WSKO Mariaschool

Koningsspil 47 2291 MB Wateringen

 • Schoolfoto van WSKO Mariaschool
 • De WSKO Mariaschool is een onderdeel van Brede School Wateringen. In het nieuwe gebouw, wat aan onze school vast zit, zitten 6 groepen.
 • Kinderen werken op verschillende plekjes binnen de school.
 • Wij geven instructies op niveau. Aan de hele klas of aan kleine groepjes.
 • Samen bereik je meer dan alleen!

In het kort

Toelichting van de school

Op de WSKO Mariaschool doen we ons best om onze visie op onderwijs dagelijks zichtbaar te maken in onze onderwijspraktijk. Daarbij gaan we uit van verschillen; ieder mens is uniek! Verantwoordelijkheid, saamhorigheid en samenwerken zijn kernwaarden voor ons. Rust en veiligheid zijn duidelijk voelbaar bij ons op school. 

WSKO Mariaschool  is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). WSKO is met circa 5000 leerlingen op 17 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland. De kernwaarden van WSKO zijn terug te vinden in onze basisscholen: openheid, vertrouwen, veilig leerklimaat, solidariteit, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid. Het resultaat is kinderen die met plezier en enthousiasme naar school gaan en tijdens hun basisschooltijd díe ontwikkeling meemaken, die past bij hun eigen capaciteiten. Actuele informatie vindt u op de website van onze school. Indien u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Uitgaan van verschillen
 • Verantwoordelijkheid
 • Saamhorigheid en samenwerken
 • Identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op de WSKO Mariaschool is stabiel. Wij werken met 13 groepen.

Wij hebben 3 kleutergroepen die in het begin van het schooljaar starten met ongeveer 16 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar bedraagt het leerlingaantal in iedere kleutergroep ongeveer 28 leerlingen. Vanaf groep 3 hebben wij wisselend per jaargroep 1,5 of 2 groepen. Hierdoor werken wij met een aantal combinatiegroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
297
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang (TSO)

De WSKO Mariaschool is verantwoordelijk voor het regelen van tussenschoolse opvang (TSO). Alle informatie over hoe dit georganiseerd is, kunt u vinden op onze website www.mariaschool.wsko.nl onder het kopje ‘voor ouders’. Bij veranderingen binnen de TSO heeft de MR een instemmingbevoegdheid. De kinderen zijn verzekerd via de schoolverzekering. De kinderen zijn hierdoor wel verplicht om tijdens het overblijven binnen de school of de hekken van het schoolplein te blijven. De eindverantwoordelijkheid over de TSO ligt bij de directie van de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Visie op gedrag:

Op onze school willen we, dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontplooien in een veilige omgeving. Om te kunnen leren is het van groot belang dat leerlingen en leerkrachten zich veilig voelen binnen de school. Respect hebben voor elkaar en vertrouwen hebben in jezelf en in elkaar zijn belangrijk. Wij creëren een veilige omgeving door uit te gaan van verschillen, samen te werken en kinderen steeds meer autonomie te geven. Dat kunnen we niet alleen, het is belangrijk dat alle betrokkenen achter de regels staan en zich hieraan houden. Want het gedrag van de leerling mag niet ten koste gaan van de veiligheid binnen de school.    

 • Gewenst leerkrachtgedrag: Wees consequent, doe wat je zegt en geef zelf het juiste voorbeeld. 
 • We brengen iedere leerling in beeld door middel van Bosos en de methode Op school en ondernemen indien nodig een actie (bijvoorbeeld; een gesprek met leerling en/of ouders, maken een handelingsplan of we doen collegiale consultatie)     
 • We nemen ieder jaar een sociogram van de groep af en indien nodig doen we dit twee keer. Dit is vooral belangrijk bij een nieuwe groepssamenstelling.    
 • Om het jaar enquêteren we leerlingen en personeel over hun veiligheidsbeleving. De opbrengsten uit dit onderzoek gebruiken we om ons veiligheidsbeleid te verbeteren.       
 • Aan het begin van het schooljaar bekijken we de schoolregels en stellen we maximaal 5 schoolregels op. Bijvoorbeeld de volgende 5 regels: - Ik accepteer dat iedereen verschillend is - Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden - Ik ben rustig op de gang - Ik zorg voor de spullen en de omgeving - Ik luister naar een ander   
 • Leerlingen en leerkrachten houden zich aan de school- en groepsregels
 • We werken met de Heldenaanpak , een instrument voor de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 

Terug naar boven