Basisschool Swartbroek

Bertiliastraat 1 6005 PA Weert

 • Onze school maakt deel uit van de multifunctionele accommodatie "De Corneel" in Swartbroek.
 • Schoolfoto van Basisschool Swartbroek
 • Schoolfoto van Basisschool Swartbroek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Basisschool Swartbroek werken we met de Centrale Eindtoets van CITO. Zoals u kunt zien scoren we qua centrale eindtoets de afgelopen jaren telkens ruim boven de (onder)grens die voor scholen met vergelijkbare populatie aan kinderen (afgemeten in het percentage leerlingen met een extra weging) gesteld is. Meestal scoren we rond het gemiddelde van vergelijkbare scholen.

Elk schooljaar maken we analyses van de tussen- en eindopbrengsten. Waar nodig leidt dit tot schoolontwikkelingsplannen die we met het team in acties uitzetten, om zo continue te borgen dat de kwaliteit van ons onderwijs hoog blijft.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op basisschool Swartbroek werken we volgens het principe van Handelingsgericht werken (HGW). De vier fasen die tweemaal per jaar worden doorlopen zijn waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.

Fase 1: Waarnemen

In deze fase verzamelt de leerkracht de toetsgegevens van de methoden, Cito-resultaten en observatiegegevens. Hiermee signaleert de leerkracht kinderen die de komende periode extra aandacht nodig hebben.  

Fase 2: Begrijpen

Bij handelingsgericht werken staan de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van de leerling centraal. In deze fase brengt de leerkracht, op basis van de verzamelde gegevens, de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart.  

Fase 3: Plannen

Bij het plannen formuleert de leerkracht lange termijndoelen voor het komende halfjaar. Daarnaast worden er ook korte termijndoelen geformuleerd. De doelen voor de korte termijn worden uitgewerkt kind- en groepsplannen. 

Fase 4: Realiseren

In deze fase wordt handelingsgericht werken in de praktijk gebracht. De kind- en groepsplannen worden door de leerkrachten uitgevoerd en aan de hand van de resultaten en observatiegegevens die voorhanden zijn geëvalueerd. Het lesaanbod wordt door de leerkracht steeds afgestemd op de groep en/of individuele leerling. Indien een kind met extra zorg na herhaalde perioden onvoldoende vooruitgang maakt of indien de problemen zich niet op cognitief gebied afspelen, wordt er externe hulp ingeschakeld. Denk hierbij aan consultaties me het intern ondersteuningsteam (IOT), de schoolbegeleider, expertise vanuit het speciaal onderwijs, CJG, GGD, Bureau jeugdzorg of maatschappelijk werk. Bij externe hulp wordt er altijd naar het individuele kind gekeken in zijn of haar situatie. Bij dit soort maatwerk is een goede samenwerking tussen ouders en school erg van belang.

Om de vorderingen van de kinderen goed in kaart te kunnen brengen wordt gebruik gemaakt van methode gebonden toetsen en van genormeerde landelijke toetsen (Cito Leerling in Beeld). De resultaten van de Cito-toetsen worden bijgehouden in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De toeleiding naar het Voortgezet Onderwijs start in groep 7. Naast leerresultaten bepalen werkhouding, motivatie en inzet het uiteindelijke advies voor het voortgezet onderwijs. 

Onderstaand tijdpad wordt gevolgd:

Groep 7

Start:

 • Voorlichting ouders over de toeleiding naar het Voortgezet Onderwijs (Tijdens de info avond groep 7 & 8).

Maart:

 • Voorlopig advies voortgezet onderwijs tijdens oudergesprekken.

Juni:

 • Individuele gesprekken met ouders van leerlingen die in een zorgroute geplaatst worden.

Groep 8

November:

 • Voorlichting ouders over de toeleiding naar het Voortgezet Onderwijs (Tijdens de info avond groep 7 & 8).

December:

 • Klassenbezoeken aan scholen V.O.

Januari:

 • Open dagen scholen V.O.- Adviesbepaling door leerkracht groep 8, samen met Intern Begeleider Bovenbouw en directeur.

Februari:

 • Rapportage advies door leerkracht groep 8
 • Individuele gesprekken met leerlingen
 • Adviesgesprekken ouders

Maart:

 • Aanmelden leerlingen bij het V.O.

April:

 • Gesprekken leerkracht met V.O.
 • Afname centrale eindtoets basisonderwijs

Juni:

 • Kennismakingsdagen V.O.

Het schooladvies wordt gebaseerd op de kennis en de ervaring die we hebben opgedaan tijdens de jaren dat uw kind op basisschool Swartbroek zat. Naast de cognitieve prestaties van de afgelopen jaren, worden in het schooladvies de werkhouding, de instelling, de interesse en studiezin van uw kind meegenomen. De ervaring leert dat het schooladvies en de schoolkeuze van ouders/leerlingen veelal overeenkomen. Ook koppelen we de adviezen na één, twee en drie jaar voortgezet onderwijs terug om te evalueren of onze adviezen ook goed zijn geweest.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid 

Onze school biedt geborgenheid aan iedereen die er werkt en leert. We bouwen aan hechte werkrelaties met elkaar (kinderen, leerkrachten en ouders). Op onze school moet je jezelf kunnen zijn. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen, want dat is de basis van leren.  

Zelfvertrouwen 

Zelfvertrouwen groeit als je het vertrouwen van de ander krijgt. In een leerproces is het belangrijk te weten dat fouten-maken helpt bij de ontwikkeling. Goede feedback is hierbij van groot belang. We ondersteunen de leerlingen daarom met geduld en respect, vanuit een positieve levenshouding.  

Plezier  

We zijn betrokken en hebben aandacht voor elkaar. We delen een belangrijk stuk van elkaars leven in school. We delen verhalen, ervaringen, blijdschap, enthousiasme, maar ook teleurstelling en verdriet. We zorgen ervoor dat we het fijn hebben met elkaar en geven daarmee vorm aan het samen ‘beleven’ in onze school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Zelfvertrouwen
 • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven