Openbare basisschool de Graswinkel

Graswinkellaan 7-9 6005 KE Weert

 • OBS de Graswinkel, natuurlijk...boeiend!
 • Lezen krijgt een centrale plek in ons onderwijs, zoveel mogelijk geïntegreerd in de projecten.
 • Onze school is geen 'kantoorgebouw' maar een plek waar je overal kunt leren en ontwikkelen van en met elkaar.
 • Een mooie leesplek waar je je even kunt terugtrekken met een boek.
 • Ons kleuterparadijs biedt vele kansen voor kinderen. Hier zijn het aterlier en de bouwhoek zichtbaar.

Het team

Toelichting van de school

Op OBS de Graswinkel werkt een team enthousiast team wat voortdurend in ontwikkeling is. Binnen het werkteam wordt de onderwijstijd wekelijks samen voorbereid. Binnen leerteams bespreken medewerkers hun ontwikkeling. We werken dagelijks aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. OBS de Graswinkel is een transparante professionele organisatie waar het streven naar eigenaarschap laag in de organisatie de ambitie is. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de Stichting Eduquaat hebben we overkoepelend een pool van mensen die vervangen tijdens ziekte of bij ander verlof. Doordat deze medewerkers in dienst zijn binnen onze stichting zijn ze bekend met onze scholen en de onderwijsconcepten. Doordat we binnen onze school in teams werken kunnen we een vervanger goed begeleiden. Overigens willen we het woord vervangers zo weinig mogelijk gebruiken. Wij zijn heel blij dat we collega's hebben die in nood ons team komen versterken. Ook binnen Eduquaat is er een tekort aan leerkrachten. Is er geen vervanging beschikbaar, dan kijken we of we het intern kunnen oplossen met een andere leerkracht, onderwijsassistent of stagiaire. Als dat allemaal niet lukt zijn we genoodzaakt te vragen om kinderen thuis te houden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school zijn de leerlingen in de volgende basisgroepen verdeeld:

 • Team 1: 4-6 jaar
 • Team 2: 6-8 jaar
 • Team 3: 8-10 jaar
 • Team 4: 10-12 jaar

We hebben het leerstofjaarklassensysteem losgelaten. We gaan uit van de ontwikkeling van het kind en niet van de methode. Leerlijnen zijn leidend. We willen dat kinderen met en van elkaar leren, vanuit talenten en interesse. Kinderen werken in basisgroepen en soms in uitgroepen.  Uitgroepen zijn groepen waarin kinderen uit verschillende basisgroepen kortdurend samenwerken. Deze uitgroepen worden gevormd op basis van talenten en interesses van kinderen. 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op OBS de Graswinkel werken we met werklessen. Kinderen worden steeds meer eigenaar van hun leerproces. Als dit iets minder goed lukt dan leren we kinderen hier meer tijd voor te plannen en meer instructie te volgen. Hierin zit geen vrijblijvendheid. We sturen daar waar nodig. 

Wereldoriëntatie, muzikale ontwikkeling, kunstzinnige en creatieve vorming en levensbeschouwing krijgen bij ons een plek binnen Jeelo. We bieden al deze vakken geïntegreerd aan binnen projecten. Deze projecten voeren we uit in alle teams. (groep 1 t/m 8) Ook verkeersveiligheid krijgt een plek binnen een project van Jeelo. Daarnaast gaan we door Jeelo veel op pad en besteden we steeds aandacht aan de veiligheid in het verkeer. Zo leren kinderen de theorie in de praktijk uit te voeren. Ons streven is dat kinderen zoveel mogelijk leren tijdens schooltijd.

In principe krijgen kinderen weinig huiswerk mee tenzij ouders, kind en school hier samen voor kiezen. Uit onderzoek is gebleken dat huiswerk meegegeven op de basisschool weinig meerwaarde heeft als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. De urentabel die u hier beneden ziet is een gemiddelde. Binnen de werkles krijgen kinderen de ruimte meer tijd te besteden aan een vakgebied als dit wenselijk is. Jeelo wordt steeds meer leidend in ons onderwijsaanbod. Methodes zetten we alleen nog in als bronnenboeken. We halen er iets uit als het past bij de leerlijn. In alle tijden zit ook reflectietijd. 

We gebruiken de volgende methoden als bronnenboeken:

Lezen: Jeelo

Taal: Jeelo en Snappet

Rekenen/ Wiskunde: Snappet en Jeelo

Engelse Taal: Groove me en Jeelo

Wereldoriëntatie, levensbeschouwing, kunstzinnige en creatieve vorming, sociaal-emotionele vorming,  muziek, EHBO: Jeelo

Schrijven: Pennenstreken

Burgerschap: Jeelo

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Door de overgang van het leerstofjaarklassensysteem naar gepersonaliseerd leren verwachten we in de toekomst groeiend dienstbaar te zijn aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Ons schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ambities:

 • Door ons beredeneerd aanbod verder te versterken willen we nog beter aansluiten bij het niveau van ieder kind
 • Door externe begeleiding wat betreft rekenen willen we onze instructievaardigheden verder versterken
 • De inzet van klassenkracht en meidenvenijn zetten we in waar nodig
 • Als we niet weten wat te doen dan zoeken we vroegtijdig hulp bij het IOT

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aangezien wij geen VVE-school zijn bieden wij geen voor- en vroegschoolse educatie aan. We nemen wel deel aan netwerken zodat we op de hoogte blijven van de processen binnen Weert. We gunnen het kinderen om te komen spelen en zich te ontwikkelen in de peuteropvang. De pedagogisch medewerker ondersteunt en stimuleert uw kind in het luisteren naar elkaar, het zorgvuldig omgaan met materialen en het samen spelen. We werken samen met Humankind binnen ons gebouw waardoor we de ontwikkeling van kinderen goed kunnen overdragen en een doorgaande lijn stimuleren. Zo komen in de peuteropvang de thema's van Jeelo aan bod.

Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het OpStap-project. Dit is een landelijk initiatief met als doel de onderwijskansen van een kind te vergroten en wordt uitgevoerd door Punt Welzijn. Het programma is ontwikkeld voor ouders en kleuters. 

Terug naar boven