Basisschool de Kameleon

Mariënhagelaan 2 6001 TP Weert

  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Zoals in de tabel te zien is scoren we de afgelopen jaren steeds ruim boven de ondergrens die door de inspectie voor onze school (in vergelijking met scholen met een soortgelijke populatie) gesteld is. We zijn daarom zeer blij en tevreden over de resultaten die onze kinderen behalen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school volgen we de ontwikkeling van de kinderen op pedagogisch alsook didactisch vlak. Dit doen we op verschillende manieren:

Naast het dagelijks werken met de kinderen en de observaties die hier bij horen nemen we twee keer per jaar we de SCOL (sociale competentie observatie lijst) af. Zo brengen we het sociaal emotioneel functioneren en het gedrag in kaart.  

We maken gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. Hiermee volgen we de kinderen vanaf groep 3 op didactisch niveau. De toetsen die bij dit volgsysteem behoren nemen we twee keer per schooljaar af. Te weten; in het midden en aan het eind. Groep 8 maakt in april/mei de centrale eindtoets. Daarmee komen voor hen de normale Cito-toetsen aan het eind van het schooljaar te vervallen. Daarnaast halen we ook gegevens uit de bloktoetsen van de methodes.    

De ontwikkeling van de kinderen in groep 1&2 volgen we met behulp van het observatieprogramma KIJK. Zij maken dus geen Cito-toetsen.    

Door de gegevens en resultaten van deze toetsen te combineren met observaties door de leerkrachten brengen we de ontwikkeling duidelijk in beeld. Met behulp van de HGW-cyclus (handelingsgericht werken) werken we gestructureerd en planmatig aan de kwaliteit van ons onderwijs. Op deze wijze realiseren we onderwijsaanbod dat zo adequaat mogelijk toe komt aan de leerbehoeften van de kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na acht jaar verlaten de kinderen de basisschool en gaan ze op weg naar een nieuwe fase in hun leven; het Voortgezet Onderwijs. Een grote en belangrijke stap. Om die reden besteden wij in samenwerking met de VO-scholen veel aandacht aan de overgang. 

Als we de kinderen op onze school in kaart brengen baseren we ons altijd op de balans tussen persoonlijkheid, leerprestaties en werkhouding. Zo ook bij de advisering naar het VO. Eind groep 7 bespreekt u samen met uw zoon/dochter en de leerkracht een passend voorlopig VO-advies. Naarmate groep 8 vordert wordt dit voorlopig advies omgezet naar een passend definitief advies (februari). De uitslag van de Centrale Eindtoets wordt niet meegenomen in het VO-advies, omdat deze pas na het advies plaatsvindt (april/mei). Het kan voorkomen dat een kind hoger of lager scoort op de eindtoets dan het reeds gegeven VO-advies. Bij een lagere score blijft het gegeven VO-advies gehandhaafd. Bij een hogere score nemen wij het advies opnieuw in overweging en gaan we met u en uw kind in gesprek.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hier vindt u het meest recente inspectierapport (2017). Wij hebben na afloop van het inspectiebezoek het basisarrangement ontvangen.

Terug naar boven