Joannesschool

St. Barbaraplein 2 A 6005 SR Weert

Schoolfoto van Joannesschool

Het team

Toelichting van de school

De Joannesschool heeft een team wat bestaat uit 11 betrokken en enthousiaste personeelsleden waaronder de directeur, IB-er, onderwijsassistente, 6 leerkrachten en interieurverzorgsters. Daarnaast wordt het team ook jaarlijks aangevuld met stagiaires vanuit diverse opleidingsscholen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen Meerderweert is er een vervangingspool waarvan we gebruik kunnen maken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen zijn verdeeld in de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.

Groep 1 t/m 4 wordt "onderbouw" genoemd en groep 5 t/m 8 "bovenbouw".

Het onderwijs dat gegeven wordt is afgestemd op de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. 

Middels observaties, toetsen en verslagen wordt de leerling 8 jaar lang in zijn ontwikkeling gevolgd. Zo willen wij inzicht krijgen in de totale ontwikkeling van het kind, waardoor we het onderwijs beter kunnen afstemmen op de individuele behoeften van het kind. We proberen zo onderwijs op maat te creëren voor uw kind. Door het volgen van uw kind d.m.v. het door ons gehanteerde CITO leerlingvolgsysteem, zijn we in staat het programma aan te passen aan de individuele behoeftes van elke leerling. Dit gebeurt natuurlijk wel binnen de grenzen onze mogelijkheden en de aangeboden faciliteiten van bestuur en ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen (MOCW). Het merendeel van de gehanteerde toetsen komt uit het CITO-leerlingvolgsysteem (LVS). Desgewenst kunt u inzage vragen in het leerling-dossier van uw kind. 

Naast het feit dat we op onze school veel aandacht en zorg besteden aan de kwaliteit van het onderwijs via taal, rekenen, lezen en de zaakvakken, krijgen sociale vorming, de ontwikkeling van creativiteit en het bevorderen van zelfstandigheid van de kinderen ruime aandacht.

Leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden allereerst door de eigen leerkracht opgevangen. Het kan zijn dat gekozen wordt voor een lesprogramma dat geheel of gedeeltelijk op een ander niveau ligt. 
Een andere mogelijkheid is, dat de leerkracht in de tijd dat de groep met zelfstandig werken bezig is, de leerlingen met problemen extra begeleiding geeft.

De interne begeleider heeft hierbij een ondersteunende en stimulerende rol naar de leerkrachten en naar de kinderen toe.

Team en groepsverdeling schooljaar 2020-2021

Het team bestaat uit:

Locatieleider:

Inoka Schroeten                                                          i.schroeten@meerderweert.nl

Groepsleerkrachten:

Ilse Korten                                                                  i.korten@eduquaat.nl

Annie Kwaspen                                                            a.kwaspen@meerderweert.nl

Anne-Marie Heijckers                                                   a.heijckers@meerderweert.nl

Olga van der Kruijs                                                      o.vanderkruijs@meerderweert.nl

Paul Nijssen                                                                p.nijssen@meerderweert.nl

Peter Wullems                                                             p.wullems@meerderweert.nl

Intern begeleider:

Enith Linssen                                                               e.linssen@meerderweert.nl

Interieurverzorgsters:

Nelly Swinkels

Gerrie Geelen

Groepsindeling:               

                                    groep 1-2                    groep 3-4                    groep 5-6                     groep 7-8

Maandag                      juf Ilse                        juf Anne-Marie             meester Paul                 meester Peter

Dinsdag                       juf Ilse                        juf Anne-Marie             meester Paul                 meester Peter

                                                                     Juf Annie (ondersteuning groep 3 na herfstvakantie)

Woensdag                   juf Annie                     juf Anne-Marie             meester Paul                 meester Peter

Donderdag                  juf Ilse                        juf Olga                       meester Paul                 meester Peter

                                                                     juf Annie (ondersteuning groep 3)

Vrijdag                        juf Annie (groep 2)       juf Olga                        meester Paul                 meester Peter

                                   tot herfstvakantie

                                   juf Ilse (groep 2)

                                   na herfstvakantie

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. dus ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kans op een vervolgopleiding en op partificeren in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Dat blijft. 

Wat verandert er?

Elke school en schoolbestuur in Nederland heeft per 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent het bieden van een passende onderwijsplek voor alle kinderen. Als dat kan op de eigen school, als dat niet kan op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Scholen en schoolbesturen doen dit samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Weert-Nederweert. Samen hebben ze de taak om voor alle leerlingen, die binnen de gemeentegrenzen wonen, passend onderwijs te verzorgen.

Het samenwerkingsverband (Centroz) bestaat uit besturen voor regulier en speciaal onderwijs in de regio Weert en Nederweert. Centroz stelt het ondersteuningsplan vast. In dit plan beschrijft men hoe men passend onderwijs in deze regio wil realiseren.

