R.K. WSKO Sint Jozefbasisschool

Groentelaan 29 2292 AD Wateringen

  • Werken  met Chromebooks
  • Kookles
  • Techniekles bij bedrijven
  • Gymles

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op de DIA eindtoets 2019 liggen boven het landelijk gemiddelde, evenals de jaren ervoor. Door kinderen onderwijs op maat aan te bieden, dat aansluit bij de leerbehoeften en gedegen onderwijsaanbod van onderwijs aan plusleerlingen, groeien kinderen binnen hun mogelijkheden. Het gesprek over de kwaliteit van het onderwijs gaat evenwel verder dan alleen het in beeld brengen van cijfers op de cognitieve vakken, omdat de Jozefschool vanuit haar visie op ontwikkeling wil uitgaan van de totaalontwikkeling van kinderen. Een veilig pedagogisch klimaat is de veilige basis waarin kinderen optimaal kunnen groeien, zowel op cognitief als op sociaal gebied. Hierin wil de Jozefschool zich profileren.

In de grafiek hieronder kunt u zien dat wij in het schooljaar 2017-2018 overgestapt zijn naar de DIA eindtoets. Bij de DIA eindtoets kunnen de leerlingen adaptief werken wat zorgt voor een prettigere toetservaring. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor de vakken taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen, topografie en Engels nemen wij methodegebonden toetsen af. Voor wereldoriëntatie en cultuur volgen wij de leerlingen en evalueren we samen het proces en product. 

Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een portfolio mee naar huis waarin de ontwikkelingen van de afgelopen periode terug te vinden zijn. 

Voor de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en taal/spelling maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van DIA. Deze toetsen zijn adaptief en passen zichzelf dus aan het niveau van de leerling aan. De toetsen van DIA nemen wij twee of drie keer per jaar af, afhankelijk van het leerjaar. 

Voor technisch lezen gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van CITO. De DMT/AVI nemen wij twee keer per jaar af. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het schooladvies wordt veel aandacht besteed. Er wordt gekeken naar de leerresultaten vanaf groep 1 t/m 8, maar ook naar zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, concentratie en andere factoren die een rol spelen bij de juiste advisering. Wij hebben gemerkt dat er vanuit ouders behoefte is aan het vroegtijdig informeren over de verwachte uitstroomniveaus van onze leerlingen, daarom starten wij hiermee in groep 6. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het volledige protocol op onze website. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Persoonlijkheidsontwikkeling en samenwerken staan bij ons hoog in het vaandel. Als voorwaarde om tot leren te komen geloven wij dat plezier hebben in wat je doet, van groot belang is. Het is een belangrijke drijfveer om tot leren te komen.
Om plezier in leren te hebben, is het belangrijk om persoonlijk stevig in je schoenen te staan en met elkaar te zorgen voor een fijne werksfeer.

We leren kinderen zichzelf in relatie tot de omgeving en de wereld te zien en te ontwikkelen. We leren hen kritisch naar zichzelf te kijken, en naar de rol die zij kunnen spelen om hun eigen toekomst vorm te geven. We leren hen zelf meningen te vormen en te bepalen wat oké is en wat niet. Zo maken we ze weerbaar en geven hen de nodige handvatten om in de samenleving een goed leven te bouwen en een bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Door samen te werken en te leren en door te communiceren versterken wij onszelf en elkaar.

Naast cognitieve vaardigheden is het onze ambitie om juist ook sociaal-emotionele vaardigheden van onze leerlingen te ontwikkelen. Wij stimuleren kinderen om constructief samen te werken met coöperatieve werkvormen en sociale vaardigheden, wij werken zelf op gelijkwaardige wijze samen met collega’s en ouders en andere samenwerkingspartners. Dit zorgt voor synergie en positieve energie.

Wij hebben oog en oor voor ieder kind en iedere leerkracht en ouder. Wij werken met coöperatieve werkvormen, bieden groepsdoorbrekend onderwijs, geven lessen Rots en Water, gebruiken een SLVS, Kinderen en hun sociale talenten en hebben een duidelijke zorgstructuur.

Communicatie is de sleutel tot succesvol samenwerken aan kwaliteit. Transparant, eerlijk en open vanuit verbinding en balans zijn de kernwoorden en -waarden. Of het nu gaat om interne of externe communicatie, communicatie verbaal of non-verbaal, schriftelijk of mondeling, met heldere communicatie kan de boodschap beter worden gegeven en ontvangen en is er meer begrip voor elkaar. Wij maken hierbij gebruik van moderne middelen. Persoonlijk contact heeft de voorkeur. Wij betrekken leerkrachten, kinderen en ouders bij de ontwikkelingen op school en organiseren hiervoor formele en informele bijeenkomsten. Samen maken wij onze school dan elke dag weer een beetje beter.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • waardering
  • wederzijds vertrouwen
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van ons onderwijs middels een set van indicatoren. Er wordt o.a. gekeken naar: resultaten en ontwikkeling van onze leerlingen, de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg. De St Jozefschool beschikt over een basisarrangement, waarmee de Inspectie aangeeft dat zij geen reden ziet om het toezicht te intensiveren. Wij monitoren de kwaliteit van ons eigen onderwijs met enige regelmaat en passen hierop onze ontwikkelplannen aan. Dit met als doel, om ons onderwijs steeds verder te verbeteren, in het belang van de kinderen.

Terug naar boven