Vereniging Nutsschool Wassenaar

Zijllaan 39 2242 CA Wassenaar

 • Schoolfoto van Vereniging Nutsschool Wassenaar
 • Schoolfoto van Vereniging Nutsschool Wassenaar
 • Schoolfoto van Vereniging Nutsschool Wassenaar

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem

Onze school hanteert een volledig geautomatiseerd leerlingvolgsysteem: Parnassys.

Parnassys ondersteunt de volledige leerlingzorg met behulp van:

 • een leerlingdossier met alle relevante aandachtspunten van de leerling
 • registratie van resultaten van de afgenomen signaleringsonderzoeken
 • vastleggen van afspraken en evalueren van leerling- en groepsbesprekingen
 • handelingsplannen voor zowel een individuele leerling als een groep leerlingen

Didactische signaleringsonderzoeken

Jaarlijks vinden signaleringsonderzoeken plaats in de groepen 3 t/m 8. Het doel is de lees-, spellings- en rekenvorderingen te volgen van zowel individuele als groepen kinderen. De intern begeleider begeleidt het onderzoek in de school, dat plaatsvindt in de maanden januari en juni.

Doel van de signaleringsonderzoeken:

 • tijdig signaleren van kinderen die achterblijven, zodat ook tijdig hulp geboden kan worden
 • signaleren van beter presterende kinderen, zodat meer uitdagende stof kan worden geboden
 • tijdig signaleren van mogelijke tekorten in de didactiek, zodat gewenste maatregelen kunnen worden genomen
 • de kwaliteit van ons onderwijs bewaken.

Rapportage

De ouders worden in november uitgenodigd voor een mondeling verslag. In februari krijgen de kinderen een schriftelijk verslag/rapport mee en is er in februari naar aanleiding van de uitslagen van diverse toetsen een rapportavond. Groep 8 ontvangt dan ook het VO-advies. In juni krijgen alle kinderen het schriftelijk eindrapport mee en zijn daaropvolgend de laatste rapportavonden. 

In juni ontvangen de leerlingen van groep 7 ook het pré-advies.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voorlichting

Afsluiting van de basisschooltijd en de overgang naar de middelbare school is voor elke leerling en de ouders een mijlpaal! Om een goede schoolkeuze te maken organiseert het Voortgezet Onderwijs open dagen, waar voorlichting aan ouders, leerlingen en de basisscholen wordt gegeven.

De directeur, de leerkrachten van groep 7 en 8 én de intern begeleider bepalen gezamenlijk - na uitgebreid overleg - het schooladvies. De groepsleerkracht bespreekt in februari het schooladvies met de ouders op de verslagavond.

Aanmelding

Met het verkregen schooladvies kunnen de leerlingen worden aangemeld bij de scholen voor Voortgezet Onderwijs. Ouders ontvangen van de betreffende school een schriftelijke bevestiging van ontvangst van het aanmeldingsformulier.

Toelating en plaatsing

Toelating tot de brugklas gebeurt op basis van advies van de basisschool en de uitslag van de doorstroomtoets, die in februari plaatsvindt. Plaatsing in een specifieke brugklas hangt af van de combinatie van advies- en toetsgegevens en de wensen van de ouders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De leerling neemt een centrale positie in. De omgang tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling moet geschieden op basis van wederzijds respect. Wij willen de kinderen veiligheid en  geborgenheid geven.

Pedagogisch klimaat

Een kind leert op school. Het klimaat op school wordt uiteraard mede bepaald door het leren. Maar er gebeurt meer op school. Er wordt geleefd! Het kind verkeert in leefsituaties, ook op school. De sfeer op school bepaalt of het daar fijn is om te leven en te leren, een leefklimaat met een pedagogische lading. Er wordt geleefd onder begeleiding van een volwassene, die een doel voor ogen heeft, nl. met het kind op weg naar de volwassenheid.

Doelgericht lesgeven heeft met het leefklimaat te maken. Het pedagogische leefklimaat is een bepalende factor voor de manier waarop geleefd wordt. Vindt het kind het fijn om te leren? Heeft het kind het gevoel dat het zelf iets kan? Een leerkracht, die doelgericht wil lesgeven, zal zorg aan het leefklimaat moeten besteden. Anders kunnen zijn of haar - nog zo goede - bedoelingen wel eens een ander effect hebben dan beoogd. De Nutsschool investeert nadrukkelijk in de nascholing en verdere ontwikkeling van de leerkrachten teneinde een optimaal pedagogisch klimaat te waarborgen.

Kanjerschool

De Nutsschool is een Kanjerschool. Door het volgen van de Kanjertraining bevorderen we het onderling vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is immers de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining is een samenspel tussen school, kinderen en ouders. Gezamenlijk leren wij op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. We zoeken naar oplossingen waarmee we elkaar en de situatie recht doen en zorgen ervoor dat die oplossingen in de toekomst houdbaar zijn.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven