IKC Leuken

Middelstestraat 77 6004 BH Weert

  • Schoolfoto van IKC Leuken
  • Schoolfoto van IKC Leuken
  • Schoolfoto van IKC Leuken
  • Schoolfoto van IKC Leuken
  • Schoolfoto van IKC Leuken

In het kort

Toelichting van de school

IKC Leuken is een Integraal Kindcentrum voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar in de wijk Leuken in Weert.

In ons kindcentrum ontmoeten opvang en onderwijs elkaar. We bieden opvang aan voor de kinderen van 0 tot 4 jaar, onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, evenals voorschoolse en naschoolse opvang. Ons motto: 'Samen maken we elkaar sterker'.

Met behulp van dit schoolvenster bieden we u inzicht in diverse informatiebronnen van ons IKC. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van onderwijs en van het IKC zelf.

Wilt u meer weten over ons IKC, bezoek dan onze website op www.ikc-leuken.nl

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail adres info@ikc-leuken.nl of telefonisch via het nummer 0495-534143.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Ontwikkelingsgericht
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen op ons IKC is stijgend. Dit heeft onder andere te maken met bouwactiviteiten in de wijk Leuken. Daarnaast zien we dat de wijk zelf ook aan het verjongen is. 

Alle kinderen verschillen van elkaar. Daarom gaan we uit van onderwijsbehoeftes van kinderen, waarbij we rekening houden met verschillen in leervermogen, leertempo en ook de wijze waarop kinderen zich kennis en sociale vaardigheden eigen maken. Wij willen kinderen leren actief het eigen leerproces mede vorm te geven.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen als ze ons IKC verlaten zelfbewust naar het voortgezet onderwijs gaan. Onze kinderen moeten weten hoe ze de zaken die zij op hun weg tegenkomen kunnen oplossen.

We vinden het belangrijk dat onze kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid hierin.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
471
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Regels voor aanvang en einde schooltijd
Kinderen zijn welkom vanaf 8:20 uur. Dit moment wordt gemarkeerd door de eerste bel. De kinderen van groep 1-2 en groep 3 (tot de herfstvakantie) verzamelen op het schoolplein in het afgesproken vak. Als de tweede bel gaat gaan ze gezamenlijk met de leerkracht naar binnen.  De ouders van de instroomleerlingen mogen de eerste week wel mee naar binnen gaan. De kinderen van groep 4-8 lopen zelf vanaf de eerste bel naar de groep.  

Wanneer u de leerkracht een korte boodschap moet doorgeven vragen wij u dit te doen via het ouderportaal. Indien u een langer gesprek wenst met de leerkracht vragen we u om een afspraak te maken met de groepsleerkracht.   

De lessen beginnen ‘s ochtends om 08.30 uur. We willen graag op tijd beginnen. Zorg daarom dat de kinderen op tijd op school zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een van onze vier kernwaarden is "Plezier". Plezier in het naar school gaan is een basisvoorwaarde om tot ontwikkeling te kunnen komen. De leeromgeving en aanpassingen aan de belevingswereld van het kind zorgen ervoor dat er een goed pedagogisch en veilig klimaat wordt ontwikkeld. Hierbij is het van belang dat ouders, leerkrachten en kinderen inspraak hebben. Wij geven elkaar de ruimte, respecteren en accepteren elkaar waardoor iedereen zich op zijn plek voelt. Met behulp van deze pagina in ons schoolvenster maken we u inzichtelijk op welke wijze we hier vorm aan geven.

Terug naar boven