Basisschool Aan de Bron

Maaslandlaan 1 6004 GC Weert

Wie ben ik, wie zijn wij in onze klas en samen zijn we onze school.

Het team

Toelichting van de school

Basisschool Aan de Bron heeft een enthousiast team van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Op onze website stellen wij ze aan u voor.

Groep 1/2: juf Ashley, juf Els, juf Nicole en juf Pam.

Groep 3: juf Anouk K., juf Anouk N en juf Anora.

Groep 4: juf Anke, juf Petra P. en juf Anora.

Groep 5: juf Petra L., meester Joost en meester Sander.

Groep 6: juf Heleen, juf Melanie en juf Nebahat.

Groep 7: juf Femke, juf Karlijn en juf Christianne.

Groep 8: juf Lilian en juf Miriam.  

Schakel- en taalklas: juf Linda, juf Ine en juf Nicole.

Syntheseklas: juf Dymphie en juf Fridi.

RT: juf Suzanne.

Muziekles: meester Léon.

Gymles: juf Chantal.

Daarnaast werken juf Jamirte en juf Reina als IB’ers, juf Karin op de administratie, juf Annie als interieurverzorgster, meester Mat als conciërge en meester Roel als schoolleider.  

Op basisschool Aan de Bron is lichamelijke beweging een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Om kwalitatief goed bewegingsonderwijs te kunnen bieden is er gekozen voor een vakleerkracht gym. Deze gediplomeerde vakleerkracht geeft de kinderen van groep 1-8 bewegingslessen van 2x45min. per week. De bewegingslessen worden verzorgd door juf Chantal Hakkel.

Voor muziekles maken wij gebruik van een gediplomeerde vakleerkracht muziek. Alle groepen krijgen wekelijks een half uur muziekles. Tijdens deze lessen is er naast zang ook aandacht voor ritme en muziekinstrumenten passend bij de belevingswereld van de leerlingen. De muzieklessen worden verzorgd door meester Léon Packbier.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Goed kwalitatief onderwijs geven is een belangrijk streven van basisschool Aan de Bron. Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt. Wij maken dan in eerste instantie gebruik van de vervangingspool van Meerderweert. Gezien de huidige situatie in het onderwijs komt het helaas wel eens voor dat er geen vervanging beschikbaar is. Intern wordt dan naar een oplossing gezocht om de leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden, dat kan zijn dat we een collega die part-time werkt inschakelen. Wij proberen de vervanging zo goed mogelijk te realiseren en proberen het naar huis sturen van leerlingen ten alle tijden te vermijden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren door te spelen. Hiervoor bieden wij?spel aan in de breedste zin van het woord,?o.a.: rollenspel (ook in hoeken), toneel, lied,?interactief voorlezen?etc.? Daarnaast prikkelen?we kleuters?door te experimenteren en ontdekkend te leren. We laten kleuters?voelen, proeven, ruiken, proberen?met echte en diverse materialen.

Kleuters?gaan?in diverse samenstellingen?met elkaar in gesprek?en werken?samen?waarbij we?ze?leren hoe ze met respect naar de ander kunnen reageren en communiceren.?Van?en met elkaar leren door soms iets?aan een ander te leren en soms iets van een ander te leren.?Hierbij kijken we goed naar wat de?kleuter?en de groep nodig hebben.

Om bovenstaande te bereiken zetten wij themahoeken in. In deze hoeken kunnen kleuters spelend leren en ontdekken?waarbij we gebruik maken van alle zintuigen om zo de sensomotorische ontwikkeling te stimuleren. Ook rekenen, lezen en schrijven worden?geïmplementeerd in de hoeken.?Kleuters?kunnen hier met elkaar op ontdekking en leren samen te spelen en te werken aan de doelen.

Voorlezen/ lezen is belangrijk bij alle leerlingen, boeken worden ingezet bij een thema, maar?kunnen?ook?als bron voor het thema?dienen?waarbij alle activiteiten worden gelinkt aan een (prenten)boek.? Daarnaast maken we gebruik van diverse werkvormen om te zorgen voor herhaling,?verwerking en verdieping van de aangeboden doelen.

In de kringen verzorgen we een gedifferentieerd aanbod. Soms zijn de kringen in heterogene groepen (1 en 2 door elkaar), maar soms ook met homogene groepen (1 en 2 apart).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons pedagogisch klimaat geven wij vorm via de Sociaal Sterke Groep. Dit is een sociaal-emotioneel programma dat d.m.v. bepaalde kaders en met name dialoog met kinderen ontwikkeling stimuleert op de sociale en maatschappelijke competenties.

Tijdens de rekentijd wordt ook geautomatiseerd in alle groepen.

Spelling valt onder de taaluren en onder lezen wordt zowel technisch lezen als begrijpend lezen verstaan. Ook wordt er gewerkt aan extra woordenschat binnen taal.

De Wereld Verkennen omvat alle wereld oriënterende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur, maar ook wetenschap en techniek, burgerschapsvorming en creatieve vorming. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het uitgangspunt van Aan de Bron is goed onderwijs voor alle leerlingen. Wij willen dat leerlingen vanuit een goede balans in hun sociaal emotionele ontwikkeling naar vermogen en op maat presteren. Veiligheid en innerlijke betrokkenheid zijn de basis voor goede resultaten. Aandacht voor personen als geheel, voor “het kind achter de leerling”, is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor ons. Daarbij moet leren zinvol zijn en betekenis hebben voor leerlingen.  De instructie en verwerking worden zoveel mogelijk afgestemd op het niveau van de leerling, waarbij wij uitgaan van 3 instructiegroepen waarbinnen wij adaptief werken. De leerling moet deel kunnen nemen aan het groepsproces waarbij het welbevinden van zowel de leerling als de omgeving belangrijk is. De leerkracht en school staan open voor het uitbreiden van hun eigen expertise om op deze manier een leerling zolang mogelijk binnen het regulier onderwijs te kunnen bedienen. Wanneer er echter geen deelname aan het groepsproces meer is en/of het welbevinden in het gedrang komt zullen wij kijken naar andere vormen van onderwijs die passen bij de leerling. Wij leren leerlingen met verantwoordelijkheid om te gaan. Dat houdt in dat wij enerzijds structuur bieden in een veilige omgeving, anderzijds de autonomie van leerlingen ontwikkelen door leerlingen te stimuleren en bewust te maken van hun eigen leerproces.  Dit leerproces verloopt niet voor iedere leerling hetzelfde. Daar houden wij rekening mee.  

Hoe wij dit verder mogelijk maken binnen BS Aan de Bron leest u in het SOP op de website van school. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De aandachtsgebieden, zoals toegelicht, verder doorontwikkelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aan de Bron en Humankind hebben een nauwe samenwerking. Zo de thema's van de kleuters en de peuters op elkaar afgestemd en komen zo nu en dan peuters meekijken in de kleutergroepen.

Terug naar boven