Openbare Basisschool De Uitkijktoren

Meidoornstraat 2 6002 TZ Weert

 • In dit gebouw bevinden zich de peuters van Humankind en de kleuters van zowel OBS de Uitkijktoren als de Odaschool uit de leerjaren 1 en 2.
 • We bieden de kinderen activiteiten aan waarbij ze kennis maken met de wereld, zichzelf en de mensen om hun heen.
 • We besteden aandacht aan feesten en vieringen als winterfeest, carnaval, koningsspelen en sportdag.

Het team

Toelichting van de school

Binnen OBS de Uitkijktoren is een enthousiast team dagelijks met de kinderen aan het werk en betrekken zij ouders/verzorgers bij diverse ontwikkelingen. In totaliteit werken we met drie bouwen binnen de drie ontwikkelingsdomeinen. 

 • Onderbouw: aan de Meidoornstraat wordt opvang aangeboden aan baby's en peuters van Humankind en wordt onderwijs gegeven aan de kinderen uit de leerjaren 1 en 2 van OBS de uitkijktoren en de Odaschool. Hier bevindt zich ook de buitenschoolse opvang van Humankind.
 • Middenbouw: aan de Anjelierstraat wordt onderwijs gegeven aan de kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5 van OBS de Uitkijktoren en de Odaschool. Tevens bevindt hier zich de buitenschoolse opvang van Humankind.
 • Bovenbouw: aan de locatie Annendaal wordt onderwijs gegeven aan de kinderen van de leerjaren 6, 7 en 8 van OBS de Uitkijktoren en de Odaschool. De kinderen vanuit deze leerjaren die gebruik maken van de buitenschoolse opvang, verplaatsen zich naar de locatie Anjelierstraat onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers.

In totaliteit werken er binnen OBS de Uitkijktoren 8 leerkrachten en 3 onderwijsassistenten. Daarnaast zijn er 2 interne begeleiders werkzaam, is er een conciërge aanwezig en de schoolleider. De leerkrachten en onderwijsassistenten werken binnen een bepaald ontwikkelingsdomein actief samen met de collega's van de Odaschool en Humankind. De intern begeleiders, ICT-coördinator, conciërge en schoolleider werken verdeeld over de drie domeinen. Daarnaast werken we met combinatiefunctionarissen. Dit zijn teamleden die voor beide scholen werkzaam zijn of in de kinderopvang. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet een leerkracht vervangen worden, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of wanneer de leerkracht bijzonder verlof heeft. Bij OBS de Uitkijktoren werken we met vaste vervangers die binnen stichting Eduquaat werkzaam zijn. Deze leerkrachten zijn meestal een bekend gezicht voor de leerlingen en teamleden en kennen de school en de manier van werken. Daarnaast bieden teamleden die parttime werken regelmatig aan om te vervangen of neemt een onderwijsondersteunende medewerker de groep een dag(deel) over.

Doorgaans lukt het op deze manier prima om de vervanging in te vullen. Mocht het toch niet lukken en het betreft een kortdurende vervanging (een dag of dagdeel), dan kan er voor gekozen worden om groepen samen te voegen of de leerlingen uit een bepaald leerjaar onder te verdelen over de overige klassen. We streven ernaar geen kinderen naar huis te hoeven sturen. In het uiterste geval kan het voorkomen dat we deze beslissing toch moeten nemen; als we echt geen passende invulling kunnen geven aan het onderwijsproces, doordat er (te) veel leerkrachten afwezig zijn en we geen beroep kunnen doen op de vervangers die binnen stichting Eduquaat werkzaam zijn. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS de Uitkijktoren verzorgt onderwijs aan ongeveer 120 leerlingen. Net als andere basisscholen zijn onze kinderen verdeeld over 8 leerjaren; groep 1 tot en met 8. Bij de Uitkijktoren noemen we dit een "leerjaar". Een kind start met de leeftijd van 4 jaar in leerjaar 1 en eindigt de basisschoolperiode meestal met een leeftijd van 12 jaar in leerjaar 8, om vervolgens uit te stromen naar het voortgezet onderwijs.


Bij de Uitkijktoren hebben we in schooljaar 2021-2022 5 basisgroepen ingericht. Dit is de groep waar een kind de dag start en waar het kind het grootste deel van de dag doorbrengt. Vanwege de groepsbinding en -dynamiek is het prettig dat een kind deel uitmaakt van een bepaalde groep. We streven naar een groep waarin leerlingen zich veilig en met elkaar verbonden voelen. Dit is een "basis" om met en van elkaar te kunnen leren.

De kinderen die in deze basisgroep zitten, zien elkaar en de leerkracht veelvuldig en vormen op die manier een "basis" samen. We werken door het jaar heen bewust aan positieve groepsvorming. Groepsvorming zorgt voor enthousiasme, wederzijds vertrouwen en steun en levert een positieve bijdrage aan (leer)prestaties. Elke basisgroep koppelen we weer aan een bepaalde bouw en elke bouw werkt binnen een bepaald ontwikkelingsdomein.

Onze school is ingedeeld in 3 bouwen:

 • de onderbouw in het domein aan de Meidoornstraat: de kinderen uit de leerjaren 1 en 2
 • de middenbouw in het domein aan de Anjelierstraat: de kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5
 • de bovenbouw in het domein aan Annendaal: de kinderen uit de leerjaren 6, 7 en 8

Onze 3 bouwen bestaan elk uit 1 of 2 basisgroepen; in totaal 5 basisgroepen:

 • onderbouw: basisgroep 1-2
 • middenbouw: basisgroep 3 en basisgroep 4-5
 • bovenbouw: basisgroep 6-7 en basisgroep 7-8

We willen niet spreken van een combinatiegroep, aangezien onze manier van werken tegemoet komt aan elk niveau en leerjaar waarin het kind zich bevindt. 

Bouwgericht werken
We gaan uit van de leerontwikkeling van ieder kind. Om dit zoveel mogelijk te kunnen realiseren hebben we een opbouw in het werken in de 3 verschillende bouwen:

 • In de onderbouw werken en spelen de kinderen zoveel mogelijk in de eigen basisgroep onder begeleiding van de vaste leerkracht. De ruimte middenruimte wordt gebruikt als verlengde van het klaslokaal, ingericht met diverse speel, leer- en ontwikkelhoeken.
 • In de middenbouw werken de kinderen in de ochtend zoveel mogelijk aan de basisvakken als taal, lezen, spelling en rekenen, in het eigen klaslokaal met de vaste leerkracht. In de middagen werken de kinderen van de leerjaren 3, 4 en 5 steeds meer bouwgericht samen. Dit gebeurt onder begeleiding van de drie leerkrachten en de onderwijsassistent. De kinderen gebruiken hierbij twee lokalen en de ruimtes en speelhoeken in de hal.
 • In de bovenbouw werken we steeds vaker bouwgericht samen met gemixte samenstellingen van zowel kinderen als de drie vaste leerkrachten. Hierbij wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Groot voordeel hiervan is dat we leerlingen met vergelijkbare niveaus, leerdoelen en/of onderwijsbehoeften kunnen clusteren en op niveau instructie kunnen geven. Tevens is deze manier van werken een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs, waar kinderen eveneens te maken hebben met verschillende leerkrachten, klasgenoten en lokalen. De kinderen uit de leerjaren 6, 7 en 8 zien elkaar dus veelvuldig en maken hierbij gebruik van twee verschillende lokalen en de werkplekken in de gang.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de onderbouw hanteren we de methode "Kleuterplein". Elk jaar staat een aantal thema's centraal. Door thematisch te werken maken we de verbinding tussen de diverse (vak)gebieden en zorgen we voor de integrale aanpak van het totale leerproces. Motorische ontwikkeling, woordenschat, taal- en rekenontwikkeling, oriëntatie in de ruimte enzovoorts. Alle onderwerpen en gebieden komen steeds gezamenlijk aan bod tijdens het werken binnen een van de thema's.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tijden zijn de uren die we per week voor een bepaald vakgebied hanteren.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De meeste kinderen die onze school bezoeken zijn afkomstig uit een van de wijken rondom onze school: Boshoven, Hushoven, Vrakker en Laarveld. Ook kinderen buiten deze wijken komen naar OBS de Uitkijktoren, vaak kiezen ouders dan voor onze school vanwege de kleinschaligheid en de manier van werken.

Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn bij de Uitkijktoren van harte welkom. Bij elke aanmelding van een nieuwe leerling, proberen we in gesprek met ouders te verkennen of wij hun kind kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft.

Samen komen we na een of meer gesprekken tot de conclusie dat aanmelding op OBS de Uitkijktoren voor dit kind een juiste stap is of we gaan samen met ouders op zoek naar een passender aanbod; een goed aansluitende school in de omgeving. We willen de leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften zoveel mogelijk binnen de eigen groep ondersteunen en begeleiden.

In de onderbouw starten we bewust met een kleine klas. Op die manier heeft de leerkracht de mogelijkheid om extra ondersteuning in de groep te bieden. Tevens is er een groot deel van de week een onderwijsassistent werkzaam in elk domein en hebben leerkrachten van elk domein een overkoepelende dag samen. Indien nodig wordt er in overleg met de intern begeleider en/of het intern ondersteuningsteam (IOT) externe hulp ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld een vorm van ambulante begeleiding zijn.

Samen met de ouders bespreken we de invulling van de specifieke ondersteuning. Indien een leerling een (grote) achterstand op een bepaald leergebied heeft opgelopen, kan in overleg met ouders, leerkracht en intern begeleider besloten worden om een eigen leerlijn (leerroute 2) te gaan volgen vanaf ongeveer leerjaar 6.

Bij het realiseren van passend onderwijs vinden wij het noodzakelijk dat we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen en het aanbod optimaal afstemmen. Sommige kinderen lopen voor in ontwikkeling. Ze hebben behoefte aan meer uitdaging.

Binnen de scholen van Eduquaat voeren we beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Deze kinderen volgen een verdiept arrangement in onze handelingsgerichte cyclus. Per kind wordt bekeken of er, naast dit aanbod in het verdiepte arrangement, verdere leerstof compact aangeboden of weggelaten wordt. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de intern begeleider van onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De middelen ten behoeve van de werkdrukvermindering zetten we grotendeels in voor het extra begeleiden van de leerlingen binnen de school. Zo is er in elk domein een onderwijsassistent werkzaam die met groepjes of individuele leerlingen werkt en de leerkracht(en) ondersteunt. Ook hebben de leerkrachten in elk domein een overkoepelende dag waarop ze samen aanwezig zijn. In principe is er dan een leerkracht extra een hele dag aanwezig in het betreffende domein. Hierdoor zijn we in staat de kinderen extra aandacht en begeleiding te bieden bijvoorbeeld op het gebied van de taal- en leesontwikkeling.

Terug naar boven