Basisschool Sint Jozef

Herenvennenweg 2 6006 SW Weert

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zien dat door de jaren heen de gemiddelde score van de eindtoets overwegend op of boven het landelijk gemiddelde ligt. We zijn ons er van bewust dat door de groepsgrootte het resultaat van een enkele leerling veel invloed heeft op het gemiddelde. Belangrijker dan dit gemiddelde cijfer is of elke leerling er uit heeft kunnen halen wat er in zit. Komt de individuele score overeen met de verwachtingen die we als drie-eenheid van ouders-kind-leerkrachten van dit kind hadden? Dat is bij de meeste leerlingen het geval. De adviezen die bij de betreffende resultaten horen komen dan ook overeen met de eerder door leerkrachten gegeven adviezen voor start op het voortgezet onderwijs.

Vanaf schooljaar 2020-2021 geeft Vensters de resultaten aan de hand van referentieniveaus weer. Goed om te zien dat alle leerlingen het fundamenteel niveau beheersen. Hoewel we als school boven de signaleringswaarde van het streefniveau zitten, analyseren we de resultaten en nemen we opvallendheden mee in ons aanbod voor groep 8 voor komend schooljaar en in de onderwijsontwikkelingen waar we als school mee bezig zijn, om zo het aantal leerlingen dat ook het streefniveau beheerst bij het verlaten van de basisschool te vergroten.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar wordt het aanbod van de voorafgaande periode geëvalueerd. We kijken daarbij naar de resultaten van de methodetoetsen van rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en taal en de resultaten van de methode-onafhankelijke IEP-toetsen geanalyseerd. Zo wordt de groei van deze instrumentele vaardigheden gevolgd. De bevindingen zijn aanleiding tot het aanpassen van het aanbod. Dit wordt beschreven in het groepsplan. De groepsplannen worden tijdens de groepsbespreking met de Intern Begeleider doorgenomen. 
Jaarlijks worden in april de tussenresultaten besproken op de kwaliteitsdag van Eduquaat. Bevindingen worden meegenomen in het meerjarenplan en actieplan van de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We ontvangen van de scholen voor voortgezet onderwijs een overzicht van de niveaus waarop onze oud-leerlingen les krijgen. Bijna alle leerlingen  ontvangen les op het niveau dat in groep 8 geadviseerd is. Bij deze advisering is gekeken naar de werkhouding, de motivatie, de ontwikkeling en toetsresultaten. Het is fijn om te volgen of en te constateren dat de advisering passend is gebleken. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden in onze school samen- werken, spelen en leren een vanzelfsprekendheid. In onze visie is ‘samen’ een belangrijke schakel in de ontwikkeling van kinderen.   Daarbij wordt ook  tijd en ruimte gemaakt voor de individuele behoeften van leerlingen.

Kortom:   SAMEN WAAR HET KAN, ALLEEN WAAR HET MOET

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leren
  • Ondersteuning bij ontwikkeling
  • Zorg voor jezelf en omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven