Openbare basisschool de Graswinkel

Graswinkellaan 7-9 6005 KE Weert

  • OBS de Graswinkel, natuurlijk...boeiend!
  • Lezen krijgt een centrale plek in ons onderwijs, zoveel mogelijk geïntegreerd in de projecten.
  • Onze school is geen 'kantoorgebouw' maar een plek waar je overal kunt leren en ontwikkelen van en met elkaar.
  • Een mooie leesplek waar je je even kunt terugtrekken met een boek.
  • Ons kleuterparadijs biedt vele kansen voor kinderen. Hier zijn het aterlier en de bouwhoek zichtbaar.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets worden ieder schooljaar besproken in het leerkrachten-team. Dit schooljaar, 2019-2020, is er geen eindtoets geweest i.v.m. corona. De gegevens van 2020-2021 zijn nog niet zichtbaar.
Op basis van de tussentoetsen was de verwachting dat we bovengemiddeld uit zouden komen. De score op begrijpend lezen is erg goed.

We zien en gebruiken de resultaten van de toetsen vooral als een jaarlijkse cognitieve meting van het schoolniveau. Het is jammer dat andere vaardigheden niet getoets worden. Bij onze jaarlijkse schoolevaluatie nemen we daarom, naast andere gegevens zoals tussentijdse toetsen, de werkhouding/ houding, betrokkenheid van kinderen en de analyse van de eindtoets mee. Alle informatie bij elkaar is het uitgangspunt voor onze verbeterprogramma’s op schoolniveau.

In de afgelopen jaren hebben de resultaten van de onafhankelijke toetsen duidelijke aandachtspunten opgeleverd, waarop actie is uitgezet. Rekenen (meten en meetkunde) en taal (met name spelling) gaan we verdiepend aanbieden binnen de projecten van Jeelo. Het schooladvies m.b.t. een keuze voor voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op acht jaar basisonderwijs en naast kennis wordt ook de inzet en werkhouding meegenomen.
Een eindtoets afnemen is verplicht. Vanaf het schooljaar 2017-2018 gebruiken we de eindtoets 'Route 8'. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op OBS de Graswinkel volgt elk kind zijn eigen leerlijn. We volgen de ontwikkeling van kinderen en bekijken steeds de groei die het kind heeft gemaakt. We nemen eenmaal per jaar de SchoolVaardigheidsToetsen af.  Door Snappet zijn we in staat om dagelijks een analyse te maken wat betreft de vorderingen van een kind.  Kinderen krijgen zelf inspraak in het moment van afname.  De resultaten worden met alle leerkrachten van een team geanalyseerd en besproken onder leiding van de intern begeleider. Analyse van de toetsen zijn belangrijk, hier wordt in overleg met het kind mee verder gewerkt aan een nieuw aanbod van leerstof. De SchoolVaardigheidsToetsen zijn Cotanproof.

Ook op schoolniveau analyseren we de resultaten en vertalen deze naar concrete acties in de kwaliteitsrapportage en het jaarplan.

Kinderen worden in de klas ondersteund door de leerkracht. De leerkracht geeft hoogwaardige instructie op niveau en naar behoefte aan kleine groepjes kinderen en individuele kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In onze advisering laten we ons leiden door:

  • Het dagelijks volgen van kinderen door middel van Snappet, Jeelo en observaties. 
  • De werkhouding van het kind.
  • Ouders worden betrokken bij de advisering.
  • De gegevens van onafhankelijke toetsen nemen we mee in de overwegingen maar zijn niet doorslaggevend.
  • We starten eind groep 6 met het geven van pre-adviezen.

Eind schooljaar 2019-2020 is 53% van de kinderen naar HAVO (22%) of VWO (31%) gegaan . 6% van de kinderen gaat naar een mavo/havo-brugklas en 41% gaat naar het VMBO (basis 10%, kader 10%, mavo, 20%). Er is 1 kind naar het PRO (praktijkonderwijs) gegaan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2019 hebben vanuit de inspectie het predicaat 'goed' ontvangen.

In januari 2020 hebben we het predicaat 'excellent' ontvangen op het profiel: Actief samen leven, beleven en ontwikkelen om optimaal te leren, passend bij jou.

Beide verslagen zijn te vinden in de bijlagen

Terug naar boven