Brede school Moesel

Stadhouderslaan 21 6006 GJ Weert

 • Schoolfoto van Brede school Moesel
 • Schoolfoto van Brede school Moesel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof personeel: voor het verlof dat ingepland kan worden voor begin van het schooljaar is daar rekening mee gehouden in de formatie inzet.

Ouderschapsverlof is middels een doorlopende vervanging ingeregeld.

Niet planbaar verlof wordt op bestuursniveau (zo mogelijk) ingevuld.

Waar mogelijk werken leerkrachten die part time werken tijdelijk meer.

Streven bij invulling is ten allen tijde: waar mogelijk een persoon in een klas.

Het lerarentekort kan leiden tot het niet kunnen invullen van vervangingen. Op Bestuursniveau zijn afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het bestuur Stichting Eduquaat

Kinderen van nu, vormgevers van de toekomst! Wij vormen e´e´n wereld, op weg naar de vreedzame, duurzame samenleving die wij willen zijn. Wij zijn een veilige oefenplaats voor jouw groei. Wij begeleiden bij het ontdekken van jouw kansenen en het ontwikkelen van jouw talenten. Wij doen dit spelend-wijs, eigen-wijs en eigen-tijds. 

Binnen Eduquaat wordt expliciet de openbare signatuur uitgedragen door de openbare scholen en de katholieke signatuur door de katholieke scholen. Een fundament van een sterke identiteit geeft de school handvatten voor thema's als: het leef- en leerklimaat en Passend Onderwijs. Doordat de diversiteit van de leerlingenpopulatie toeneemt is het belangrijk dat kinderen leren en weten dat iedereen meetelt in onze polariserende maatschappij, waarbij respect voor elkaar een belangrijke basis is en het oplossen van onderlinge conflicten.

Bij Eduquaat zijn op 1 augustus 2019 zeven scholen aangesloten.

Het secretariaat van stichting Eduquaat is gevestigd op de Oude Laarderweg 15 in Weert. Op de website www.eduquaat.nl is meer informatie te vinden over onze stichting. De stichting staat onder dagelijkse leiding van Frank Cuppers (College van Bestuur) en onder toezicht van een Raad van Toezicht.

Brede School Moesel

Voor schooljaar 2021-2022 zijn 13 groepen geformeerd:

 • Kleutergroep 1/2A
 • Kleutergroep 1/2B
 • Kleutergroep 1/2C
 • Kleutergroep 1/2D
 • Groep 3/4 A
 • Groep 3/4 B
 • Groep 3/4 C
 • Groep 5/6 A
 • Groep 5/6 B
 • Groep 5/6 C
 • Groep 7/8 A
 • Groep 7/8 B
 • Groep 7/8 C

De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden verzorgd door de sport-combinatiefunctionaris (deze is in dienst van Punt Welzijn/Gemeente). De kinderen maken hierbij in een doorgaande/opbouwende lijn kennis met diverse bewegingsactiviteiten en sporten.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school en is te vinden op onze website.

In principe zijn alle kinderen tussen 4 en 12 jaar uit onze wijk op onze school van harte welkom.

Ook kinderen van buiten de wijk komen incidenteel naar onze school.

Bij elke aanmelding proberen we in gesprek met ouders te verkennen of wij hun kind kunnen bieden wat hun kind nodig zou hebben.

Samen komen we na gesprekken tot de conclusie dat aanmelding op onze school voor dit kind een juiste stap is of we gaan samen met ouders op zoek naar een beter passend aanbod; een goed aansluitende school /voorziening.

We willen zoveel mogelijk de leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften in de groep ondersteunen en begeleiden. In de onderbouw starten we met kleinere groepen, zodat de leerkracht de mogelijkheid heeft om extra ondersteuning te bieden. Indien nodig wordt er in overleg met de interne begeleider (IB-er) en/of het intern ondersteuningsteam (IOT) externe hulp (bijvoorbeeld Ambulante Begeleiding) ingeschakeld. Samen met de ouders bespreken we de invulling van de specifieke ondersteuning.

Indien een leerling grote achterstand op een bepaald leergebied heeft opgelopen, kan in overleg met ouders/ leerkracht / IB-er besloten worden om een eigen leerlijn (leerroute 2) te gaan volgen.  

                                                                                                  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven