Basisschool Het Dal

St. Jozefslaan 102 6006 JN Weert

 • Schoolfoto van Basisschool Het Dal
 • Elk jaar kiest de leerlingenraad een winnaar uit de inzendingen van het vakantieboekje wat de kinderen tijdens de vakantie bijhouden.
 • De school houdt regelmatig inhoudelijke ouderbijeenkomsten. De kleutergroepen hanteren hierbij het VVE thuis concept.
 • Als Brede school staan wij midden in de wijk en betrekken diverse organisaties graag bij onze activiteiten.
 • Vieren vinden we belangrijk. Dit doen we vanuit de diverse culturen die onze school bezoeken.
Denk hierbij aan Suikerfeest, Holifeest e.d.

Het team

Toelichting van de school

We proberen zoveel mogelijk vaste combinaties te maken, waarin 2 leerkrachten verantwoordelijk zijn voor 1 groep. We hebben enkele leerkrachten die fulltime voor de groep staan, deze zijn voornamelijk in de bovenbouw werkzaam.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Klassen krijgen in principe les van 1 of 2 vaste leerkrachten. Continuïteit hierin vindt Brede School Markeent belangrijk. Verlof van een leerkracht wordt bij voorkeur ingevuld door de duo-partner van de betreffende leerkracht.

Op school werken vervangers met een min/max contract, ook zij kunnen een collega met verlof vervangen. Op deze manier krijgt een klas dan les van een voor hen al bekend persoon. Daarnaast is er per bouw onderwijs ondersteunend personeel die groepjes kinderen kunnen opvangen. Als bovenstaande opties niet mogelijk zijn, komt er een vervanger uit de vervangerspool van Eduquaat.

In de huidige tijd komt het helaas een enkele keer voor dat er geen leerkracht beschikbaar is. We zoeken dan altijd naar de best passende oplossing. De groep wordt dan verdeeld over andere groepen. Of er worden onder begeleiding activiteiten uitgevoerd in groepjes. In het uiterste geval maken we bekend dat de kinderen thuis moeten blijven, onze intentie is om dit minstens 1 dag van tevoren bekend te maken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool Het Dal werken:

 • een directeur
 • groepsleerkrachten (met specifieke taken als bouwcoördinator, taalcoördinator, rekencoördinator, ICT-coördinator etc.)
 • twee intern begeleiders
 • twee vakleerkrachten lichamelijke oefening
 • een Ku&Cu combinatiefunctionaris
 • twee conciërges
 • een adminstratief medewerker

Verder zijn in het gebouw van Brede school Markeent werkzaam:

 • Medewerkers kinderopvang Humankind
 • Medewerker Centrum Jeugd & Gezin
 • Logopediste
 • Fysiotherapeute
 • Medewerkers Punt Welzijn
 • Ergotherapeute
 • Medewerker Humanitas op verzoek: formulieren steunpunt

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 • Door samenwerking met voorschoolse opvang is er specifieke ondersteuning voor het jonge kind welke te maken heeft met taalontwikkelingsachterstand, onder andere middels VVE thuis / samen praten, samen spelen.
 • Voor kleuters die Nederlands als tweede taal spreken, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de NT2 klas. Daarnaast bieden we in de onderbouw de mogelijk aan ouders èn kinderen om deel te nemen aan de Samen Leren Klas voor taal. Vanaf groep 3 is er een taalklas waar kinderen extra begeleiding krijgen bij woordenschat en/of zinsbouw.
 • Er zijn diverse Rots & Water gediplomeerden in school aanwezig die preventief en actueel ingezet worden om te ondersteunen bij het groepsdynamisch proces in de groepen 1 t/m 8.
 • Kinderen kunnen gebruik maken van een aangepaste leerroute voor rekenen vanaf de middenbouw.
 • In school is de methode Levelwerk aanwezig, zodat we een gedegen aanbod hebben voor kinderen die extra uitdaging behoeven.
 • Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden kunnen deelnemen aan het arrangement bij Grond. Daarnaast is er een dagdeel in de week een kindercoach aanwezig in school.
 • We vormen een syntheseklas waar door gespecialiseerde leerkrachten aandacht is voor kinderen die gedragsmatig extra aandacht nodig hebben om zaken te reguleren. Er wordt zoveel mogelijk geschakeld met de reguliere groep en de leerkrachten worden gecoacht in hun handelingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven