WSKO Mariaschool

Koningsspil 47 2291 MB Wateringen

  • Schoolfoto van WSKO Mariaschool
  • De WSKO Mariaschool is een onderdeel van Brede School Wateringen. In het nieuwe gebouw, wat aan onze school vast zit, zitten 6 groepen.
  • Kinderen werken op verschillende plekjes binnen de school.
  • Wij geven instructies op niveau. Aan de hele klas of aan kleine groepjes.
  • Samen bereik je meer dan alleen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De WSKO Mariaschool hecht veel waarde aan de kwaliteit van onderwijs. Wij willen kinderen voldoende vaardig maken in rekenen, taal en lezen. 

Naar aanleiding van de resultaten van de eindtoets wordt er gekeken wat we kunnen verbeteren aan ons onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken op school met Cito Leerling in Beeld. Na afname van de CITO-toetsen is er zowel wat betreft het individuele kind als ook van de gehele klas een vergelijking mogelijk met de eigen voorgaande resultaten en met een landelijke norm. Alle resultaten van de leerling houden wij bij in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De leerkrachten hebben daarna een overzicht  van de scores van ieder individueel kind, maar ook van de groep als geheel. De leerkracht kan het onderwijs aanpassen afgestemd op de resultaten van de kinderen door individuele handelingsplannen en/of groepshandelingsplannen te maken en uit te voeren. Na iedere toetsperiodes worden de resultaten met ouders en kinderen besproken in een ouder/kindgesprek. De groeigrafieken van de toetsresultaten vormen onderdeel van het rapport twee keer per jaar. 

We gebruiken de volgende toetsen en methodieken om de ontwikkeling van kinderen te volgen:

- Groep 1 en 2 : Observatiesysteem Bosos

- Groep 3 : Herfstsignalering VLL

- Groep 3 -8 : Methodegebonden toetsen alle vakgebieden

- Groep 3 - 8 : DMT en AVI ( feb + jun )

- Groep 4 - 8 : Cito Begrijpend lezen ( feb + jun )

- Groep 3 - 8 : Cito Rek/Wis en Spelling ( feb +  jun )

- Groep 8 : Doorstroomtoets Cito ( feb)

- Groep 3 - 8 : Screening welbevinden ( 2 x per jaar )

- Groep 6,7,8 : Sociale Veilgheidsmonitor ( 1 x per jaar)

- Groep 5 en 7 : NSCCT ( feb)

- Groep 2,3 en 5 : Screening DHH 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het schooladvies wordt veel aandacht besteed. Er wordt gekeken naar de leerresultaten vanaf groep 1 t/m 8, maar ook naar zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, concentratie, huiswerkattitude en andere factoren die een rol spelen bij de juiste advisering.


De leerkrachten van groep 7 geven tijdens het oudergesprek in maart een pré advies voor het voortgezet onderwijs (VO). Dit advies is gebaseerd op de gegevens uit het leerling volgsysteem en het persoonlijk dossier van uw kind. In november en januari worden de reguliere Cito toetsen van groep 8 afgenomen. Eind januari krijgen de kinderen van groep 8 hun tweede pré advies. Na de doorstroomtoets in februari wordt dan het definitieve advies vastgesteld. De school heeft een protocol advizering; dit is te vinden op de website.

De open dagen van de VO scholen vinden meestal plaats in oktober/november en januari. 

De inspectie controleert na drie jaar of onze adviezen nog overeenkomen met het niveau waarop de leerling dan daadwerkelijk zit. Wanneer de kinderen ingeschreven en geplaatst zijn, vindt er een overdracht van het dossier plaats. Dit gebeurt via Onderwijs Transparant. Aan het einde van het schooljaar zijn er ook overdrachtsgesprekken tussen de leerkrachten van groep 8 en de mentoren van het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de WSKO Mariaschool vinden we het pedagogisch klimaat enorm belangrijk. Een goed pedagogisch klimaat is van positieve invloed op het gedrag en welbevinden van de leerlingen en leerkrachten en op het behalen van goede leerresultaten. We creëren en bewaren een goede (werk)sfeer op de WSKO Mariaschool door er veel aandacht aan te besteden. Zo hanteren we de volgende schoolregels:

1     Ik accepteer dat iedereen verschillend is

2     Ik luister naar een ander

3     Ik ben rustig op de gang

4     Ik zorg voor de spullen en de omgeving

5     Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden 

Deze regels gelden voor iedereen die in de school is en we verwachten eigenlijk ook dat iedereen helpt om de regels te handhaven, van leerkracht tot conciërge en van directeur tot ouder.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positief pedagogisch klimaat
  • Goede (werk)sfeer
  • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van ons onderwijs middels een set van indicatoren. Er wordt o.a. gekeken naar: resultaten en ontwikkeling van onze leerlingen, de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg. De WSKO Mariaschool beschikt over een basisarrangement, waarmee de Inspectie aangeeft dat zij geen reden zien om het toezicht te intensiveren. Wij zijn hier erg blij mee. Ondanks dit blijven wij ons wel vernieuwen.

Zo zijn er de laatste jaren stappen gezet in de digitalisering van ons onderwijs. Een goede balans tussen digitaal en op papier verwerken vinden wij belangrijk. Kinderen worden uitgedaagd op een creatieve manier met taal en spelling te werken, zowel samen als individueel. Kinderen leren onderzoeken en presenteren. We gaan onze visie op onderwijs verder vertalen naar een onderwijsconcept. 

Terug naar boven