Joannesschool

St. Barbaraplein 2 A 6005 SR Weert

Schoolfoto van Joannesschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens van schooljaar 2019-2020 zijn niet zichtbaar. Vanwege Corona is de Centrale Eindtoets niet afgenomen. 

Het leerlingaantal voor schooljaar 2021-2021 is te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Basisschool Joannes werkt met Cito LVS. De toetsen hieronder zijn afgenomen Medio schooljaar 2019/2020. Na de Cito-toetsen evalueert de leerkracht de groepsplannen en stelt deze bij en/of stelt nieuwe groepsplannen op. Dit gebeurt ook een keer tussentijds, voordat de volgende Citotoetsen worden afgenomen. Naast de Cito-resultaten worden in de groepsplannen uiteraard ook de dagelijkse resultaten meegenomen. Aan de hand van de resultaten wordt voor een leerling een plan opgesteld waaraan te werken de komende periode. De Joannesschool doet dit samen met de leerling en de ouders. Tijdens zogeheten kindgesprekken overlegt de leerkracht samen met de leerling nieuwe doelen, wat wil de leerling graag leren.

Eindconclusie:

In groep 3 wordt er het komende half jaar extra ingezet op getalbegrip en optellen en aftrekken binnen de context.In groep 5 en 6 zal naast het stimuleren van technisch lezen ook extra geoefend moeten worden met de extra doelstelling die gevraagd wordt in Cito.Begrijpend lezen is sowieso binnen onze school en ook landelijk een onderwerp dat voorlopig op de agenda zal blijven staan. Er is een landelijke trend gaande dat leerlingen steeds lager scoren bij Begrijpend Lezen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Joannesschool wordt gewerkt met een heldere procedure als het gaat om het samenstellen van het schooladvies voor voortgezet onderwijs. In groep 7 starten we met voorlopige adviesgesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten om een passende keuze richting VO te kunnen maken. Bij de samenstelling van het schooladvies gaan we uit van een aantal beschikbare gegevens, die we in de schoolloopbaan van de leerlingen verzameld hebben. U kunt hierbij denken aan resultaten van tussentoetsen over de afgelopen 8 schooljaren, intelligentiegegevens en gegevens uit observaties van leerkrachten over bijvoorbeeld werkhouding en doorzettingsvermogen. Het advies wordt in overleg tussen leerkracht, kind, ouders en intern begeleider samengesteld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie zorgt voor het naleven van een veilige school. De taken van de Onderwijsinspectie zijn de volgende:

* het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften;

* het bekend blijven met de toestand van het onderwijs; dit gebeurt o.a. door bezoeken aan de scholen; het opstellen van toezichtarrangementen en het verstrekken van inspectierapporten;

* het bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs; dit gebeurt o.a. door overleg met het bevoegd gezag (schoolbestuur), het schoolteam en de besturen van gemeente en provincie;

* het doen van voorstellen aan de Minister;

* het verrichten van andere wettelijke taken.

Contactgegevens:

Inspectie van het onderwijs:

info@owinsp.nl

www.onderwijsinpectie.nl

Vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

meldpunt vertrouwensinspectie: 0800-1113111 (lokaal tarief).

Terug naar boven