Basisondersteuning en Ondersteuningsprofiel

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft het niveau van de basisondersteuning in de regio vastgesteld. Hier moet elke school zo optimaal mogelijk aan voldoen. Vervolgens beschrijft elke individuele school in haar school-ondersteuningsprofiel hoe de concrete inrichting en organisatie van de leerlingenzorg eruitziet. Waarin ze sterk zijn, waarin ze wellicht ook (nog) niet zo sterk zijn, welke ambities er zijn. Dat profiel is in samenspraak met de medezeggenschapsraad van de school vastgesteld.

Loket Passend Onderwijs

Indien de ondersteuningsvraag van en de zorg voor een leerling de mogelijkheid van de school overstijgt, kan de school bij het Loket Passend Onderwijs (LPO) een aanvraag doen voor een specifiek arrangement. Wettelijk gezien dient het "loket" voor de toegang tot het speciaal basisonderwijs (SBO) en voor het speciaal onderwijs (SO) een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te geven. De criteria daarvoor zijn door het eigen samenwerkingsverband vastgesteld.

Intern Ondersteunings Team

Voordat het zover komt hebben er de nodige gesprekken plaatsgevonden, met de school, de leerling en de ouders. Mocht de school zelf geen passend aanbod kunnen realiseren dan wordt dit via de intern begeleider leerlingenzorg (IB-er) van de school doorgeleid naar een Intern Ondersteunings Team (IOT). Dit IOT (op Meerder-Weert niveau) adviseert en ondersteunt de Meerderweert scholen in de realisering van de zorgplicht. En kan uiteindelijk tot de conclusie komen dat een verzoek om een toelaatbaarheidsverklaring voor vormen van SBO of SO op zijn plaats is. Dit geschiedt in samenspraak met de ouders. Daarbij dienen de ouders in te stemmen met het ontwikkelingsperspectief en groeidocument dat voor een leerling is gemaakt.

Ga als ouders in elk geval in gesprek met de school over wat uw kind nodig heeft en wat u samen met de school kunt doen. Het eerste aanspreekpunt is de intern begeleider of de leerkracht. Zij kunnen ook uw vragen beantwoorden of u doorverwijzen naar het intern ondersteuningsteam en het loket passend onderwijs.

Wat betekent dit voor u en uw kind?

Volgt uw kind speciaal onderwijs?

Bij een kind dat speciaal onderwijs volgt wordt jaarlijks beoordeeld of hij/zij wel of niet terug kan keren naar een reguliere basisschool. Er volgt een nieuwe beoordeling (op de huidige school) over de best passende plek in overleg met de school.

Gaat uw kind met een rugzakje naar een gewone school?

Met de komst van Passend Onderwijs vervalt de leerlinggebonden financiering (rugzak). Daarvoor in de plaats werken scholen met de inrichting van arrangementen die aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Die worden in overleg met u besproken en vastgesteld. Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er dus geen rugzakjes meer.

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?

Bij een nieuwe aanmelding:

U kiest de school die u en uw kind geschikt vinden en u meldt uw kind minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk aan. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school kan bieden. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in overleg met u.

Zit uw kind al op school?

Bespreek met de intern begeleider en de leerkracht welke ondersteuning de school kan bieden en ga, eventueel samen met uw kind, in gesprek met de leerkracht/mentor.

Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?

In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. In de loop der tijd kunnen er wellicht kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij uw kind in de klas komen. Dit is een van de kernprincipes van passend onderwijs en is ook afhankelijk van de afspraken die de scholen in de regio met elkaar hebben gemaakt.

Bereikbaarheid Loket passend onderwijs.

De locatie van het loket passend onderwijs is gekoppeld aan het bureau van het samenwerkingsverband onder de naam Centroz, Molenakkerdreef 102 te Weert. Telefoonnummer 06-21819868 of secretariaat@centroz-weert.nl.

Informatie

Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is te vinden op www.centroz-weert.nl.

Meer algemene informatie is te vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl of www.passendonderwijs.nl.

Meerbegaafde leerlingen

De stichting "Meerderweert" wil zich meer gaan oriënteren en specialiseren in het omgaan met meerbegaafde leerlingen. Wanneer er sprake is van meerbegaafdheid zal in overleg met ouders en team het programma voor de leerling aangepast worden.

Onderwijskundige rapporten

Van leerlingen kunnen om diverse redenen onderwijskundige rapporten (OKR) opgemaakt worden, bijvoorbeeld voor aanvraag van een onderzoek, voor een aanvraag t.b.v. speciaal onderwijs, bij een verandering van basisschool of t.b.v. consulatieve hulpverlening. Deze rapporten zijn te allen tijde in te zien door de ouders. Bovendien moeten de ouders door middel van een handtekening goedkeuring verlenen om deze gegevens over te dragen naar een andere school.

Als uw kind overgaat naar het voortgezet onderwijs wordt ook aan deze scholen een digitaal overdrachtsdossier (DOD) overhandigd. Voor leerlingen met een lagere score dan 530 op de Cito-eindtoets worden op dit moment door de scholen voor voortgezet onderwijs ook uitgebreide onderwijskundige rapporten gevraagd. Soms wordt er nog een extra instaptoets afgenomen door de school voor voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP), dat u kunt vinden op de website.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven