Basisschool Aan de Bron

Maaslandlaan 1 6004 GC Weert

Wie ben ik, wie zijn wij in onze klas en samen zijn we onze school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hieronder staat beschreven welk percentage leerlingen het fundamentele niveau of het streefniveau behaald. Dit wordt uitgedrukt in referentieniveaus: 1F, 1S en 2F. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basisschool Aan de Bron wordt middels het leerlingvolgsysteem, Cito, de ontwikkeling van de leerling in beeld gebracht. Deze wordt 2x per jaar afgenomen en op kind-, klas- en schoolniveau geanalyseerd. Vanuit deze analyse wordt een plan opgesteld om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de meest optimale ontwikkeling door kunnen maken. 

Naast de Citotoetsen worden methodetoetsen afgenomen om de ontwikkeling te volgen. Het gaat hierbij om de vakken taal en begrijpend lezen. Bij rekenen maken we gebruik van tussentoetsen, gericht op de aangeboden doelen.

Tevens wordt de ontwikkeling bij rekenen en spelling in beeld gebracht middels het digitale programma Gynzy. Leerlingen werken hierin adaptief. De resultaten worden door Gynzy inzichtelijk gemaakt middels grafieken. Hierbij wordt duidelijk welk onderdeel eventueel meer aandacht behoeft.

Bij De Wereld Verkennen (wereldoriëntatie, wetenschap en techniek) worden zowel toetsen afgenomen en producten ingeleverd. Bij de producten wordt niet alleen gekeken naar het eindproduct, maar ook naar het proces.

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling bij de leerlingen te volgen, wordt in november Viseon afgenomen. Hierbij vult de leerkracht stellingen over de leerling in. Vanaf groep 5 vult de leerling deze zelf ook in. Na de afname worden de resultaten geanalyseerd en worden er indien nodig interventies ingezet. Mocht het nodig of wenselijk zijn, wordt in maart Viseon voor een tweede keer afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Van PO naar VO.

Na het basisonderwijs (Primair Onderwijs, PO) maken de kinderen de overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO). Hieronder beschrijven wij hoe de toeleiding oftewel de route naar het voortgezet onderwijs in zijn werk gaat.

Vanaf groep 6 wordt al voorbereidend gewerkt aan de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Resultaten van de leerling worden meegenomen in een voorlopig advies. Dit voorlopig advies bespreken we met u. Naast de leerresultaten zijn ook de werkhouding, interesse(s) en motivatie voor school en leren een belangrijke factor in het schooladvies.  Indien de uitslag van de doorstroomtoets in groep 8 hoger uitvalt dan dit schooladvies dan wordt het advies heroverwogen. Hierbij betrekken we u als ouder(s)/verzorger(s). Is het resultaat op de eindtoets lager of gelijk aan het schooladvies? Dan gaat het schooladvies niet naar beneden. Op basis van de kennis en ervaring die de school heeft opgedaan tijdens alle jaren(,) dat uw zoon/dochter op onze school zit, is het schooladvies tot stand gekomen.   

Binnen ons Samenwerkingsverband maken leerlingen de overstap naar het VO via route A of route B.  

Route B houdt in dat we als basisschool samen met u als ouders inschatten, dat de leerling met de basisondersteuning (de ondersteuning van de mentor of coach, die voor alle leerlingen geldt op de VO-school) kan worden begeleid naar een diploma. Voor leerlingen in het VMBO kan extra ondersteuning op het gebied van leren (LRO) worden aangevraagd wanneer de leerling voldoet aan bepaalde criteria. Is dit het geval dan informeren we u daarover.  

Route A houdt in dat we als basisschool samen met u als ouders inschatten, dat een vroegtijdige verkenning met het VO wenselijk is en de leerling met basisondersteuning + eventueel aanvullende ondersteuning op het VO een diploma kan halen. Dat geldt ook voor leerlingen waarvan we inschatten dat een uitstroom naar Praktijkonderwijs wordt gemaakt.  

In het schooljaar dat uw zoon/dochter in groep 7 zit wordt u hierover nader geïnformeerd. De vroegtijdige verkenning en afstemming maken het mogelijk dat, eerder dan het centrale aanmeldmoment, duidelijk is welke VO-school de best passende plek is voor uw zoon/dochter, met passende ondersteuning indien nodig.  

Voor alle leerlingen is het aan te raden om tijdig de open dagen en andere kennismakings- of voorlichtingsactiviteiten van de VO-scholen in onze regio te bezoeken. Voor alle schoolverlaters wordt een OKR (onderwijskundig rapport) ingevuld door de leerkracht(en) van de basisschool. Het OKR is wettelijk verplicht en geldt als overdrachtsdossier van de basisschool naar het VO. Voordat dit gedeeld wordt met de VO-school heeft u uiteraard inzage in het dossier van uw zoon/dochter.

Het adviesformulier is een onderdeel van het OKR en krijgt u van ons mee, zodat u dit op het moment van aanmelding kunt overleggen aan de VO-school. Vanaf 2024 geldt een centraal aanmeldmoment voor alle leerlingen van groep 8.

Samen dragen we zorg voor de overstap naar de best passende plek voor elke leerling, met passende ondersteuning als dat nodig is!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Basisschool Aan de Bron gaan we uit van een aantal basisprincipes;

  • Leerlingen, ouders en leerkrachten gaan respectvol met elkaar om
  • Leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie
  • Kinderen mogen fouten maken
  • Kinderen worden betrokken bij het onderwijs
  • Kinderen mogen van en met elkaar leren
  • Goed gedrag wordt gestimuleerd en beloond.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Van en met elkaar leren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven