School voor ZMOK De Widdonck

Beatrixlaan 3B 6006 AH Weert

  • Inrichting speelterrein
  • Inrichting speelterrein
  • Inrichting speelterrein
  • Inrichting speelterrein
  • Inrichting speelterrein

Het team

Toelichting van de school

Onze expertise vraagt hoog gekwalificeerd personeel. Dit is van invloed op de leeftijdsopbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt geen gebruik gemaakt van externe vervanging. De ervaring leert dat dit onrust tot gevolg heeft.

De personele formatie is ruim ingericht, zodat een bekende leerkracht een groep over kan nemen. Voorspelbaarheid is voor onze doelgroep van groot belang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er wordt onderwijs geboden aan 6 tot 12 á 13 jarigen. Ieder kind wordt bij de start van het nieuwe schooljaar ingedeeld in een groep.

De groepen worden samengesteld overeenkomstig de groepen 1 t/m 8 in het regulier basisonderwijs. Bij plaatsing van een kind in een groep wordt gelet op de kalenderleeftijd, de problematiek, het sociaal-emotioneel functioneren, de leerkrachtvaardigheden en samenstelling van de groep. De groep is de basisgroep en is vooral bedoeld om het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen te stimuleren.

De inzichten met betrekking tot efficiëntie en het rendement van onderwijs, zijn de afgelopen jaren veranderd. Waar voorheen tot in detail gedifferentieerd werd, wordt nu steeds meer een gezamenlijk aanbod op eenzelfde niveau gedaan. De opbrengsten zijn hierdoor hoger.

Momenteel is ons onderwijs convergent ingericht.

Bij convergente differentiatie is er een minimumdoel voor de hele groep. De  klas is in drie niveaus verdeeld: intensief niveau, een basisniveau en gevorderd niveau. Alle leerlingen doen mee aan de klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft om de zwakke leerlingen verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er verdiepingstof.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Widdonckschool Weert geeft onderwijs aan kinderen van 4 tot ongeveer 12 /13jaar. Dit is vergelijkbaar met de groepen 1 t/m 8 van het regulier basisonderwijs.

Bij kinderen die in cluster IV onderwijs volgen, is vaak sprake van ernstige gedragsproblematiek, die het zorgaanbod van de basisschool overstijgt. Meestal hebben de kinderen wel voldoende intellectuele mogelijkheden, maar komen ze door hun gedragsproblematiek niet tot een optimale leerontwikkeling. Hun gedrag leidt vaak tot problemen in de omgang of contacten met andere kinderen en/of volwassenen, waardoor ze als moeilijk ervaren worden.

We spreken van integrale problematiek als dit gedrag zich in meerdere situaties voordoet, zoals in het gezin, in de buurt en op school. Deze kinderen hebben meer aandacht en begeleiding nodig. Zij hebben baat bij een specifieke en gerichte aanpak, zodat zij zo goed mogelijk het primair onderwijs doorlopen en later kunnen functioneren in de maatschappij.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven