Aloysiusschool

Sint Remigiusstraat 5 7595 AM Weerselo

Schoolfoto van Aloysiusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019- 2020 is er geen eindtoets afgenomen, waardoor Vensters geen nieuwe eindtoetsgegevens heeft ontvangen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de presentatie van cijfers op scholenopdekaart.nl en voor de schoolgids.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

5.1.1 Hoe houden we zicht op de ononderbroken ontwikkelingslijn van leerlingen?

We houden de ontwikkeling van onze leerling in het oog door deze systematisch te volgen en vervolgens door een goede organisatie van de zorg voor de ontwikkeling van de leerling. In deze paragraaf leest u hoe dit op onze school georganiseerd is.

5.1.2 Hoe volgen we de ontwikkeling van de leerlingen? 

We willen dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Daarom is het van groot belang dat we de ontwikkeling van ons onderwijs, de groepen en vooral de leerlingen goed in beeld hebben. Hiervoor moeten we goed zicht hebben op ons onderwijs. De intern begeleider en de directie staan daarom dichtbij het primaire proces. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de frequentie waarin deze medewerkers in de klassen zijn te vinden. Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben en houden hanteren we de Onderwijsagenda. Dit is een jaarplanning waarin beschreven staat op welke momenten we in ieder geval samen naar ons onderwijs, de voortgang van de groepsplannen, de uitkomsten van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem en de voortgang van de individuele leerlingen kijken.

We hanteren voor de groepen 1 t/m 8 het leerlingvolgsysteem. In de groepen 1 en 2 werken we met de ontwikkelingsvolglijnen van 'KIJK' van het observatie/registratiesysteem 'KIJK'. Voor de groepen 3 tot en met 8 nemen we Cito toetsen (vaardigheidstoetsen) af van rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Daarnaast nemen we bij de groepen 3 tot en met 8 methodetoetsen (beheersingstoetsen) af. We verwerken de gegevens voor verdere analyse vervolgens in ons administratie- en volgsysteem Parnassys.

De informatie die uit de bovengenoemde bronnen komt, bespreken we met de leerlingen en hun ouders. Op deze manier betrekken we enerzijds de leerlingen nauwer bij hun eigen proces anderzijds krijgen we bij de oordeelsvorming met betrekking tot de data input vanuit alle betrokken partijen. Dit verhoogt de betrokkenheid. Op basis van de bevindingen die we opdoen maken de leerkrachten voor de basisvakken groepsoverzichten. In deze overzichten wordt beschreven hoe de leerlingen zoveel mogelijk instructie en verwerking op passend niveau krijgen. Als onderdeel van de Onderwijsagenda wordt in de Centrale schoolbespreking, twee keer per jaar met het hele schoolteam, naar de cognitieve opbrengsten gekeken. Deze twee bijeenkomsten zijn de schakel tussen ons systeem van leerlingenzorg en het systeem voor kwaliteitszorg. We bepalen mogelijke verbeterplannen mede op basis van deze bijeenkomst.

5.1.3 Hoe is onze leerlingenzorg ingericht? 

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten een passend onderwijsaanbod krijgen. Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dat betekent dat het samenwerkingsverband waaronder wij vallen de zorgplicht heeft om elk kind een passende onderwijsplek te bieden.

Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het kan te maken hebben met leer- of sociale problemen of juist de behoefte aan extra uitdaging. Op onze school is een intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De leerkracht signaleert vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en probeert aan te sluiten bij deze zorg. Deze zorg wordt in samenwerking met de intern begeleider in kaart gebracht. De intern begeleider ondersteunt leerkrachten bij het zoeken naar de juiste ondersteuning. 

5.1.4 Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Soms vraagt de ontwikkeling van leerlingen om ander aanbod dan het niveau van het aanbod van de leerlingen in de leeftijdsgroep. Onze school zorgt dan voor onderwijsaanbod passend bij de ontwikkeling van deze leerling en beschrijft dit in een specifiek plan voor deze leerling, het zogenaamde ontwikkelingsperspectief. Dit plan wordt met ouders besproken. Ook wordt dit plan regelmatig geëvalueerd om zo ook goede zorg te dragen voor de ononderbroken ontwikkelingslijn voor deze leerlingen. Het kan ook zijn dat een leerling om andere redenen om specifieke ondersteuning voor zijn of haar ontwikkeling vraagt. De KONOT-scholen kunnen voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een beroep doen op de ondersteuning vanuit Samenwerkingsverband (SWV) 23.02 (www.swv2302.nl, telefoonnummer: 085-0471102).Binnen dit samenwerkingsverband is deze ondersteuning decentraal geregeld in drie deelregio’s. De KONOT-scholen behoren tot deelregio Noordoost Twente. In deze deelregio wordt de extra ondersteuning georganiseerd en gecoördineerd vanuit het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC) in Oldenzaal: Onderwijs Ondersteuningscentrum Lariksstraat 11, 7572 DE Oldenzaal, www.ooc-notwente.nl.Telefoonnummer: 0541-627010   De scholen binnen SWV 23.02 hebben samen afgesproken welke passende ondersteuning ze minimaal kunnen bieden. Deze ondersteuning is beschreven in het Basisondersteuningsprofiel, te vinden op de volgende website: https://www.swv 2302.nl/  Naast de binnen SWV 23.02 afgesproken basisondersteuning kan onze school extra begeleiding bieden op verschillende gebieden. Onze school heeft deze extra begeleiding beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit ondersteuningsprofiel is te vinden onder de volgende link: https://www.alows.nl/ons-onderwijs/schoolondersteuningsprofiel/

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven