Katholieke WSKO Mariaschool

Koningsspil 47 2291 MB Wateringen

  • Wij geven instructies op niveau. Aan de hele klas of aan kleine groepjes.
  • Schoolfoto van Katholieke WSKO Mariaschool
  • De WSKO Mariaschool is een onderdeel van Bredeschool Wateringen. In het nieuwe gebouw, wat aan onze school vast zit, zitten 6 groepen.
  • Schoolfoto van Katholieke WSKO Mariaschool
  • Kinderen werken op verschillende plekjes binnen de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De WSKO Mariaschool hecht veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen het verschil maken dmv onze speerpunten: uitgaan van verschillen, zelfverantwoorlijkheid en samenwerken.

Naar aanleiding van deze resultaten wordt er gekeken wat we kunnen verbeteren aan ons onderwijs. Ons doel is de kinderen nog meer betrokken te maken bij hun eigen leerproces.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na afname van de CITO-toetsen is er zowel wat betreft het individuele kind als ook van de gehele klas een vergelijking mogelijk met een landelijke norm. Alle resultaten van uw kind houden wij bij in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De leerkrachten hebben daarna een overzicht  van de scores van ieder individueel kind, maar ook van de groep als geheel. De leerkracht kan het onderwijs aanpassen naar de resultaten van de kinderen door individuele handelingsplannen en/of groepshandelingsplannen te maken en uit te voeren. Na iedere toetsperiodes worden de resultaten met ouders en kinderen besproken in een ouder/kindgesprek. De groeigrafieken van de toetsresultaten vormen onderdeel van het rapport twee keer per jaar. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het schooladvies wordt veel aandacht besteed. Er wordt gekeken naar de leerresultaten vanaf groep 1 t/m 8, maar ook naar zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, concentratie, huiswerkattitude en andere factoren die een rol spelen bij de juiste advisering.

Ouders en leerlingen ontvangen in juni in groep 7 een voorlopig advies. Begin groep 8 wordt dit advies eventueel herzien en in januari ontvangen ouders en kind een definitief advies. Op meerdere momenten worden ouders en hun kind uitgenodigd voor een gesprek

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van ons onderwijs middels een set van indicatoren. Er wordt o.a. gekeken naar: resultaten en ontwikkeling van onze leerlingen, de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg. De WSKO Mariaschool beschikt over een basisarrangement, waarmee de Inspectie aangeeft dat zij geen reden zien om het toezicht te intensiveren. Wij zijn hier erg blij mee. Ondanks dit blijven wij ons wel vernieuwen.

Zo zijn er de laatste jaren stappen gezet in de digitalisering van ons onderwijs. Een goede balans tussen digitaal en op papier verwerken vinden wij belangrijk. Kinderen worden uitgedaagd op een creatieve manier met taal en spelling te werken, zowel samen als individueel. Kinderen leren onderzoeken en presenteren. We gaan onze visie op onderwijs verder vertalen naar een onderwijsconcept. 

Terug naar boven