Brede school Moesel

Stadhouderslaan 21 6006 GJ Weert

  • Schoolfoto van Brede school Moesel
  • Schoolfoto van Brede school Moesel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Volgens de wettelijke rekenregels zijn zes leerlingen niet meegenomen in de score.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten worden geanalyseerd en er wordt hierbij over meerdere jaren een trendanalyse van de ontwikkelingen gemaakt. De curve die hieruit voortkomt geeft over deze periode de trend van ontwikkelingen voor een bepaald vakgebied aan.

Deze tussentijdse resultaten zijn onderwerp van gesprek bij groepsbesprekingen. Zowel op het niveau van de schoolontwikkeling, als op het niveau van de groepsontwikkeling en op het niveau van de individuele leerling.

Een uitkomst van dit gesprek kan zijn:

  • extra investering (op schoolniveau, groepsniveau, deelgroep niveau en/of individueel niveau)
  • extra activiteit (op schoolniveau, groepsniveau, deelgroep niveau en/of individueel niveau)

Bovenstaande kan tevens aanleiding zijn tot bijstelling van groepshandelingsformulieren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We conformeren ons in onze visie aan het gedachtengoed van Luc Stevens (autonomie van kinderen, gevoel van competentie bij kinderen en het onderhouden van goede relaties door kinderen als voorwaarden voor een harmonieuze ontwikkeling)  en willen daar in ons werk met kinderen bewust en nadrukkelijk mee bezig zijn.

We maken sinds schooljaar 2018-2019 gebruik van de methode KWINK. Dit is een methode voor Sociaal-Emotioneel leren. Met behulp van KWINK leren kinderen belangrijke lessen voor het leven. Ouders krijgen informatie over de lessen d.m.v. een koelkastposter. Tevens ontvangen zij 2 keer per jaar een KWINK Magazine.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Versterken autonomie
  • Versterken competentiegevoel
  • Goede relaties onderhouden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven