Aloysiusschool

Sint Remigiusstraat 5 7595 AM Weerselo

Schoolfoto van Aloysiusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019- 2020 is er geen eindtoets afgenomen, waardoor Vensters geen nieuwe eindtoetsgegevens heeft ontvangen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de presentatie van cijfers op scholenopdekaart.nl en voor de schoolgids.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

5.1.1 Hoe houden we zicht op de ononderbroken ontwikkelingslijn van leerlingen?

We houden de ontwikkeling van onze leerling in het oog door deze systematisch te volgen en vervolgens door een goede organisatie van de zorg voor de ontwikkeling van de leerling. In deze paragraaf leest u hoe dit op onze school georganiseerd is.

5.1.2 Hoe volgen we de ontwikkeling van de leerlingen? 

We willen dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Daarom is het van groot belang dat we de ontwikkeling van ons onderwijs, de groepen en vooral de leerlingen goed in beeld hebben. Hiervoor moeten we goed zicht hebben op ons onderwijs. De intern begeleider en de directie staan daarom dichtbij het primaire proces. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de frequentie waarin deze medewerkers in de klassen zijn te vinden. Om de onderwijskwaliteit van onze school goed in beeld te hebben en houden hanteren we de Onderwijsagenda. Dit is een jaarplanning waarin beschreven staat op welke momenten we in ieder geval samen naar ons onderwijs, de voortgang van de groepsplannen, de uitkomsten van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem en de voortgang van de individuele leerlingen kijken.

We hanteren voor de groepen 1 t/m 8 het leerlingvolgsysteem. In de groepen 1 en 2 werken we met de ontwikkelingslijnen van 'KIJK' van het observatie/registratiesysteem 'KIJK'. Voor de groepen 3 tot en met 8 nemen we Cito toetsen (vaardigheidstoetsen) af van rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Daarnaast nemen we bij de groepen 3 tot en met 8 methodetoetsen (beheersingstoetsen) af. We verwerken de gegevens voor verdere analyse vervolgens in ons administratie- en volgsysteem Parnassys.

De informatie die uit de bovengenoemde bronnen komt, bespreken we met de leerlingen en hun ouders. Op deze manier betrekken we enerzijds de leerlingen nauwer bij hun eigen proces anderzijds krijgen we bij de oordeelsvorming met betrekking tot de data input vanuit alle betrokken partijen. Dit verhoogt de betrokkenheid. Op basis van de bevindingen die we opdoen maken de leerkrachten voor de basisvakken een ondersteuningsoverzicht. In deze overzichten wordt beschreven hoe de leerlingen zoveel mogelijk instructie en verwerking op passend niveau krijgen. Als onderdeel van de Onderwijsagenda wordt in de Centrale schoolbespreking, twee keer per jaar met het hele schoolteam, naar de cognitieve opbrengsten gekeken. Deze twee bijeenkomsten zijn de schakel tussen ons systeem van leerlingenzorg en het systeem voor kwaliteitszorg. We bepalen mogelijke verbeterplannen mede op basis van deze bijeenkomst.

5.1.3 Hoe is onze leerlingenzorg ingericht? 

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten een passend onderwijsaanbod krijgen. Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dat betekent dat het samenwerkingsverband waaronder wij vallen de zorgplicht heeft om elk kind een passende onderwijsplek te bieden.

Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het kan te maken hebben met leer- of sociale problemen of juist de behoefte aan extra uitdaging. Op onze school is een intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De leerkracht signaleert vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en probeert aan te sluiten bij deze zorg. Deze zorg wordt in samenwerking met de intern begeleider in kaart gebracht. De intern begeleider ondersteunt leerkrachten bij het zoeken naar de juiste ondersteuning. 

