Katholieke WSKO Mariaschool

Koningsspil 47 2291 MB Wateringen

  • Schoolfoto van Katholieke WSKO Mariaschool
  • De WSKO Mariaschool is een onderdeel van Brede School Wateringen. In het nieuwe gebouw, wat aan onze school vast zit, zitten 6 groepen.
  • Kinderen werken op verschillende plekjes binnen de school.
  • Wij geven instructies op niveau. Aan de hele klas of aan kleine groepjes.
  • Samen bereik je meer dan alleen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De WSKO Mariaschool hecht veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen het verschil maken dmv onze speerpunten: uitgaan van verschillen, zelfverantwoorlijkheid en samenwerken.

Naar aanleiding van deze resultaten wordt er gekeken wat we kunnen verbeteren aan ons onderwijs. Ons doel is de kinderen nog meer betrokken te maken bij hun eigen leerproces.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na afname van de CITO-toetsen is er zowel wat betreft het individuele kind als ook van de gehele klas een vergelijking mogelijk met een landelijke norm. Alle resultaten van uw kind houden wij bij in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De leerkrachten hebben daarna een overzicht  van de scores van ieder individueel kind, maar ook van de groep als geheel. De leerkracht kan het onderwijs aanpassen naar de resultaten van de kinderen door individuele handelingsplannen en/of groepshandelingsplannen te maken en uit te voeren. Na iedere toetsperiodes worden de resultaten met ouders en kinderen besproken in een ouder/kindgesprek. De groeigrafieken van de toetsresultaten vormen onderdeel van het rapport twee keer per jaar. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het schooladvies wordt veel aandacht besteed. Er wordt gekeken naar de leerresultaten vanaf groep 1 t/m 8, maar ook naar zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, concentratie, huiswerkattitude en andere factoren die een rol spelen bij de juiste advisering.

Ouders en leerlingen ontvangen in juni in groep 7 een voorlopig advies. Begin groep 8 wordt dit advies eventueel herzien en in januari ontvangen ouders en kind een definitief advies. Op meerdere momenten worden ouders en hun kind uitgenodigd voor een gesprek

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van ons onderwijs middels een set van indicatoren. Er wordt o.a. gekeken naar: resultaten en ontwikkeling van onze leerlingen, de zorg en begeleiding en de kwaliteitszorg. De WSKO Mariaschool beschikt over een basisarrangement, waarmee de Inspectie aangeeft dat zij geen reden zien om het toezicht te intensiveren. Wij zijn hier erg blij mee. Ondanks dit blijven wij ons wel vernieuwen.

Zo zijn er de laatste jaren stappen gezet in de digitalisering van ons onderwijs. Een goede balans tussen digitaal en op papier verwerken vinden wij belangrijk. Kinderen worden uitgedaagd op een creatieve manier met taal en spelling te werken, zowel samen als individueel. Kinderen leren onderzoeken en presenteren. We gaan onze visie op onderwijs verder vertalen naar een onderwijsconcept. 

Terug naar boven