Openbare basisschool de Graswinkel

Graswinkellaan 7-9 6005 KE Weert

 • OBS de Graswinkel, natuurlijk...boeiend!
 • Lezen krijgt een centrale plek in ons onderwijs, zoveel mogelijk geïntegreerd in de projecten.
 • Onze school is geen 'kantoorgebouw' maar een plek waar je overal kunt leren en ontwikkelen van en met elkaar.
 • Een mooie leesplek waar je je even kunt terugtrekken met een boek.
 • Ons kleuterparadijs biedt vele kansen voor kinderen. Hier zijn het aterlier en de bouwhoek zichtbaar.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets worden ieder schooljaar besproken in het leerkrachten-team. Dit schooljaar, 2019-2020, is er geen eindtoets geweest i.v.m. corona. De gegevens van 2020-2021 zijn nog niet zichtbaar.
Op basis van de tussentoetsen was de verwachting dat we bovengemiddeld uit zouden komen. De score op begrijpend lezen is erg goed.

We zien en gebruiken de resultaten van de toetsen vooral als een jaarlijkse cognitieve meting van het schoolniveau. Het is jammer dat andere vaardigheden niet getoets worden. Bij onze jaarlijkse schoolevaluatie nemen we daarom, naast andere gegevens zoals tussentijdse toetsen, de werkhouding/ houding, betrokkenheid van kinderen en de analyse van de eindtoets mee. Alle informatie bij elkaar is het uitgangspunt voor onze verbeterprogramma’s op schoolniveau.

In de afgelopen jaren hebben de resultaten van de onafhankelijke toetsen duidelijke aandachtspunten opgeleverd, waarop actie is uitgezet. Rekenen (meten en meetkunde) en taal (met name spelling) gaan we verdiepend aanbieden binnen de projecten van Jeelo. Het schooladvies m.b.t. een keuze voor voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op acht jaar basisonderwijs en naast kennis wordt ook de inzet en werkhouding meegenomen.
Een eindtoets afnemen is verplicht. Vanaf het schooljaar 2017-2018 gebruiken we de eindtoets 'Route 8'. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op OBS de Graswinkel volgt elk kind zijn eigen leerlijn. We volgen de ontwikkeling van kinderen en bekijken steeds de groei die het kind heeft gemaakt. We nemen twee keer per jaar de SchoolVaardigheidsToetsen af. Instructies vinden plaats in kleine groepjes op maat, als het kan handelingsgericht. Hierdoor ziet de leerkracht dagelijks de groei die een kind maakt. De analyse in Snappet kan dit verder aanvullen. Door Snappet zijn we in staat om dagelijks een analyse te maken wat betreft de vorderingen van een kind. De resultaten van de toetsen worden samen met de observaties met alle leerkrachten van een team geanalyseerd en besproken onder leiding van de intern begeleider. Analyse van de toetsen zijn belangrijk, hier wordt in overleg met het kind mee verder gewerkt aan een nieuw aanbod van leerstof. De SchoolVaardigheidsToetsen zijn Cotanproof.

Ook op schoolniveau analyseren we de resultaten en vertalen deze naar concrete acties in het jaarplan.

Kinderen worden in de klas ondersteund door de leerkracht. De leerkracht geeft hoogwaardige instructie op niveau en naar behoefte aan kleine groepjes kinderen en individuele kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In onze advisering laten we ons leiden door:

 • Het dagelijks volgen van kinderen door middel van Jeelo, Snappet en observaties. 
 • De werkhouding van het kind.
 • Ouders worden betrokken bij de advisering.
 • De gegevens van onafhankelijke toetsen nemen we mee in de overwegingen maar zijn niet doorslaggevend.
 • We starten eind groep 6 met het geven van pre-adviezen.

Eind schooljaar 2021-2022 is 30% van de kinderen naar HAVO (5%), Havo/VWO(5%) of VWO (20%) gegaan . 15% van de kinderen gaat naar een mavo/havo-brugklas en 55% gaat naar het VMBO (basis 5%, kader 25%, kader/mavo 5%, mavo, 20%). Er gaan 0 kinderen naar het PRO (praktijkonderwijs) gegaan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sinds augustus 2016 zijn we een Jeelo-school. We conformeren ons aan deze drie pijlers van Jeelo, dit omdat we hiermee heel veel handvatten hebben om vanuit projecten het onderwijs vorm te geven. Hiermee koppelen we de sociale ontwikkeling aan kennislijnen, competentielijnen en ontwikkelingslijnen. 

Binnen de pijler 'samen leven' wordt de maatschappelijke betrokkenheid van het kind vergroot. Het kind krijgt het gevoel: ik heb er zin in! Onze deuren staan open. We betrekken de maatschappij actief bij het leren. We verbinden dat wat kinderen leren met de praktijk van het dagelijkse leven en werken. 

Binnen de pijler 'samen werken' krijgen kinderen het gevoel: ik kan het! In de projecten ligt de nadruk op de competenties. Alle 21e eeuw vaardigheden zoals onder andere 'probleem oplossen', 'mediawijsheid', 'samenwerken en 'ICT-basisvaardigheden' komen aan bod.

Binnen de pijler 'zelfstandig leren' krijgen de kinderen het gevoel: ik hou vol! Zelfstandig leren kunnen leerlingen niet vanzelf. Aandacht voor leren leren en leerstijlen van leerlingen is een rode draad door de projecten.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen leven
 • Samen werken
 • Zelfstandig leren

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2019 hebben vanuit de inspectie het predicaat 'goed' ontvangen.

In januari 2020 hebben we het predicaat 'excellent' ontvangen op het profiel: Actief samen leven, beleven en ontwikkelen om optimaal te leren, passend bij jou.

Beide verslagen zijn te vinden in de bijlagen

Terug naar boven