5.1.4 Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Soms vraagt de ontwikkeling van leerlingen om een ander aanbod dan het niveau van het aanbod van de leerlingen in de leeftijdsgroep. Onze school zorgt dan voor onderwijsaanbod passend bij de ontwikkeling van deze leerling en beschrijft dit in een specifiek plan voor deze leerling, het zogenaamde ontwikkelingsperspectief. Dit plan wordt met ouders besproken. Ook wordt dit plan regelmatig geëvalueerd om zo ook goede zorg te dragen voor de ononderbroken ontwikkelingslijn voor deze leerlingen.

Het kan ook zijn dat een leerling om andere redenen om specifieke ondersteuning voor zijn of haar ontwikkeling vraagt. KONOT-scholen kunnen voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een beroep doen op de ondersteuning vanuit Samenwerkingsverband (SWV) 23.02 (www.swv2302.nl, telefoonnummer: 085-0471102).

Binnen dit samenwerkingsverband is deze ondersteuning decentraal geregeld in drie deelregio’s. De KONOT-scholen behoren tot deelregio Noordoost Twente. In deze deelregio wordt de extra ondersteuning georganiseerd en gecoördineerd vanuit het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC) in Oldenzaal: Onderwijs Ondersteuningscentrum Lariksstraat 11, 7572 DE Oldenzaal, www.ooc-notwente.nl.Telefoonnummer: 0541-627010  

De scholen binnen SWV 23.02 hebben samen afgesproken welke passende ondersteuning ze minimaal kunnen bieden. Deze ondersteuning is beschreven in het Basisondersteuningsprofiel, te vinden op de volgende website: https://www.swv 2302.nl/  Naast de binnen SWV 23.02 afgesproken basisondersteuning kan onze school extra begeleiding bieden op verschillende gebieden. Onze school heeft deze extra begeleiding beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit ondersteuningsprofiel is te vinden onder de volgende link: https://www.alows.nl/ons-onderwijs/schoolondersteuningsprofiel/

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdpad advisering voortgezet onderwijs

Begin groep 7:  Ouders krijgen schriftelijke informatie over onze advisering. Ouders krijgen info over richtingen in het VO. -> Leerkrachten  

Midden groep 7: Voorlopige advisering: elk kind krijgt een voorlopig advies. In de meeste gevallen zal dit een dubbel advies zijn (bijv. KBL-TL). -> Leerkrachten groep 6-7-8  

Eind groep 7: Tijdens het KOL-gesprek wordt het voorlopige advies nogmaals besproken, kijkend naar de ontwikkeling van het kind. We bekijken of het voorlopig advies nog aansluit bij de ontwikkeling. Advies cito eind 7 met ouders delen in gesprek.-> Leerkracht groep 7 en Ib-er

November groep 8: We bekijken na de B-toetsen LIB of het voorlopig advies nog aansluit bij de ontwikkeling. Dit wordt met ouders gedeeld in het KOL-gesprek. -> Leerkracht groep 8 en Ib-er   

Januari: Het definitieve schooladvies wordt gegeven. Alleen bij een hogere score op de Eindtoets kan dit nog worden bijgesteld -> Leerkrachten groep 6, 7, 8, locatieleider en ib-er  

Maart: Definitief schooladvies: dit komt overeen met het voorlopige advies van januari. Bij een hoger toetsadvies wordt het advies bijgesteld. Als het niet in het belang van de leerling is blijven we bij ons voorlopig advies.-> Leerkracht groep 8, locatieleider en ib-er  

Maart: Aanmelden voortgezet onderwijs: ouders en school vullen de officiële inschrijfformulieren in. -> Leerkracht groep 8, locatieleider en ib-er

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Aloysiusschool wil kinderen een veilige plek bieden om vandaar uit optimaal te kunnen ontwikkelen. Ons schoolgebouw biedt een veilige basis waarbinnen we als school een veilig klimaat kunnen creëren. We willen de leerlingen van onze school duidelijk, positief en met eigen verantwoordelijkheid benaderen en verantwoordelijkheid geven. Een positief pedagogisch klimaat wordt volgens ons niet gecreëerd door regels of systemen. Het zit in de houding en het handelen van de mensen die met de kinderen werken. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • succes en plezier
  • eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven