houdt in dat we als basisschool samen met u als ouders inschatten, dat de leerling met de basisondersteuning (de ondersteuning van de mentor of coach, die voor alle leerlingen geldt op de VO-school) kan worden begeleid naar een diploma.
Voor leerlingen in het VMBO kan extra ondersteuning op het gebied van leren (LRO) worden aangevraagd wanneer de leerling voldoet aan bepaalde criteria. Is dit het geval dan informeren we u daarover. Route A houdt in dat we als basisschool samen met u als ouders inschatten, dat een vroegtijdige verkenning met het VO wenselijk is en de leerling met basisondersteuning + eventueel aanvullende ondersteuning op het VO een diploma kan halen. Dat geldt ook voor leerlingen waarvan we inschatten dat een uitstroom naar Praktijkonderwijs wordt gemaakt. 
In het schooljaar dat uw zoon/dochter in groep 7 zit wordt u hierover nader geïnformeerd. De vroegtijdige verkenning en afstemming maken het mogelijk dat, eerder dan het centrale aanmeldmoment, duidelijk is welke VO-school de best passende plek is voor uw zoon/dochter, met passende ondersteuning indien nodig. Voor alle leerlingen is het aan te raden om tijdig de open dagen en andere kennismakings- of voorlichtingsactiviteiten van de VO-scholen in onze regio te bezoeken. Voor alle schoolverlaters wordt een OKR (onderwijskundig rapport) ingevuld door de leerkracht(en) van de basisschool. Het OKR is wettelijk verplicht en geldt als overdrachtsdossier van de basisschool naar het VO. Voordat dit gedeeld wordt met de VO-school heeft u uiteraard inzage in het dossier van uw zoon/dochter. Het adviesformulier is een onderdeel van het OKR en krijgt u van ons mee, zodat u dit op het moment van aanmelding kunt overleggen aan de VO-school. Vanaf 2024 geldt een centraal aanmeldmoment voor alle leerlingen van groep 8.
Samen dragen we zorg voor de overstap naar de best passende plek voor elke leerling, met passende ondersteuning als dat nodig is!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze leerlingen moeten emotioneel vrij en met zelfvertrouwen kunnen spelen en ontwikkelen. Zij moeten zich vrij en veilig voelen anders te mogen zijn, doen en denken. Zij leren vanuit een goed zelfbeeld te reflecteren op eigen denken en handelen om zo met respect voor anderen samen te kunnen werken. Op basis van normen en waarden werken en spelen zij samen in de digitale en levensechte wereld.   

De leerkracht daagt leerlingen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de sfeer in de groep en schept een vriendelijke, veilige  en coöperatieve sfeer in de klas.

Samenwerking met ouders als gelijkwaardige partners zien wij als vanzelfsprekend.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • EMOTIONEEL VRIJ
  • ZELFVERTROUWEN
  • NIEUWSGIERIG

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Tijdens het inspectiebezoek op 22-11-2018 heeft de Odaschool de kwalificatie GOED gekregen.

Een bijzondere prestatie waar wij als team erg trots op zijn.

Het inspectieverslag vindt u in de bijlage.

Terug naar boven