Basisschool Sint Jozef

Herenvennenweg 2 6006 SW Weert

 • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

Het team

Toelichting van de school

We werken met vakleerkrachten bewegingsonderwijs voor groep 1 t/m 8. 
Een van de vakleerkrachten verzorgt ook geregeld sportactiviteiten voor de BSO.

We werken al een aantal jaar intensief samen met de harmonie in het vormgeven van ons muziekonderwijs.
Een vakleerkracht muziek coacht leerkrachten in het geven van muziekonderwijs en verzorgt het aanbod voor de instrumentenklas (onder schooltijd voor groep 6 t/m 8) en het schoolorkest (na schooltijd). 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof van personeel dat vooraf bekend is, wordt meegenomen in de organisatie van het betreffende schooljaar.

Niet planbaar verlof, als ook ziektevervanging, wordt ingevuld door leerkrachten binnen het team, of uit de vervangerspool van Eduquaat. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op bs St Jozef werken we met een team van 10 leerkrachten. Samen verzorgen we het onderwijs aan de thuis-groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Leerlingen werken met name in de ochtenden in deze thuis-groepen. Vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie staan dan op het programma.

's Middags zitten kinderen in uit-groepen. Die kunnen diverse samenstellingen hebben. Met de uit-groep gymmen ze, hebben ze creatieve activiteiten, catechese, muziek, projecten en lezen. Ook staat in deze groeperingsvorm zelfstandig werken op het programma, waarbij de leerkracht kleine groepjes leerlingen instructie geeft en individuele begeleiding kan bieden.

Leerkrachten hebben naast hun lesgevende taak ook allen een rol als coördinator van een bepaald vakgebied. Denk aan taal, wetenschap & techniek, ICT, het jonge kind. Vanuit die rol bezoeken zij netwerkbijeenkomsten en volgen ze de laatste ontwikkelingen. Vanuit hun expertise initiëren en begeleiden ze de schoolontwikkeling. 

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 wordt veelal thematisch gewerkt. In betekenisvolle activiteiten ontwikkelen kinderen zich, waarbij aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, rekenen, wereldoriëntatie, wetenschap en techniek, muziek, dans, drama, spel en beweging, creatieve ontwikkeling etc. Dit is echter niet zo afgebakend dat het eenvoudig in minuten per vakgebied is weer te geven. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen werken in de ochtenden in thuisgroepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. In de middagen werken kinderen ook geregeld in uit-groepen. Bijv crea-aanbod voor groep 1-4 en groep 5-8. Gymmen in uit-groepen 3-4-5 en 6-7-8. Waar mogelijk en van toegevoegde waarde wordt een gezamenlijk programma geboden. Kinderen leren zo van en met elkaar. 

Lessen zijn niet altijd duidelijk te scheiden in bovenstaande vakgebieden.
Tijdens wereldoriëntatie bijvoorbeeld wordt er ook gewerkt aan woordenschat, lezen en schrijven. Tijdens activiteiten gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er ook ingezet op mondelinge taalvaardigheid en drama. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Dit schoolondersteuningsprofiel met daarin de beschrijving van de begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden vindt u op deze website en op de website van school www.kindcentrumaltweerterheide.nl. 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs.
Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Scholen voor regulier en speciaal onderwijs werken samen in regionale samenwerkingsverbanden en maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden.

Ons uitgangspunt is: Alle kinderen zijn welkom op bs St Jozef. Tenzij blijkt dat de organisatievorm en de begeleiding die geboden kunnen worden ontoereikend zijn en het kind daardoor in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Dan wordt samen met ouders gezocht naar een passende plek binnen het samenwerkingsverband.

 • Sterke punten in onze ondersteuning.
  We zijn een kleine school, waardoor we alle kinderen goed in het vizier hebben. Het welzijn van kinderen is een gezamenlijke zorg en opdracht. Door het groepsdoorbrekend werken komen kinderen bij alle leerkrachten. Het team wordt steeds geïnformeerd als een leerling speciale begeleiding behoeft. De relatief kleine groepen maken maatwerk en individuele begeleiding op cognitief gebied mogelijk, mede door de werkwijze waarbij kinderen zelfstandig werken.
 • Grenzen aan onze ondersteuning.
  School heeft als hoofdtaak het bieden van onderwijs. Als kinderen niet tot leren komen, ondanks de geboden begeleiding van onze leerkrachten en hulp van instanties, zal samen met ouders en het IOT gezocht worden naar een passende school.
  We geven ons onderwijs vorm in groepsverband. Leerlingen waarbij sprake is van sociaal-emotionele problematiek worden begeleid (al dan niet met externe ondersteuning). Als de geboden begeleiding niet toereikend blijkt te zijn en een leerling niet kan functioneren in een groep en daarbij een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor de groep, zullen we samen met ouders en het IOT op zoek gaan naar een passende school.
  Bij kinderen met een lichamelijke beperking, die specifieke begeleiding nodig hebben, kijken we hoe we dit mogelijk kunnen maken. Ook in deze situatie kunnen we externe ondersteuning aanvragen. Als blijkt dat de begeleiding dermate specifiek en intensief is, waardoor we dit niet kunnen realiseren, zal er met ouders en IOT gekeken worden naar een passend alternatief. 

Basiszorg en extra ondersteuning:
Leerkrachten stemmen hun handelen af op de ondersteuningsbehoeften van ieder kind. Dit zit in kleine dingen zoals vraagstelling en feedback.  Niet alleen leerkrachten bieden ondersteuning. Leerlingen leren ook van en met elkaar, bijvoorbeeld tijdens groepsdoorbrekende activiteiten. Het lesrooster en lessen zoals taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen hebben veelal een vaste opbouw die structuur biedt. Zelfstandig werken met weektaken maakt differentiatie mogelijk: 

 • instructie: verkort, verlengd 
 • verwerking: taakreductie, begeleide inoefening
 • leerstof: verdieping, verbreding, maatwerk, eigen leerlijn.
  Jaarlijks zijn er stagiaires van de PABO en van de opleiding tot onderwijsassistent. Ook dit biedt mogelijkheden om leerlingen individueel te begeleiden.

Er is aandacht voor groepsvorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen middels de inzet van Grip op de groep en Kwink. Door middel van kind-ouder-leerkracht-(kol)-gesprekken betrekken we het kind bij zijn/haar ontwikkeling. Zelfstandig werken is niet alleen middel, maar ook doel. Kinderen worden begeleid bij de ontwikkeling van een zelfstandige werkhouding, waarbij zij leren hun werk te plannen en evalueren.

Leerkrachten bieden ondersteuning aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Denk hierbij aan gesprekjes waarbij met het kind gekeken wordt naar gedrag, werkhouding of sociale vaardigheden. Leerkrachten kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de Intern Begeleider (IB-er). Indien specifieke begeleiding nodig is, wordt externe ondersteuning gezocht. Dit kan bijvoorbeeld een logopedist, kindercoach of ambulant begeleider zijn.

We zoeken samenwerking met partners om kinderen op alle ontwikkelingsgebieden een breed aanbod te kunnen bieden.

 • muzieklessen in samenwerking met de Harmonie, 
 • bewegingsonderwijs aangeboden door een combinatiefunctionaris
 • een kunst&cultuur-aanbod in samenwerking met de ku&cu-combinatiefunctionaris.
 • aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling o.a. door weerbaarheidstraining vanuit het Intern Ondersteunings Team (IOT) of Punt Welzijn.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Leerkrachten zijn doorlopend in ontwikkeling. Hun expertise op deelgebieden blijft groeien. Doel is het scholingsbudget zo inzetten dat we goed onderwijs kunnen bieden aan alle leerlingen.  Het netwerk van IB-ers en IOT begeleidt leerkrachten met hulpvragen. Hierdoor kunnen we leerlingen die voorheen verwezen werden, op onze school begeleiden. Deze constructie willen we graag continueren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In KindCentrum Altweerterheide bieden het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de basisschool, de tussenschoolse opvang en de naschoolse opvang samen goede opvang en goed onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit doet het kindcentrum samen met (maatschappelijke) organisaties van belang voor de gemeenschap (denk aan Harmonie en Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide)

Terug naar boven