Openbare Basisschool De Uitkijktoren

Meidoornstraat 2 6002 TZ Weert

  • In dit gebouw bevinden zich de peuters van Humankind en de kleuters van zowel OBS de Uitkijktoren als de Odaschool uit de leerjaren 1 en 2.
  • We bieden de kinderen activiteiten aan waarbij ze kennis maken met de wereld, zichzelf en de mensen om hun heen.
  • We besteden aandacht aan feesten en vieringen als winterfeest, carnaval, koningsspelen en sportdag.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets 
De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen beheersen. Ook geeft de eindtoets een indruk welk type vervolgonderwijs een leerling aankan. Dit noemen we het toetsadvies. De school kan het toetsadvies naast het gegeven schooladvies leggen. Aan het eind van groep acht maken alle basisschoolleerlingen een verplichte eindtoets. Deze toets geldt als tweede, schoolonafhankelijk gegeven naast het schooladvies op basis waarvan school en ouders bepalen naar welk niveau middelbare school een leerling gaat. 

De resultaten van de eindtoets zijn het resultaat van zo'n acht jaren onderwijs. De meeste kinderen die deelnamen aan de eindtoets zijn hun schoolloopbaan destijds gestart binnen OBS de Uitkijktoren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Observatie en toetsing
Binnen OBS de Uitkijktoren volgen en evalueren we de ontwikkeling van onze leerlingen goed en wordt het onderwijs afgestemd op de behoefte van ieder kind. De ontwikkeling, individuele mogelijkheden en eventuele beperkingen van leerlingen brengen we in beeld door onder andere observatie en toetsing. Deze zaken zijn regelmatig aan de orde en worden door de leerkrachten geregistreerd in het Leerlingvolgsysteem. Op deze wijze verkrijgen we een objectief beeld van de ontwikkeling van elk kind. Tevens kunnen er op deze manier signalen opgevangen worden, wanneer een leerling uitval vertoont of extra uitdaging nodig heeft.

De toets is bedoeld om de ontwikkeling van een kind te volgen. Alleen een afwijkende score geeft reden tot extra onderzoek. Tussentijdse resultaten zijn voortdurend onderwerp van gesprek bij besprekingen in zowel de onder-, midden- en de bovenbouw. Voor de methode-onafhankelijke toetsing maken we gebruik van diverse toetsen van het CITO LOVS. Op deze manier kunnen we de resultaten afzetten tegen een landelijk gemiddelde en zien we snel waar eventuele (zorg)signalen naar voren komen. 

De afname van toetsen is één, de interpretatie van de resultaten is twee. We beoordelen hoe de score van een groep zich verhoudt tot de geldende normen, datzelfde oordeel vellen we over de resultaten van elk afzonderlijk kind. We beoordelen de vooruitgang ten opzichte van de landelijke groeicurves en kijken ook zorgvuldig naar de vaardigheidsgroei van elk kind.

De tussentijdse resultaten worden evenals de eindresultaten jaarlijks beschreven in een kwaliteitsrapportage. De voorzitter van het College van Bestuur ontvangt deze rapportage. Jaarlijks is er een "kwaliteitsgesprek" tussen Commissie voor de Begeleiding en het Managementteam van de school. Behaalde resultaten, analyses, conclusies en vervolgacties zijn op dat moment onderwerp van gesprek.

Evalueren
Doen we bij de Uitkijktoren de dingen goed? Of doen we de goede dingen? Twee vragen die sterk op elkaar lijken, maar die wel degelijk twee verschillende betekenissen hebben. We evalueren en stellen ons de vraag: "Doen we de dingen goed?" Er wordt dan kritisch gekeken naar de huidige activiteiten om ze in de toekomst te verbeteren. Dit is zinvol om kwaliteit te kunnen blijven leveren. We willen ook weten of we de doelen die we gesteld hebben bereiken. Daarbij stellen we ons de tweede vraag: "Doen we de goede dingen?" We willen namelijk weten of onze activiteiten en investeringen bijdragen aan de doelen zoals we deze samen geformuleerd hebben in onze beleids- en kwaliteitsplannen.

Kwaliteitsbewustzijn 
We zijn als onderwijskundig deel van het schoolteam (leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, schoolleider) gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor dienen we goed zicht te hebben op wat er dagelijks gebeurt. De intern begeleiders en de schoolleider staan daarom dicht bij het primaire proces. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de frequentie waarin deze medewerkers in de klassen zijn te vinden. Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben en houden, hanteren we een jaarplan waarin onze verbeterplannen staan beschreven. We willen een kwaliteitsbewuste organisatie zijn en dit vraagt om een onderzoekende houding, zelfreflectie en open staan voor feedback van anderen. Hierbij stellen we ons cyclisch de volgende vijf kwaliteitsvragen: 

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we deze dingen op een goede wijze?
  • Hoe weten we dat?
  • Vinden anderen dat ook?
  • Wat doen we met deze wetenschap?

Om te bepalen wat de goede dingen zijn gaan we uit van onze missie en onze visie. Vanuit onze visie werken we aan plannen die we hebben weergegeven in ons meerjarig schoolplan en jaarlijks geactualiseerde jaarplan. Onze informatie krijgen we vanuit verschillende bronnen: tevredenheid van leerlingen / ouders / medewerkers / externen, opbrengsten van ons onderwijs, gegevens n.a.v. onderzoeken en analyses, feedback van externen zoals deskundigen, trainers, bezoekers, stagiaires. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven