Joannesschool

St. Barbaraplein 2 A 6005 SR Weert

Schoolfoto van Joannesschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens van schooljaar 2019-2020 zijn niet zichtbaar. Vanwege Corona is de Centrale Eindtoets niet afgenomen. 

Het leerlingaantal voor schooljaar 2021-2021 is te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Basisschool Joannes werkt met Cito LVS. De toetsen hieronder zijn afgenomen Medio schooljaar 2019/2020. Na de Cito-toetsen evalueert de leerkracht de groepsplannen en stelt deze bij en/of stelt nieuwe groepsplannen op. Dit gebeurt ook een keer tussentijds, voordat de volgende Citotoetsen worden afgenomen. Naast de Cito-resultaten worden in de groepsplannen uiteraard ook de dagelijkse resultaten meegenomen. Aan de hand van de resultaten wordt voor een leerling een plan opgesteld waaraan te werken de komende periode. De Joannesschool doet dit samen met de leerling en de ouders. Tijdens zogeheten kindgesprekken overlegt de leerkracht samen met de leerling nieuwe doelen, wat wil de leerling graag leren.

Eindconclusie:

In groep 3 wordt er het komende half jaar extra ingezet op getalbegrip en optellen en aftrekken binnen de context.In groep 5 en 6 zal naast het stimuleren van technisch lezen ook extra geoefend moeten worden met de extra doelstelling die gevraagd wordt in Cito.Begrijpend lezen is sowieso binnen onze school en ook landelijk een onderwerp dat voorlopig op de agenda zal blijven staan. Er is een landelijke trend gaande dat leerlingen steeds lager scoren bij Begrijpend Lezen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Joannesschool wordt gewerkt met een heldere procedure als het gaat om het samenstellen van het schooladvies voor voortgezet onderwijs. In groep 7 starten we met voorlopige adviesgesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten om een passende keuze richting VO te kunnen maken. Bij de samenstelling van het schooladvies gaan we uit van een aantal beschikbare gegevens, die we in de schoolloopbaan van de leerlingen verzameld hebben. U kunt hierbij denken aan resultaten van tussentoetsen over de afgelopen 8 schooljaren, intelligentiegegevens en gegevens uit observaties van leerkrachten over bijvoorbeeld werkhouding en doorzettingsvermogen. Het advies wordt in overleg tussen leerkracht, kind, ouders en intern begeleider samengesteld.

De uitstroom van de leerlingen in schooljaar 20-21 is Havo/VWO.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie zorgt voor het naleven van een veilige school. De taken van de Onderwijsinspectie zijn de volgende:

* het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften;

* het bekend blijven met de toestand van het onderwijs; dit gebeurt o.a. door bezoeken aan de scholen; het opstellen van toezichtarrangementen en het verstrekken van inspectierapporten;

* het bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs; dit gebeurt o.a. door overleg met het bevoegd gezag (schoolbestuur), het schoolteam en de besturen van gemeente en provincie;

* het doen van voorstellen aan de Minister;

* het verrichten van andere wettelijke taken.

Contactgegevens:

Inspectie van het onderwijs:

info@owinsp.nl

www.onderwijsinpectie.nl

Vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

meldpunt vertrouwensinspectie: 0800-1113111 (lokaal tarief).

Terug naar boven