R.K. WSKO Sint Jozefbasisschool

Groentelaan 29 2292 AD Wateringen

  • Werken  met Chromebooks
  • Kookles
  • Techniekles bij bedrijven
  • Gymles

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit enthousiaste, sociale en gedreven mensen. Er werken zowel mannen als vrouwen, waarbij de verdeling 1 op 8 is. De leeftijdscategorieën zijn evenredig verdeeld en er werken zowel parttimers als fulltimers. Naast de leerkrachten en specialisten met een L11-functie zoals een specialist hoogbegaafdheid, coördinator sociaal-emotionele ontwikkeling, een taal- en een reken-coördinator, kent de school een secretaresse, een intern begeleider, een vakleerkracht gym, een directeur, twee schoolcoördinatoren, diverse ondersteuners en een conciërge. Er zijn elke dag 1 tot twee leerkrachten ambulant die kunnen invallen bij ziekte. Het team is graag in ontwikkeling en leerkrachten volgen regelmatig scholing.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Elke dag zijn er meerdere flexers aanwezig. Zij kunnen invallen bij ziekte of verlof. Als er geen personeelsleden afwezig zijn dan kunnen deze flexers extra ondersteuning bieden aan bijvoorbeeld plusleerlingen, kinderen met (vermoeden van) dyslexie, Rots en Watertraining, coaching aan startende leerkrachten enzovoorts.

Binnen WSKO zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen als een leerkracht ziek is. Hieronder vindt u het stappenplan dat gehanteerd wordt. Wij gebruiken dit stappenplan als richtlijn en bekijken altijd per situatie wat de meest geschikte oplossing is voor dat moment:

Stap 1 - Vervanging binnen de eigen school met plusleerkracht: Iedere school heeft een extra leerkracht met de bedoeling deze in te zetten bij ziekte van een leerkracht;
Stap 2 - Overleg met collega-scholen: Het solidariteitsgevoel is van groot belang binnen WSKO. In tijd van nood wordt dat belang nog extra gevoeld. Op het moment dat de eigen extra leerkracht al is ingezet voor ziektevervanging, kan bij collega-scholen geïnformeerd worden of gebruik gemaakt kan worden van hun extra leerkracht;
Stap 3 - Vervanging binnen de eigen school: Voor het begin van ieder schooljaar wordt geïnventariseerd welke parttime leerkrachten in staat en bereid zijn om eventuele ziekte op te vangen;
Stap 4 - Vervanger via een uitzendbureau: WSKO heeft afspraken met speciaal op het onderwijs gerichte uitzendbureaus. Deze kunnen benaderd worden voor het inzetten van een uitzendkracht. Al deze uitzendkrachten beschikken over een onderwijsbevoegdheid en -ervaring;
Stap 5 - Inzetten van niet-groepsgebonden leerkrachten: De niet-groepsgebonden leerkrachten worden in de volgende volgorde benaderd: vakleerkracht, de intern begeleider, de adjunct-directeur. Binnen het team worden afspraken gemaakt ten aanzien van de maximale inzetbaarheid bij (ziekte) vervanging van de medewerkers op maandbasis. De verzoeken worden door de directeur naar evenredigheid over de leerkrachten met bovenstaande functies verdeeld. In onderling overleg kan van de volgorde worden afgeweken. Binnen de beschikbare mogelijkheden beslist uiteraard de directeur over de definitieve invulling;
Stap 6 - Leerlingen verdelen over de groepen: Indien er geen vervanging voorhanden is worden de leerlingen verdeeld. Omdat het verdelen van leerlingen over de groepen tot extra belasting leidt voor leerkrachten en de kwaliteit van ons onderwijs bedreigt, zal het opdelen niet langer dan een dag duren;
Stap 7 - Directeur voor de klas: Indien geen van voorgaande stappen tot het gewenste resultaat leidt, kan de directeur de vervanging voor zijn/haar rekening nemen. Dit is ter beoordeling van de directeur. Een groot nadeel van deze stap is dat daarmee de continuïteit van de school en het beleid in gevaar komt. WSKO stelt zich op het standpunt dat de inzet van de directeur slechts zeer beperkt mag voorkomen. Het mag in geen geval een structureel karakter krijgen. De directeur neemt de eerste vervangingsdag contact op met het bestuur;
Stap 8 - Leerlingen naar huis: Indien de voorgaande stappen niet hebben geleid tot een situatie waarin de leerlingen kunnen worden opgevangen, overlegt de directeur met het bestuur. Het bestuur van WSKO zal in zo’n geval gevraagd worden in te stemmen met het verzoek van de directeur de leerlingen naar huis te sturen. Voordat de leerlingen werkelijk naar huis worden gestuurd, dienen ouders/verzorgers tijdig te worden geïnformeerd. In overleg met de ouders/verzorgers wordt er gezocht naar een opvangmogelijkheid voor de kinderen.

Kinderen waarvoor thuis geen opvang mogelijk is, dienen op school te worden opgevangen. In geval stap 8 gezet wordt, moet de onderwijsinspectie terstond geïnformeerd worden door de directeur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 1/2a Petra van der Merwe, Karina Slort
Groep 1/2b Natascha Gronsveld, Marije Helleman
Groep 1/2c Suzanne van Marrewijk
Groep 1/2d Nathalie van der Zeijden, Nanette Lock
Groep 1/2e Nienke Nederpel

Groep 3a Dorien Bogaarts
Groep 3b Franka van der Wilk
Groep 4a Cindy van der Wilk, Esther Brabander
Groep 4b Marian van der Voorde, Angelica van Winden

Groep 5a Marcel Koch, Linda Vijverberg
Groep 5b Sarah Olsthoorn, Bernadette Janson
Groep 6a Marjolein Bom, Jitske Vooijs
Groep 6b Tineke Baron, Cindy van Paassen

Groep 7a Ferdie Hendriks
Groep 7b Mathijs van de Kuil
Groep 8a Frank van der Lans, Heidy van Lier
Groep 8b Norad Bos, Femke van der Zanden

Directeur: Kim Girolami
Schoolcoördinatoren: Aranka van den Berg, Nicky Duijndam
Intern begeleider: Diane van Deutekom
Administratief medewerkster: Petra Vonk
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Laura de Vos
Vakleerkracht muziek: Norad Bos
Vakleerkracht Rots en Water: Aranka van den Berg, Karina Slort
Remedial teaching: Elly van Os, Mirjam van der Burg
Meer- en hoogbegaafden onderwijs: Linda Vijverberg, Nicky van der Meer
Onderwijsassistent: Eva Heijsteeg, Lani Valentin
Conciërge: Diana Mathijsen
ICT: Jitske Vooijs

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze visie op ondersteuning
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. In ons zorgplan beschrijven wij op welke wijze wij deze leerlingen volgen, begeleiden en de vorderingen meten. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden.

Sterke punten in onze ondersteuning
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind uniek mag zijn. Wij hebben daarom oog en oor voor ieder kind. We werken nauw samen met elkaar en voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen. Er zijn veel specialisten aanwezig op het gebied van rekenen, taal/lezen, gedrag, leervoorsprong en meer-/hoogbegaafdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij worden ook de overige teamleden betrokken.  Specifieke specialismen van onze school zijn het begeleiden van meer- en hoogbegaafden, het vroeg signaleren van dyslexie en de sociaal-emotionele ontwikkeling als Rots en Waterschool. 

Grenzen aan onze ondersteuning
De zorgdruk in een groep is bepalend voor het bieden van voldoende passend onderwijs. Wij willen zorg dragen dat wij alle leerlingen voldoende aandacht kunnen geven. Grenzen worden bereikt als de veiligheid in het geding komt, leerproblemen hand in hand gaan met gedragsproblemen of de ontwikkeling stagneert. De aanspreekbaarheid en beheersbaarheid van de leerling speelt dus een rol bij het wel of niet kunnen bieden van passend onderwijs. In het algemeen geldt dat voor kinderen met fysieke en/of medische problematiek voor de toelating een goede analyse over de mogelijkheden van zorg en begeleiding in beeld moeten worden gebracht.  Grenzen worden bereikt wanneer ouders geen hulp willen aannemen en/of wij onvoldoende hulp ervaren van externe instanties.

Onze ambities en ontwikkeldoelen
Wij werken aan een actief lerende organisatie, waarin het leren van en met elkaar centraal staat, zowel voor leerlingen als leerkrachten. Ons doel om het eigenaarschap bij de leerlingen te laten groeien, bereiken we door bijvoorbeeld leerlingen te betrekken bij gesprekken over de keuze voor het voortgezet onderwijs en het samen opstellen van leerdoelen. De relatie en communicatie met ouders willen we versterken.  Wij beogen een goede motivatie en betrokkenheid, een stevige sociaal-emotionele basis, vertrouwen in elkaar, waardoor het leren en de ontwikkeling van iedere persoon in de organisatie zo optimaal mogelijk gestimuleerd wordt.

Op onze website bij protocollen WSKO punt 14 passend onderwijs, vindt u hierover meer informatie. Tevens vindt u hier het hele schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Veel kinderen bezoeken de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf voordat zij naar de basisschool gaan. De kinderen krijgen een educatief programma aangeboden en doen daar veel ervaring op met gevarieerd materiaal. De leidsters observeren de kinderen tijdens de verschillende activiteiten. De gegevens die zij hieruit verkrijgen zijn voor de school van belang om een goede, evenwichtige groepsindeling te maken. Deze gegevens worden via een overdrachtsformulier doorgegeven aan school.

De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen samen met de scholen voor deze overdracht. Indien de school nog meer informatie nodig heeft, verwachten wij medewerking van de ouders. Wanneer nodig, komt er iemand van onze school kijken op het Kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Wanneer ouders hiertoe niet bereid zijn, kan de school van plaatsing van het kind afzien. Mocht het zo zijn dat na plaatsing toch blijkt dat het voor een kind of voor de groep wenselijk is om een kind in een andere groep te plaatsen dan kan de school in overleg met ouders hiertoe besluiten.

Terug naar boven