Basisschool de Kameleon

Mariënhagelaan 2 6001 TP Weert

  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon

Het team

Toelichting van de school

Onze leerkrachten zijn zeer betrokken bij de kinderen onze school. Het zijn allereerst pedagogen die worden ondersteund door onze kindercoach. Ze zijn reflectief ingesteld en werken intensief met elkaar, ouders, Humankind en derden samen. Er heerst een professionele sfeer en de omgang met elkaar is goed. Door deze houding van het team heeft de school een open karakter met een veilig en geborgen klimaat.

Binnen onze school werken bijna 20 mensen. De functies lopen uiteen van pedagogisch medewerkers bij de peuteropvang en vso/bso tot leerkrachten, een onderwijsassistent, intern begeleider en directeur bij het onderwijs. Daarnaast zijn er onderwijsondersteunende mensen zoals de conciërge, de kindercoach, de IMC-basis coördinator en vakleerkrachten muziek/gym.

De leeftijdsopbouw van het personeel is goed verdeeld. Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een collega door ziekte of anderszins is er onze school veel aan gelegen om op een zo structureel mogelijke manier voor vervanging te zorgen. Ten alle tijden staat het welbevinden van de kinderen en rust voor de klas voorop. We hanteren hiervoor een aantal stappen, als volgt:

1. Intern – er wordt bekeken of de afwezigheid intern kan worden opgevangen door de inzet van onderwijs ondersteunend personeel (inclusief directie, IB en LIO-stagiaire).     

2. Extern – in de vervangingsmanager wordt een aanvraag gedaan voor externe vervanging.

3. Oud collega’s – er wordt binnen de bekende oud collega’s (die hebben aangegeven de school in nood uit de brand te willen helpen) navraag gedaan naar de bereidwilligheid in de betreffende situatie.    

4. Klas opdelen – de kinderen van de betreffende klas, waar geen leerkracht voor gevonden kan worden, worden verdeeld over de andere klassen. Dit met een maximum van 2 dagen per week. Tevens wordt er gezocht naar bereidwilligheid binnen de oudergeleding van de school om tijdelijk de afwezigheid op te vangen.   

5. Ouders – als er daadwerkelijk een ouder of ouders gevonden worden vangen deze de klas tijdelijk op. Zij worden dan op alle mogelijke manieren gesteund door de overige collega’s. Een maximum qua tijd wordt aan deze stap niet gesteld omdat er te veel aspecten van invloed zijn op deze situatie.

6. Naar huis – als alle voorgaande stappen geen resultaat hebben gehad zijn we genoodzaakt de kinderen een dag(deel) of dag(delen) thuis te laten blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in kansrijke combinatiegroepen. Het aanbod en instructies worden afgestemd op de verschillende niveaus van de kinderen. Ons reken- en spellingonderwijs wordt ondersteund door Ipads en wordt gecombineerd met bewegend leren in de buitenlucht. Bij taal werken we vanuit een boek en in een schrift. Muziekonderwijs is stevig verankerd in onze school. Kinderen krijgen, naast de wekelijkse muzieklessen van de vakleerkracht, zangles in ons schoolkoor en leren instrumenten bespelen als trompet, klarinet of saxofoon. Ons wereld oriënterend onderwijs is thematisch en onderzoekend van aard. Aan de hand van onderzoeksvragen ontdekken en leren de kinderen, door inzet van coöperatief leren, over de wereld. Er is aandacht voor filosoferen. Dagelijks wordt de Daily Mile gelopen/gerend.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanuit de gedachte dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs verdienen bieden wij onderwijs aan voor de kinderen uit onze wijk en daarbuiten. Zij hebben recht op onderwijs dat rekening houdt met hun behoeften en hen vervolgens uitdaagt. Kinderen gaan meestal naar het regulier onderwijs maar soms is er een meer speciale plek nodig, bijvoorbeeld in het speciaal (basis)onderwijs. Een dergelijke overstap komt echter pas in beeld als wij als school in samenspraak met ouders, het interne ondersteuningsteam (IOT) van onze stichting en eventuele externe hulpinstanties alles op alles hebben gezet om toe te komen aan de onderwijszorgbehoefte van het kind.

In het schoolondersteuningsprofiel, dat u hieronder kunt downloaden, beschrijven wij onze visie op zorgondersteuning en hoe wij ons hier in ontwikkelen. Hier kunt u lezen hoe wij passend onderwijs organiseren voor onze kinderen; welke zorg wij wel en welke zorg wij niet kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven