Katholieke WSKO Mariaschool

Koningsspil 47 2291 MB Wateringen

 • Schoolfoto van Katholieke WSKO Mariaschool
 • De WSKO Mariaschool is een onderdeel van Brede School Wateringen. In het nieuwe gebouw, wat aan onze school vast zit, zitten 6 groepen.
 • Kinderen werken op verschillende plekjes binnen de school.
 • Wij geven instructies op niveau. Aan de hele klas of aan kleine groepjes.
 • Samen bereik je meer dan alleen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er zijn een aantal vaste leerkrachten aanwezig als plusleerkracht. Zij zullen in eerste instantie vervangen wanneer een leerkracht ziek is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze school hebben een aantal collega’s een bepaalde extra specialisatie met daarbij behorende taken.

 • Opleider in de school
 • Coördinator ICT
 • Coördinator Cultuur
 • Coördinator Engels
 • Coördinator Rekenen
 • Coördinator Taal
 • Gedragsspecialist
 • Coördinator Talentleerlingen
 • Coördinator Sport

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kernwoorden als het gaat om ondersteuning:

 • Veiligheid
 • Uitgaan van verschillen
 • Communicatie met kinderen en ouders
 • Verantwoordelijkheid voor eigen leerproces en de omgeving

Dit zetten we in om tot optimale ontwikkeling te komen, binnen de grenzen van ieders mogelijkheden. We streven naar maximale opbrengsten van ons onderwijs.

Een veilig pedagogisch klimaat

Kinderen mogen zien dat ieder individu zijn/haar eigen mogelijkheden heeft en respecteren dit. Wij volgen de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied met het volgsysteem ‘Op school’. Daarnaast geven wij  lessen sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van de Heldenaanpak. Binnen onze school is er een gedragscoördinator aanwezig die de leerkrachten begeleidt bij de aanpak van sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Ook is er een protocol sociale veiligheid op school.  

Adaptief onderwijs/ passend onderwijs

Wij werken binnen de groepen op 3 niveaus om ervoor te zorgen dat de leerlingen de aandacht en hulp krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast geven wij extra onderwijs op maat in de Klimopklas. Er is hierdoor sprake van continuïteit. Leerkrachten staan hierdoor automatisch en regelmatig stil bij de leerlingen en wat zij aan verdieping of extra’s nodig hebben.  


Overlegstructuur

Groepsbesprekingen zijn met parallelgroepen bij elkaar voor het delen van kennis en ervaring.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij de overstap van peuteropvang of kinderdagverblijf naar basisschool  is een goede overdracht van kind-gegevens belangrijk voor elk kind. Het bevordert een soepele overgang naar de basisschool en een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het  kind.Voordat het kind de overstap maakt naar de WSKO Mariaschool wordt door de peuteropvang of het kinderdagverblijf een overdrachtsdossier ingevuld. Hierin staan vermeld de gegevens van het kind, of het kind heeft deelgenomen aan een VVE  programma en informatie over  de ontwikkeling van het kind. Dit overdrachtsdossier wordt door de peuteropvang of het kinderdagverblijf met de ouders besproken. Wanneer ouders toestemming hiervoor hebben gegeven, wordt het overdrachtsdossier doorgestuurd naar de WSKO Mariaschool. Wanneer een kind extra zorg nodig heeft vindt er ook een warme overdracht plaats. Dit is een gesprek tussen de school, ouders en de voorschoolse instelling

Terug naar boven