Openbare basisschool de Graswinkel

Graswinkellaan 7-9 6005 KE Weert

  • OBS de Graswinkel, natuurlijk...boeiend!
  • Lezen krijgt een centrale plek in ons onderwijs, zoveel mogelijk geïntegreerd in de projecten.
  • Onze school is geen 'kantoorgebouw' maar een plek waar je overal kunt leren en ontwikkelen van en met elkaar.
  • Een mooie leesplek waar je je even kunt terugtrekken met een boek.
  • Ons kleuterparadijs biedt vele kansen voor kinderen. Hier zijn het aterlier en de bouwhoek zichtbaar.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij OBS de Graswinkel!

OBS de Graswinkel is een school waar een fijne sfeer is tussen kinderen, ouders en leerkrachten.  Er zijn ongeveer 280 kinderen, verdeeld over 12 heterogene groepen.  Dagelijks werken we aan kindgericht onderwijs.  We gaan uit van de kwaliteiten van kinderen en stimuleren hen in een kansrijke omgeving om actief betrokken te worden bij hun eigen leren. Zo ontstaat onderwijs op maat en kan ieder kind op zijn niveau de ontwikkeling doormaken. We vinden het belangrijk om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst.  Leren voor later noemen wij dat. In juni 2023 heeft de inspectie onze school weer beoordeeld met het predicaat GOED. Concreet betekent dit dat we een goede kwaliteit bieden wat betreft het pedagogisch klimaat, het onderwijsproces en de kwaliteitscultuur. Onze missie vat dit mooi samen: 'Actief samen leven, beleven en ontwikkelen om optimaal te leren, passend bij jou.

Wij nodigen u van harte uit om een keer een kijkje te komen nemen en te genieten van het onderwijs dat we samen met ouders en kinderen maken. Hiervoor kunt u binnenlopen of bellen naar 0495-540951 of mailen naar: info@obsgraswinkel.nl.

Met vriendelijke groet, Vivian Berden, schoolleider

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaar zijn
  • Betekenisvol
  • Kansrijk
  • Met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal laat voor de komende jaren een lichte daling zien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
285
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In een veilige school zijn er grenzen en regels, wordt er adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Om een sociaal veilig klimaat te creëren zet school meerdere met elkaar samenhangende interventies, programma’s en methodes in op individueel, klassikaal en schoolniveau. Ook ouders en omgeving worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Sociale veiligheid vraagt veel van scholen. De scholen van Eduquaat zijn hier volop mee bezig, maar ze staan voor de taak hun beleid schoolbreed verder te ontwikkelen, uit te voeren en te verantwoorden. De PO raad gaat scholen hierbij ondersteunen en faciliteren Deze sectorraad ontwikkelt een model, wat ervoor gaat zorgen dat het veiligheidsplan een document wordt dat sturing en ondersteuning geeft bij het creëren en vergroten van de sociale veiligheid op school. Onze school blijft de ontwikkelingen volgen en maakt zich sterk voor een school waarin harmonie en respect centraal staan en waarin pesten en ander agressief gedrag niet getolereerd wordt. De onderstaande protocollen dienen hierbij als leidraad.

De RI&E is in oktober 2020  uitgevoerd. Er ligt een plan met lopende actiepunten die uitgevoerd worden.

Men werkt graag op OBS de Graswinkel, het team heeft plezier in de uitvoering van hun vak. Risico is dat we teveel willen in een korte tijd. Dit nemen we mee in ons proces. In 2021-2022 scoorden we hoog op de medewerkerstevredenheid. 

Terug naar boven