Aloysiusschool

Sint Remigiusstraat 5 7595 AM Weerselo

Schoolfoto van Aloysiusschool

Het team

Toelichting van de school

Video interactie begeleiding

Het leren van leerkrachten is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van leerkracht. Binnen KONOT wordt daarvoor o.a. gebruik gemaakt van SVIB: school video interactie begeleiding. Aan de hand van korte video-opnames wordt de interactie tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling, maar ook op het klassenmanagement en de instructie. De videobeelden zijn bedoeld voor de betreffende leerkracht en worden na gebruik gewist.

Binnen de school worden nieuwe leerkrachten begeleid aan de hand van een startersprotocol.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van de leerkrachten wordt geregeld door het OBT / Mobiliteitscentrum te Borne.

https://www.obt.nl/Mobiliteitscentrum-ObT 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen de Aloysiusschool wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het creëren van een veilige omgeving is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De zorgplannen/overzichten dragen op een positieve manier bij aan het op maat bieden van onderwijs. Door dit planmatig uit te voeren en te evalueren kan er goed ingespeeld worden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er wordt gericht aangeboden wat nodig is. Er wordt doelgericht en ontwikkelingsgericht gewerkt. Voor een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel verwijzen wij u naar onze website: www.alows.nl. Onder het kopje 'ons onderwijs' treft u het schoolondersteuningsprofiel aan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Aloysiusschool biedt passend onderwijs. Het team heeft oog voor leerlingen met alle onderwijsbehoeften. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het Onderwijs Ondersteuning Centrum. Er is een netwerk van specialisten waar een beroep op gedaan kan worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderdagopvang / kindercentrum (peuterspeelzaal)

De meeste leerlingen komen van kindercentrum Partou, dat gevestigd is aan de Raadhuisstraat in Weerselo. Met de leidsters van dit kindercentrum wordt regelmatig contact onderhouden en overleg over zowel praktische als inhoudelijke zaken gevoerd.

Zorg voor jonge kinderen.

Met ons onderwijs willen we voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen zorgen. Omdat basisschoolkinderen op vierjarige leeftijd instromen en in jaargroepen doorstromen naar een volgende groep, zullen we tijdens de kleuterperiode goed kijken wat het beste bij de ontwikkeling van uw kind past. De lengte van die kleuterperiode kan daardoor variëren, van ruim twee en een half jaar tot anderhalf jaar, zonder dat er sprake is van versnellen of blijven zitten. De lengte van de kleuterperiode hangt dus niet alleen af van de geboortedatum, maar ook van de ontwikkeling van uw kind op dat moment. Om een goede beslissing te kunnen nemen voor de overgang naar groep 3 kijken wij naar de brede ontwikkeling van het kind met behulp van het observatie/registratie systeem KIJK. Zie hiervoor ook het protocol: 'Najaarskinderen' op de website van de Aloysiusschool www.alows.nl

Terug naar boven