Basisschool Swartbroek

Bertiliastraat 1 6005 PA Weert

  • Onze school maakt deel uit van de multifunctionele accommodatie "De Corneel" in Swartbroek.
  • Schoolfoto van Basisschool Swartbroek
  • Schoolfoto van Basisschool Swartbroek

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool Swartbroek werken een 10 tal medewerkers. Deze medewerkers hebben verschillende functies. Zo kennen we leerkrachten en leerkrachtondersteuners binnen het onderwijs. Ondersteunend personeel, medewerkers met een taakspecialisatie, directeuren in opleiding, interne begeleider en een directeur.

We werken met een combinatiefunctionaris voor het bewegingsonderwijs. Deze is gedetacheerd vanuit Punt Welzijn.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen ziek worden en/of aanspraak maken op buitengewoon verlof. In deze gevallen krijgt uw zoon/dochter te maken met een vervangende leerkracht. Het is niet altijd mogelijk hierin de door u en ook door ons gewenste continuïteit te garanderen. Dit heeft alles te maken met de krapte op de (onderwijs) arbeidsmarkt.

Wij realiseren ons dat het voor kinderen vervelend kan zijn als er regelmatig wisselingen zijn. Vrijwel alle basisscholen en integrale kindcentra kampen met dit probleem. Mocht de situatie zich voordoen dat er bijvoorbeeld bij ziekte absoluut geen vervanging gevonden kan worden, dan zullen we op de eerste dag de kinderen op school zelf opvangen. Op de dagen daarna zijn we dan genoodzaakt de kinderen vrij van school te geven Dit wordt vooraf aan u medegedeeld, via ons ouderportaal. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze basisschool telt 3 combinatiegroepen. Alle kinderen verschillen van elkaar. Daarom gaan we uit van onderwijsbehoeftes van kinderen, waarmee we rekening houden met verschillen in leervermogen, in leertempo en ook in de wijze waarop kinderen zich kennis en sociale vaardigheden eigen maken. Wij willen kinderen leren actief het eigen leerproces mede vorm te geven. Van nature hebben kinderen immers belangstelling en motivatie om iets te leren. Daarom kan kennisoverdracht ook op een natuurlijke manier plaatsvinden. Door gebruik te maken van individuele programma’s naast de groepslesprogramma’s, kunnen kinderen hun leervermogen ontwikkelen. Bovendien, en dat vinden we minstens zo belangrijk, dragen deze groepsgerichte lessen bij tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Zelf leren leren, kiezen en beslissen, zelfstandig zaken uitwerken, assertief gedachten en opvattingen verwoorden zijn voor kinderen belangrijke leerprocessen. Rots en Water hoort dan ook in ons onderwijsprogramma. Het Rots en Waterprogramma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met anderen samen te leren spelen, werken en leven. Wij vinden het van groot belang dat kinderen als ze onze basisschool verlaten zelfbewust het voortgezet onderwijs gaan bezoeken. Onze kinderen moeten weten hoe ze de zaken die zij op hun weg tegenkomen, kunnen oplossen. Kinderen werken samen met kinderen uit hun groep die een ander niveau of tempo hebben, maar ook met kinderen uit de andere groepen. Leren durven vertrouwen op jezelf, de ander(en) en (niet alleen) de leerkracht. Ieder kind, ieder mens heeft daarin een unieke aanpak nodig. We vinden dat de kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en ook het besef krijgen dat er verantwoordelijkheid bestaat.

Op basisschool Swartbroek werken we in combinatiegroepen bestaande uit:

  • Groep 1/2/3
  • Groep 4/5
  • Groep 6/7/8

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen werken in thema’s vanuit de doelen van het digikeuzebord. We spelen in op de interesses van kinderen en zorgen voor boeiende thema’s om te komen tot een hoge betrokkenheid van kinderen. Activiteiten zoals rekenen en taal lopen door elkaar heen. Verder werken kinderen in de werkles met diverse werkjes, waardoor geen duidelijke scheiding is tussen de diverse vakgebieden. In bovenstaand schema zijn dan ook meer de activiteiten benoemd dan de vakgebieden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 vormen de methodes de basis van ons onderwijs. De keuze van de juiste methode voor onze basisschool is dan ook heel belangrijk. Deze keuze vindt dan ook weloverwogen plaats. Bij de keuze van de juiste methode vinden wij het van groot belang of ze uitnodigend werkt naar de kinderen toe, of ze in onze situatie werkbaar is en of deze voldoet aan de door ons gestelde tussen- en einddoelen. 

Binnen de vakken rekenen en wereld oriëntatie werken de kinderen vanaf groep 4 op een Chromebook. Het grote voordeel van het werken op de laptop is dat de leerkracht in "realtime" de vorderingen van de leerling kan volgen. Per leerling kan naast de basislesstof ook een pakket aan persoonlijke ontwikkeldoelen worden klaargezet. Door middel van groepsanalyses bereiden de leerkrachten de doelen voor de komende periode voor. Voor deze analyse worden niet alleen de resultaten van de methode onderzocht, maar ook wordt er twee keer per schooljaar met een landelijk genormeerde toets bekeken hoe de ontwikkeling van de kinderen is.

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

In groep 3 start het aanvankelijk leesonderwijs. Dit wordt uitgebouwd in allerlei vormen van voortgezet lezen zoals voortgezet technisch lezen en  begrijpend. Het taalonderwijs omvat mondeling en schriftelijk taalgebruik. Naast de Nederlandse taal wordt in groep 7 en 8 ook aandacht besteed aan de Engelse taal.

De kinderen leren rekenen door het zoeken naar oplossingsmethoden. Naast hoofdrekenen en cijferen, komen inzichtelijk rekenen, breuken en procenten aan bod. Er wordt ook gebruik gemaakt van Ipads, Chromebooks en rekenmachines.

Wereld oriënterende vakken

Denk aan aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer, techniek en indien mogelijk projecten en onderwerpen die voor kinderen interessant zijn. De leerlingen leren de wereld kennen en hoe de mensen er leven en leefden. Ze leren over de ontwikkelingsgeschiedenis van ons land. Zij leren omgaan met de levende en dode natuur in hun dagelijkse omgeving. Zij ervaren dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de zorg voor het leven om ons heen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met ingang van 1 augustus 2014 j.l. is de wet passend onderwijs van kracht. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij alle scholen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere- en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. 

In principe en in beginsel zijn alle kinderen welkom op onze scholen. We moeten daarbij goed voor elk kind kunnen blijven zorgen. Dat kan betekenen dat wij niet volledig toegerust zijn om gevraagde ondersteuning op school te kunnen leveren. Wat we als school aan zorg voor kinderen kunnen leveren, staat beschreven in het school-ondersteuningsprofiel. Dit ondersteuningsprofiel is op deze pagina te downloaden. Mocht een gevraagde ondersteuning niet geleverd kunnen worden, dan gaan we samen met u op zoek naar een passend alternatief. In alle gevallen willen we daarbij maatwerk leveren.

De aanmelding van leerlingen op onze scholen gaat altijd vergezeld van een intakegesprek, waarin samen met de ouders verkend wordt welke mogelijkheden er over en weer zijn. Voor aanmeldingen, vragen over de aanmeldprocedure, het school-ondersteuningsprofiel van de school en andere zaken die met leerlingenzorg te maken hebben, verwijzen wij u graag door naar de directeur en/of de interne begeleider van de school. Zij zullen u graag te woord staan om samen een passend onderwijs arrangement voor uw kind te kunnen bepalen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Passend onderwijs  

Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Elke school heeft een zorgplicht, wat inhoudt het bieden van een passende onderwijsplek voor alle kinderen. Scholen en schoolbesturen in Weert-Nederweert doen dit samen binnen het samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs Weert-Nederweert’.  

Het samenwerkingsverband (SWV) heeft een ondersteuningsplan vastgesteld waarin beschreven is hoe men passend onderwijs in deze regio wil realiseren. Bij de uitvoering krijgen scholen ondersteuning van maatschappelijke zorgorganisaties en gemeenten. 

Het bestuur van het SWV heeft het niveau van de basisondersteuning in de regio vastgesteld. Daarnaast beschrijft elke school hoe de concrete inrichting en organisatie van de leerlingenzorg eruit ziet. Dit is geen statisch document, maar wordt telkens bijgesteld en actueel gehouden.  

MeerderWeert beschikt over een Intern Ondersteunings Team (IOT) dat de scholen adviseert in de realisering van de zorgplicht. Mocht de ondersteuningsvraag van en de zorg voor een leerling de mogelijkheid van de school overstijgen, dan kan de school bij het Loket Passend Onderwijs (LPO) een aanvraag doen voor een specifiek arrangement wat binnen of buiten de school ligt.  

U kunt als ouder het gesprek aangaan met ons over wat uw kind nodig heeft en wat u samen met de basisschool kunt doen. Het eerste aanspreekpunt is de leerkracht.  


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang

Onze school werkt samen met de buitenschoolse opvang Waterval.  De kinderen worden na schooltijd opgehaald en naar de BSO gebracht.

Buitenschoolse Waterval

Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, je gewaardeerd voelen, vriendschappen sluiten: dat is het leven van kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Pedagogisch medewerkster van de BSO stimuleren hen hierin ze.

De Buitenschoolse opvang op beide locaties  organiseert voor kinderen van 4 tot 13 jaar na school en in de vakanties talloze leuke activiteiten. We stimuleren hen op alle ontwikkelingsgebieden, motorisch, emotioneel, creatief en intellectueel. Knutselen, muziek maken, voetballen, sport en spel, techniek, hutten bouwen en uren spelen met K'nex of de lego: het behoort allemaal tot de mogelijkheden 

Openingsdagen/tijden tijdens schoolweken 3 dagen per week: maandag, dinsdag, en donderdag  (behalve algemene erkende feestdagen) van 15.00 tot 18.30 uur. 

Wilt u een rondleiding? Maak een afspraak met de locatiemanager /regiokantoor: 0495-525341 

Voor vragen over planning, plaatsing en tarieven kunt u contact opnemen met:

Regiokantoor Peel en Maas

Roermondseweg 846004 AT Weert

Telefoon: 0495-525341

E-mail: regiopeelenmaas@humankind.nl

Terug naar boven